Jaunatnes dialoga projekti

Jaunatnes dialoga projektu (strukturētā dialoga projektu)  mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt diskusijas par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, kā arī par jaunatnes politiku. Strukturētais dialogs nozīmē diskusijas starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā. Strukturētā dialoga projekti sniedz iespēju īstenot starptautiskus vai nacionālus pasākumus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām.

Svarīgi!

Strukturētā dialoga projekti nevar būt organizāciju vai organizāciju tīklu statūtos paredzētās sapulces, kā arī politiski pasākumi.

 • Strukturētā dialogu projektu īsteno jaunieši, tas nozīmē, ka jaunieši ir aktīvi iesaistīti projektā sagatavošanā, aktivitāšu īstenošanā un turpinājuma pasākumos. Projekts ir balstīts uz neformālās izglītības metodēm un principiem. Piedaloties projektā, jaunieši gūst iespēju ietekmēt jaunatnes politikas veidošanu. Jaunieši gūst izpratni, kā notiek darbs institūcijās, kāds ir lēmumu pieņēmēju ikdienas darbs, ko nozīmē līdzdalība un kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.

 • Projektam jānotiek valstī, kurā atrodas iesniedzēja organizācija. 

  Ja projektu iesniedzējs ir Eiropas līmeņa nevalstiska organizācija, projekta aktivitātes var notikt jebkurā no projektā iesaistītajām Programmas valstīm.

 • Projekta ilgums ir 3 līdz 24 mēneši.

 • Kas var piedalīties projektā?

  Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem no projektā iesaistītajām valstīm. Projektā jābūt iesaistītiem vismaz 30 jauniešiem.

  Projektā var piedalīties arī lēmumu pieņēmēji vai eksperti jaunatnes politikas jomā. Šiem dalībniekiem nav vecuma vai ģeogrāfiskā ierobežojuma.

  Attiecināmās organizācijas, kas var piedalīties projektā

  • bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas; 
  • Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas;
  • pašvaldības un pašvaldības iestādes.

  Kas var iesniegt projektu? 

  Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Gadījumā, ja projektu īsteno vairākas partnerorganizācijas, šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

  Partnerorganizāciju skaits 

  Starptautiskā projektā: vismaz 2 organizācijas no vismaz 2 dažādām valstīm, no kurām vismaz viena ir Programmas valsts.

  Nacionālā projektā: viena organizācija no Programmas valsts.

  Ar kurām valstīm drīkst sadarboties? 

  Ar Programmas valstīm: Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis un citas programmas valstis, kas nav ES (bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija).

  Ar ES kaimiņvalstīm: Austrumu Partnerības valstis, Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, Rietumu Balkānu valstis un Krievijas Federācija.

  Kas un kā var iesniegt projekta pieteikumu?

  Projekta pieteikums jāiesniedz tiešsaistē  tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.

 • Strukturētā dialoga projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, dalībnieku skaita, pasākumu skaita, dalībnieku ceļošanas attāluma un citiem. Strukturētā dialoga projektiem līdzfinansējums nav obligāts.

  Sīkāka informācija par finansēšanas noteikumiem strukturētā dialoga projektos: "Kā projekts tiek finansēts?"

 • Iesakām apzināt jau esošās iespējas – sakarus no iepriekšējiem starptautiskiem pasākumiem, skolas vai universitātes, sadraudzības pilsētu jauniešus un citas, kas vēlas sadarboties un veidot projektu.

  Ja uz projekta pieteikuma izstrādes brīdi tev vēl nav partneru, šeit apkopotie ieteikumi tev var palīdzēt partneru meklēšanas procesā.

   

 • Plašāka informācija par  projektu pieteikšanas procesu Jaunatnes dialoga projektiem pieejams šeit

  Svarīgi! 

  Pēc strukturētā dialoga projekta pieteikuma iesniegšanas aģentūrā, tas tiek vērtēts aptuveni 2.5 mēnešus. Kad projekta pieteikums ir izvērtēts, iesniedzējam tiek nosūtīts oficiāls lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

  Projekta apstiprināšanas gadījumā, iesniedzējam ir jāatver projekta konts Valsts Kasē un jānoslēdz finanšu līgums ar aģentūru. Pēc finanšu līguma noslēgšanas aģentūra uz atvērto projekta kontu Valsts Kasē pārskaitīs priekšfinansējumu - daļu no kopējā apstiprinātā finansējuma projektam. Atlikušo daļu aģentūra pārskaitīs pēc projekta gala atskaites saņemšanas pēc projekta beigām, ja projekts būs realizēts par visiem 100% un gala atskaitei tiks pievienoti un attiecināti visi nepieciešamie dokumenti. Ja projekts tiks realizēts ar mazāku finansējumu, kā sākotnēji apstiprināts, iesniedzējam pāri palikušie finanšu līdzekļi būs jāpārskaita atpakaļ aģentūrai.

 • Plašāka informācija par  projektu īstenošanā būtiskiem aspektiem skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  atskaites iesniegšanu skatāma šajā linkā.

 • Plašāka informācija par  projekta laikā īstenojamām publicitātes prasībām skatāma šajā linkā.

 • Latvijā kopš 2010. gada darbojas Nacionālā darba grupa ES Strukturētā dialoga īstenošanai. 

  Plašāka informācija šeit

 • Kas ir strukturētais dialogs?

  Strukturētais dialogs ir diskusiju un konsultāciju kopums, kur politiķi Eiropas un nacionālajā līmenī uzzina jauniešu viedokli un intereses un ņemt tās vērā, veidojot politiku. Debates ir strukturētas pēc tēmām un laika un var iekļaut pasākumus (seminārus, konsultācijas un citus), kur jaunieši var diskutēt par noteiktajām tēmām savā starpā un ar ES politiķiem. 

  Kas var iesniegt projektus?

  Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, pašvaldības un valsts iestādes. 

  Kāds ir projektu ilgums?

  3 līdz 24 mēneši. 

  Kas var piedalīties projektā?

  Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem no projektā iesaistītajām valstīm. Projektā jābūt iesaistītiem vismaz 30 jauniešiem. Projektā var piedalīties arī lēmumu pieņēmēji vai eksperti jaunatnes politikas jomā. Šiem dalībniekiem nav vecuma vai ģeogrāfiskā ierobežojuma. 

  Kādu finansējumu var saņemt?

  • Projekta pārvaldība un īstenošana.

  • Transnacionālās projekta sanāksmes.

  Pārējās izmaksu pozīcijas (piemēram, ceļa izdevumi, rezultātu izplatīšanas pasākumi, izņēmuma izmaksas un citas) var tikt atbalstītas, ja projekta laikā īstenoti pamatīgāki mērķi no intelektuālo rezultātu viedokļa. 

Pasākumi, mācības, vebināri u.c.

Pasākuma datums
16.07.2024
Norises vieta
Latvija, Lietuva, Igaunija
Pieteikuma laiks
Pieteikšanās noslēgusies
Pasākuma datums
31.07.2024
Norises vieta
Līvānu novads, labsajūtas komplekss “Avotiņš”
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 28.06.2024.
Pasākuma datums
13.08.2024
Norises vieta
Rīgā, Pierīgā
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 24.07.2024.
Pasākuma datums
28.08.2024
Norises vieta
Vieta tiks precizēta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 12.06.2024.
Pasākuma datums
23.09.2024
Norises vieta
Itālija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 26.07.2024.
Dalīties
Translate »