Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, izmantojot neformālās izglītības metodes, tādejādi sekmējot projektā iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar jaunatni.

 • Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts vai starptautiskā līmenī, kas sniedz iespēju:

  • nodrošināt neformālās izglītības iespējas jaunatnes darbinieku izglītošanai un profesionālajai attīstībai, uzlabojot jaunatnes darbinieku darba kvalitāti, kā arī jaunatnes darbā iesaistīto organizāciju un sistēmu attīstību;
  • veidot jaunatnes darbinieku kopienu, kura spēj sniegt kvalitatīvu atbalstu jauniešiem paredzēto projektu un aktivitāšu īstenošanā Eiropas Savienības programmās un ārpus tām;
  • attīstīt vietēja mēroga jaunatnes darba metodes un celt organizāciju kapacitāti, tādejādi uzlabojot  jaunatnes darbinieku un viņu organizāciju darba ar jaunatni kvalitāti.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Projekta ilgums 3-24 mēneši
  Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas; asociācijas; nevalstiskās organizācijas; valsts/pašvaldību iestādes; pašvaldības; sociālie uzņēmumi; peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā; neformālās jauniešu grupas
  Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm. Dalīborganizācijām ir jābūt no ES dalībvalstīm; programmas asociētām trešajām valstīm vai programmas neasociētām trešajām valstīm.
  Aktivitāšu norises vietaJebkurā no projektā iesaistītajām valstīm.

  Sagatavošanās vizīte: valstī, kur notiks profesionālās pilnveides aktivitāte
  Aktivitātes ilgums Profesionālās pilnveides aktivitātes: 2-60 dienas (neskaitot dienas ceļā)
  Dalībnieku vecums Bez vecuma ierobežojuma
  Dalībnieku skaits Profesionālās pilnveides aktivitātes: 1-50 dalībnieki (neskaitot mācību vadītājus, veicinātājus (fasilitatorus), un pavadošās personas).

  Sagatavošanās vizīte: 1 dalībnieks no katras dalīborganizācijas, taču bez ierobežojuma mācību vadītājiem un veicinātājiem (fasilitatoriem), kas piedalīsies galvenajā aktivitātē.

 • Projekts ir paredzēts personām, kas ir profesionāli saistītas ar jaunatnes jomu – jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, mentoriem, atbalsta personām, jauniešu līderiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem un citām darbā ar jaunatni iesaistītajām personām.

 • Atbilstoši iecerei projektā iespējams īstenot dažāda veida profesionālās pilnveides aktivitātes:

  • Studiju vizītes un izpētes vizītes – aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju jaunatnes darbinieku grupai īsā laika posmā iepazīties ar jaunatnes darbu kādā citā valstī. Studiju vizītei tiek izvēlēta noteikta tēma, tās laikā tiek organizētas tikšanās ar dažādām organizācijām, iepazīšanās ar to īstenotājiem projektiem un praksēm u.c. aktivitātes, kas palīdz izprast izvēlēto tēmu.
  • Kontaktu veidošanas semināri – aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju dalībniekiem atrast jaunus partnerus starptautisku sadarbību veidošanai jaunatnes jomā, kā arī projektu ideju attīstīšanai. Tā ir iespēja stiprināt esošos sadarbības tīklus.
  • Mācību kursi – aktivitātes mērķis ir uzlabot dalībnieku kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), apgūstot jaunas metodes vai pieejas, ko izmantot savā darbā ar jauniešiem, piemēram, darbā ar specifisku mērķa grupu.
  • Semināri un darba grupas – aktivitātes mērķis ir veicināt diskusijas un labās prakses apmaiņu starp iesaistītajiem dalībniekiem par izvēlēto tēmu, kas saistīta ar jaunatnes darbu.

  Minētās aktivitātes projektā var īstenot kombinētā veidā.

  Pēc nepieciešamības un atbilstoši iecerei projektā papildus var paredzēt arī šādas aktivitātes:

  • Sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitātes – to mērķis ir palielināt mobilitātes projekta ietekmi uz jaunatnes jomu. Tās sniedz iespēju pieredzējušām organizācijām ar lielāku kapacitāti dalīties ar projekta laikā izstrādātajām inovatīvajām metodēm, rīkiem un gūto pieredzi.

  • Sagatavošanās vizītes – aktivitātes mērķis ir nodrošināt uzņemošās organizācijas valsts apmeklējumu pirms profesionālās pilnveides aktivitātēm, lai veicinātu organizāciju sadarbību un pēc iespējas kvalitatīvu aktivitāšu norisi.
 • Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

  • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir balstīts Eiropas Komisijas noteiktās vienību likmēs, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķināts, balstoties uz ievadītās informācijas (piemēram, ceļa izmaksas, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts, sagatavošanās vizītes atbalsts);
  • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums balstās faktisko summu aprēķinā, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts, sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitāšu izmaksas).

  Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam piesaistīto bankas kontu tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

 • Nākamie soļi:

  1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem;
  3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Nē, nevar. Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos var iesaistīt dalīborganizācijas no ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešajām valstīm vai programmas neasociētajām trešajām valstīm, kuras ir programmas neasociēto trešo valstu 1.–4. reģions, taču Japāna ir 5. reģiona programmas neasociētā trešā valsts. Informācija par valstīm, kas var tikt iesaistītas projektā, pieejama programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

 • Projektu var īstenot 3–24 mēnešu laikā. Projekta pieteikuma iesniedzējam jāizvēlas projekta ilgums pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.

 • Mācību kursi ir paredzēti, lai uzlabot projekta dalībnieku profesionālās un personīgas kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), apgūstot jaunas metodes vai pieejas, ko tālāk izmantot savā ikdienas darbā ar konkrētas mērķa grupas jauniešiem. Savukārt semināru un darba grupu mērķis ir veicināt diskusijas un labās prakses apmaiņu starp iesaistītajiem dalībniekiem par noteiktu tēmu, kas saistīta ar darbu ar jaunatni.

 • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos tās ir paredzētas kā  papildu aktivitātes, kas sniedz iespēju darbā ar jaunatni aktīvām un pieredzējušām organizācijām dalīties ar savu pieredzi un jauninājumiem (inovācijām), piemēram, dalīties ar savu līdzšinējo praksi, pielietotajām metodēm un rīkiem, lai veicinātu arī citu organizāciju, kapacitātes stiprināšanu, inovatīvu metožu ieviešanu, sistēmu attīstību un jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi.

  Piemēram, organizācijai ir kādas iestrādnes,  metodes vai  rīki, ar ko viņi vēlētos dalīties, taču tās nav izstrādātas tādā līmenī, lai to varētu piedāvāt arī citām organizācijām, un sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitātes sniedz iespēju šo ieceri īstenot. Tas var būt kāds buklets vai video par darbu ar jauniešiem, kurā organizācija dalās ar savu pieredzi un pielietotajām darba metodēm; tā var būt arī  kāda spēle vai digitāls rīks. Iespējamie varianti ir dažādi. Taču jāņem vērā, ka projekta pieteikumā ir skaidri jāpamato, kādēļ vēlaties īstenot šo papildu aktivitāti, kā tiks iztērēts finansējums, ko pieprasāt, un kāds no tā būs ieguvums darbā ar jaunatni.

 • Projekta pieteikumā finansējums faktisko izmaksu veidā jāpieprasa attiecīgajā budžeta pozīcijā (sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitātes), sniedzot detalizētu skaidrojumu un pamatojumu papildu finansējuma nepieciešamībai konkrētu mērķu un rezultātu sasniegšanai.  Šīm aktivitātēm var piešķirt ne vairāk kā 10% no kopējām projekta izmaksām, un tiek attiecināti 80% no pieprasītajām izmaksām.

 • Tās ir personas, kas ikdienā veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā, nodrošina jauniešiem aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējā līmenī, līdzdarbojas starptautisku pasākumu un projektu īstenošanā, konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām un nodrošina informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem. Piemēram, tie ir jauniešu centru darbinieki, jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pedagogi, kas veicina jauniešu iesaistīšanu ārpusskolas un neformālās izglītības aktivitātēs, sociālie darbinieki u.tml.

 • Digitālais darbs ar jaunatni nozīmē proaktīvi izmantot digitālos plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas darbā ar jaunatni. Digitālie plašsaziņas līdzekļi un tehnoloģijas var tikt izmantoti gan kā rīks, gan kā aktivitāte, gan kā saturs darbā ar jaunatni. Digitālais darbs ar jaunatni nav metode – to var iekļaut jebkurā darba ar jaunatni formā, un tā mērķi neatšķiras no darba ar jaunatni vispārīgajiem mērķiem. Digitālais darbs ar jaunatni var tikt īstenots gan klātienes, gan virtuālās aktivitātēs. Digitālā darba ar jaunatni pamatā saglabājas tie paši ētikas principi un vērtības, kas ir noteikti vispārzināmajā darbā ar jaunatni.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar Jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes īstenošanu (piemēram, telpu un tehniskā aprīkojuma noma, vietējā transporta izmaksas utt).

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi dalībniekam (neskaitot trenerus, pavadošās personas un fasilitatorus).

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas paredzētas ar Jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes dalībnieku uzturēšanās izdevumiem (nakšņošana un ēdināšana).

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi, kas atkarīga no valsts, kurā notiek mobilitātes aktivitāte. Individuālais atbalsts pienākas katram dalībniekam (ieskaitot arī trenerus, pavadošās personas un fasilitatorus). Gan par aktivitāšu dienām, gan arī par ceļa dienām – standarta ceļošanas gadījumā tās ir ne vairāk kā divas ceļa dienas, zaļās ceļošanas gadījumā var būt līdz pat sešām ceļa dienām.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas saistītas ar jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu un papildu atbalsta nodrošināšanu atkarībā no šo dalībnieku profila un vajadzībām (piemēram, pavadošās personas atalgojuma segšanai, zīmju valodas tulka iesaistīšanai, pielāgotā transporta nodrošināšanai dalībnieku ar speciālām vajadzībām transportēšanai uz/no aktivitāšu norises vietas u.tml.).

  Tās var tikt pieprasītas divējādi – pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi dalībniekam (neskaitot trenerus, pavadošās personas un fasilitatorus) vai pieprasot kā faktiskās izmaksas (trenerus, pavadošās personas un fasilitatorus). Faktisko izmaksu gadījumā to nepieciešamība projekta pieteikumā ir jāpamato, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

 • Ceļa izmaksas ir paredzētas, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes dalībnieku nokļūšanu uz aktivitātes norises vietu un atpakaļ savā mītnes vietā (ieskaitot arī pavadošās personas, mācību vadītājus un fasilitatorus).

  Tās tiek aprēķinātas, izmantojot EK izstrādāto attālumu kalkulatoru un pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām ceļošanas distanču vienības likmēm.

 • EK attālumu kalkulatorā nepieciešams norādīt 2 parametrus – dalībnieku mītnes vietas nosaukumu (piemēram, Jelgava) un jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes norises vietas nosaukumu (piemēram, Lisabona). Kalkulatorā tiek aprēķināta taisnvirziena distance starp šīm abām vietām, kam jāpiemēro programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktā vienības likme.

  Piemēram, šajā gadījumā attālums Jelgava–Lisabona ir 3117,09 km, kas atbilst attāluma kategorijai 3000–3999 km. Aprēķinātā vienības likme paredzēta dalībnieku ceļa izdevumu segšanai abos virzienos.

 • Zaļā ceļošana ir projektu dalībnieku ceļošanas un pārvietošanās veids nokļūšanai uz projekta galvenajām aktivitātēm, izmantojot tādus transporta līdzekļus, kas rada mazāk emisiju un kas tādējādi ir videi draudzīgāki pārvietošanās veidi. Jāatcerās, ka zaļā ceļošana ir ieskaitāma kā “zaļā”, ja vismaz 2/3 no ceļa attāluma ir mērots izmantojot autobusu, vilcienu, koplietotu automobili.

  Ja projektā ir paredzēts izmantot videi draudzīgus pārvietošanās veidus dalībnieku ceļošanai uz projekta galvenajām aktivitātēm, projekta pieteikumā ceļa izmaksu budžeta pozīcijā ir jāatzīmē, ka tiks izmantota zaļā ceļošana. Zaļās ceļošanas gadījumā ir iespējams saņemt lielāku vienības likmi ceļa izdevumu segšanai, kā arī pieprasīt līdz pat 6 ceļa dienām (standarta ceļošanas likmes gadījumā ir 2 ceļa dienas).

 • Tās ir 2 vai vairākas jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes, kas secīgi viena pēc otras notiek atšķirīgās valstīs. Piemēram, pirmās 5 mobilitātes aktivitātes dienas notiek Berlīnē, savukārt nākamās 7 mobilitātes aktivitātes dienas ieplānotas Madridē. Ceļojošo aktivitāšu gadījumā ir svarīgi ievērot nosacījumu, ka nacionālās grupas, kas piedalās visās savstarpēji saistītajās, secīgajās mobilitātes aktivitātēs, ceļo vienā un tajā pašā dienā.

  Lai aprēķinātu ceļa izmaksas katram ceļojošās aktivitātes dalībniekam, nepieciešams veikt šādus distanču aprēķinus, izmantojot EK attālumu kalkulatoru (piemērs):

  • vispirms Latvijas grupas dalībnieki ceļo no Cēsīm uz Berlīni, kas veido attālumu 925,32 km,
  • pēc tam Latvijas grupas dalībnieki ceļo no Berlīnes uz Madridi, kas veido attālumu 1870,89 km,
  • visbeidzot abi aprēķinātie attālumi jāsasummē (925,32 km + 1870,89 km = 2796,21 km), kas veidos gala ceļošanas likmi vienam grupas dalībniekam. Šajā gadījumā kopsumma 2796,21 km atbilst attāluma kategorijai 2000–2999 km.
 • Sagatavošanās vizīte ir papildu mobilitātes aktivitāte, kas var tikt īstenota pirms gaidāmās jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes. Abām aktivitātēm jānotiek vienā un tajā pašā valstī. Sagatavošanās vizītes mērķis ir sniegt iespēju dalīborganizāciju pārstāvjiem satikties, lai savstarpēji iepazītos, kopīgi pārrunātu ar projekta īstenošanu saistītus praktiskos, saturiskos un ar dalībnieku atlasi un sagatavošanu saistītus jautājumus.

  Lai projektā veicinātu vides ilgtspējību un digitālo transformāciju, aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību organizēt sagatavošanās vizīti klātienes formātā, pēc iespējas dalīborganizāciju sadarbības aktivitātes sagatavošanās posmā ieplānojot virtuāli, tādējādi taupot finanšu resursus un saudzējot vidi.

 • Ar klātienes formāta vizīti saistītās izmaksas ir sedzamas no sagatavošanās vizītes atbalsta budžeta pozīcijas, kas jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā. Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi (ierobežojumi  – izmaksas drīkst pieprasīt par 1 dalībnieku no katras dalīborganizācijas; izmaksas nevar pieprasīt par dalībniekiem no uzņemošās valsts). No šīm izmaksām jāsedz  gan ceļošanas, gan uzturēšanās izdevumi.

  Ja sagatavošanās vizīte ieplānota virtuālā formātā, papildu izmaksas nevar tikt pieprasītas, un šādas izmaksas ir sedzamas no organizatoriskā atbalsta budžeta pozīcijas.

  Tāpat projekta pieteikumā nepieciešams pamatojums sagatavošanās vizītes nepieciešamībai.

 • Ārkārtas izmaksas ir paredzētas, lai segtu šādus papildu izdevumus –  finanšu garantija, vīzas un ar vīzu iegūšanu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācijas, medicīniskās izziņas, dārgas dalībnieku ceļa izmaksas. Tās ir faktiskās izmaksas, kas jāieplāno,  jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

 • Jā, šīs izmaksas var tikt attiecinātas no ārkārtas izmaksu budžeta pozīcijas, kas faktisko izmaksu veidā jāieplāno, jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

Cita būtiska informācija

Nauris Bružuks

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākais eksperts (jaunatnes darbinieku mobilitāte)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »