Iekļaujoša pieeja projektos

Programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” viena no prioritātēm ir iekļaušanas un dažādības veicināšana, kas paredz:

 • vienlīdzīgas iespējas visiem;
 • sociālo iekļaušanu;
 • daudzveidību un taisnīgumu visās darbībās.

Prioritātes mērķis ir novērst šķēršļus, ar kuriem saskaras dalībnieki ar ierobežotām iespējām, izmantojot programmu piedāvātās iespējas, kā arī sekmēt iekļaujošas vides radīšanu, veicinot taisnīgumu un vienlīdzību atbilstoši plašākas sabiedrības vajadzībām.

 • Dalībnieki ar ierobežotām iespējām ir personas, kuru dalību projektu aktivitātēs, var kavēt dažādi šķēršļi:

   

  • Invaliditāte: fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var kavēt cilvēka pilnīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrībā līdzvērtīgi ar citiem.
  • Veselības problēmas: veselības traucējumi, tostarp smagas slimības, hroniskas slimības vai jebkura cita ar fizisko vai garīgo veselību saistīta situācija, kas var kavēt cilvēka dalību ES programmu aktivitātēs.
  • Mācīšanās grūtības: piemēram, jaunieši ar mācīšanās grūtībām, priekšlaicīgi skolu pametušie, jaunieši NEET situācijā (jaunieši, kas nav iesaistīti izglītībā, nodarbinātībā vai apmācībā) un mazkvalificēti pieaugušie u.c.
  • Kultūras atšķirības: kultūras iezīmes, kas rada šķēršļus mācīšanās procesā cilvēkiem ar migrantu vai bēgļu izcelsmi, jo īpaši nesen ieceļojušiem migrantiem, cilvēkiem, kas pieder pie nacionālās vai etniskās minoritātes, zīmju valodas lietotājiem, cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar valodu vai iekļaušanos noteiktā kultūrvidē u.c..
  • Sociālie šķēršļi: sociālās pielāgošanās grūtības, piemēram, ierobežotas sociālās kompetences, antisociāla vai augsta riska uzvedība, (bijušie) likumpārkāpēji, (bijušie) narkotiku vai alkohola lietotāji vai citai sociālai atstumtībai pakļautie jaunieši. Sociālie šķēršļi var būt arī ģimenes apstākļu dēļ, piemēram, jaunie vecāki (īpaši vientuļie vecāki), aprūpētāji, apgādnieki vai bāreņi, vai jaunieši, kas dzīvojuši vai pašlaik dzīvo instuticionālā iestādē.
  • Ekonomikas šķēršļi: ekonomiski nelabvēlīgi apstākļi, piemēram, zems dzīves vai ienākumu līmenis, jaunieši, kuriem ir jāstrādā, lai uzturētu sevi, personas, kuru labklājība ir atkarīga no sociālās pabalstu sistēmas, ilgstoši bezdarbnieki, bezpajumtnieki, parādnieki vai jaunieši ar finansiālām problēmām utt.
  • Diskriminācija: šķēršļi, kas rodas dzimuma, vecuma, etniskās piederības, reliģijas, pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai vairāku šo šķēršļu apvienojuma dēļ.
  • Ģeogrāfiskie šķēršļi: personas, kas dzīvo attālos vai lauku apvidos, mazās salās vai nomaļos/attālākos reģionos, pilsētu priekšpilsētās, kur ir mazāk attīstīta pakalpojumu infrastruktūra, piemēram, ierobežotas sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas, vai personas no mazāk attīstītiem trešo valstu reģioniem.
 • Izstrādājot projektus un pasākumus, organizācijas programmas prioritāti var ieviest dažādos veidos:


  Tematiskie projekti

  Projektu iesniedzēji var veidot tematiskos projektus, kas vērsti uz prioritātes sasniegšanu (projekta mērķis un visas plānotās aktivitātes saturiski vērstas uz prioritātes sasniegšanu), piemēram, izstrādājot inovatīvus rīkus, apgūstot jaunas metodes, aktualizējot tematu plašākā sabiedrībā u.tml.


  Ikvienā projektā

  Projektu iesniedzēji var veicināt prioritātes iedzīvināšanu jebkurā projektā, veidojot iekļaujošas projekta aktivitātes, lai tajās varētu piedalīties jaunieši ar dažādiem ierobežojošajiem šķēršļiem, piemēram:

  • iesaistīt projektā jauniešus ar ierobežotām iespējām, nodrošinot tiem piemērotu atbalstu;
  • organizēt īstermiņa/grupu aktivitātes, kas piemērotas jauniešiem ar invaliditāti;
  • veicināt diskusiju par dažādību, mazinot stereotipus un vairojot iecietību;
  • veicināt iekļaušanas jautājuma popularizēšanu sabiedrībā, daloties ar savu labo piemēru vai veiksmes stāstu.

  Ņemiet vērā, ka iekļaujošs projekts ir tāds projekts, kura aktivitātēs piedalās gan jaunieši ar ierobežotām iespējām, gan jauniešiem bez šādiem ierobežojumiem, tādējādi ļaujot jauniešiem ar ierobežotām iespējām iekļauties sabiedrībā, nodrošinot pieredzes un ideju apmaiņu, kā arī kopīgu sadarbību un diskusijas.


  Atbalsts iekļaušanas veicināšanai ES programmu ietvaros
  Lai nodrošinātu atbalstu programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībniekiem un iekļaušanas veicināšanai, Eiropas Komisija ir paredzējusi vairākus atbalsta pasākumus.


  Atbalsta personas

  Lai sekmētu jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšanos projekta aktivitātēs, organizācijas var projektā iesaistīt atbalsta vai pavadošās personas, kas nodrošina jauniešiem ar ierobežotām iespējām nepieciešamo atbalstu, un paredzēt tām finansiālu atblstu no projekta līdzekļiem.


  Finansiāls atbalsts dalībnieku ar ierobežotām iespējām iekļaušanai projekta aktivitātēs

  Pamatojot jauniešu ar ierobežotām iespējām profilu un sniegtā papildu atbalsta nepieciešamību projektā, organizācija var saņemt finansiālu atbalstu vienības izmaksu likmes formā dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanai projektā - sagatavošanai, atbalsta nodrošināšanai aktivitātes laikā un pēc tās atbilstoši dalībnieka profilam u.c.

  Gadījumos, ja nepieciešams īpašs papildu atbalsts, piemēram, jāsedz atbalsta personas vai pavadošās personas dalības izmaksas projektā,organizācija var saņemt papildu finansējumu 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām, tās definējot un detalizēti pamatojot.


  Aktivitāšu formāts

  Lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un ļautu tiem gūt pirmo pieredzi ES projektos, programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros jaunieši ar ierobežotām iespējām var veikt brīvprātīgā darba aktivitāti jau no 2 nedēļām, iesaistīties grupu brīvprātīgā darba aktivitātē vai arī veikt brīvprātīgo darbu savā valstī.

 • Lai veicinātu ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” pieejamību visiem jauniešiem neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības stāvokļa, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jautājumos, kas organizācijām projektu izstrādei piedāvā dažāda veida atbalstu:

  • vietējās un starptautiskās mācības par projektu izstrādi, pieredzes apmaiņas tikšanās, seminārus partnerības veidošanai un konferences;
  • platformu, lai dalītos ar labās prakses piemēriem;
  • individuālu mentora atbalstu projekta pieteikuma izstrādē.

  Izmanto iespēju, piesakies JSPA organizētām mācībām vai pasākumiem!

 • Programmā “Erasmus+” jaunatnes jomā ir iespēja iesniegt pieteikumus divās pamatdarbībās šādos turpmāk minētajos projektu veidos un aktivitātēs:

  "Erasmus+" 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte” (KA1):

  "Erasmus+" 2. pamatdarbība "Partnerības sadarbībai" (KA2):

  SVARĪGI! Organizācijas, kas darbu ar jaunatni plāno stratēģiski un ilgtermiņā, var pieteikties "Erasmus+" akreditācijai jaunatnes jomā, tādējādi saņemot finansējumu ikgadējo aktivitāšu organizēšanai ar atvieglotiem nosacījumiem. 

“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »