Jauniešu apmaiņas projekti

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvo pilsoniskumu, iesaistot jauniešus Eiropas projektos, kā arī neformālās izglītības ceļā pilnveidojot daudzveidīgas personiskās un profesionālās kompetences.

 • Projekta ietvaros jauniešu grupām no dažādām valstīm ir iespēja satikties un kopīgi īstenot sev – jauniešiem – aktuālu tematisku ideju, iedvesmojoties no Eiropas Jaunatnes mērķiem.

  Projekta īstenošana jauniešiem sniedz iespēju:

  • rosināt starpkultūru dialogu,
  • sekmēt jauniešu izpratni par sociāli nozīmīgām tēmām,
  • stiprināt Eiropas vērtības un mazināt stereotipus un aizspriedumus.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Projekta ilgums 3–24 mēneši
  Aktivitāšu norises vieta Jauniešu apmaiņa:
  Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm

  Sagatavošanās vizīte:
  Valstī, kur notiks jauniešu apmaiņa
  Dalīborganizāciju profilsBezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas
  Dalīborganizāciju skaitsVismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm
  Dalībnieku skaitsJauniešu apmaiņa:
  16–60 jaunieši vai 10–60 jaunieši, ja jauniešu apmaiņā iesaistīti tikai jaunieši ar ierobežotām iespējām. Minimālā grupa no vienas valsts ir 4 dalībnieki + 1 grupas līderis.

  Sagatavošanās vizīte:
  1 vai 2 dalībnieki no katras nacionālās grupas
  (2 dalībnieku gadījumā 1 jaunietis + 1 grupas līderis)
  Dalībnieku vecums Jaunieši vecumā 13–30 gadi. Grupu līderi un fasilitatori, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.
  Aktivitāšu ilgumsJauniešu apmaiņa:
  5–21 diena (neskaitot dienas ceļā)

 • Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jauniešiem ir jābūt aktīvi iesaistītiem visos projekta posmos.

  Katras nacionālās grupas sastāvā nepieciešams iesaistīt grupas līderi, kas palīdzētu jauniešiem īstenot projekta ideju un veicinātu jauniešu jēgpilnu mācīšanās procesu. Grupu līderiem ir jābūt vismaz 18 gadu veciem. Atkarībā no jauniešu vajadzībām projektā var iesaistīt vienu vai vairākus grupu līderus.

 • Projektu veido šādi posmi:

  1. Projekta plānošana un izstrāde;
  2. Sagatavošanās posms;
  3. Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  4. Projekta turpinājuma pasākumi.

  Projekta galvenā aktivitāte ir jauniešu apmaiņa (kas var tikt īstenota vienā valstī, vai kā "Ceļojoša aktivitāte"*). Ja nepieciešams, pirms jauniešu apmaiņas projektā var ieplānot sagatavošanās vizīti (sagatavošanās vizīte atbalstāma tikai gadījumā, ja projekta pieteikumā ir pamatota tās nepieciešamība).

  Aktivitātes jāīsteno, izmantojot daudzveidīgas neformālās izglītības metodes (piemēram, darbnīcas, debates, lomu spēles, simulācijas, āra aktivitātes u.c.).

  Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – akadēmiski mācību braucieni, apmaiņas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt finansiālu peļņu, tūrisma braucieni, festivāli, brīvdienu ceļojumi u.tml.

  __

  *"Ceļojošas aktivitātes" skaidrojumu skati sadaļas "Biežāk uzdotie jautājumi" jautājumā Nr. 11.

 • Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

  • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir noteikts ar Eiropas Komisijas vienību likmēm, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķinātas, ņemot vērā ievadīto informāciju (piemēram, ceļa izmaksas, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts, sagatavošanās vizītes atbalsts);
  • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums ir noteikts ar faktisko summu aprēķinu, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

  Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam piesaistīto bankas kontu tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

 • Nākamie soļi:

  1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par jauniešu apmaiņas projektiem;
  3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Nē, nevar. Jauniešu apmaiņas projektos var iesaistīt dalīborganizācijas no ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešajām valstīm vai programmas neasociētajām trešajām valstīm, kuras ir programmas neasociēto trešo valstu 1.–4. reģions, taču Japāna ir 5. reģiona programmas neasociētā trešā valsts. Informācija par valstīm, kas var tikt iesaistītas projektā, pieejama programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

 • Katras valsts grupā jābūt iesaistītam vismaz 1 grupas līderim, kas sagatavošanās posmā sniedz atbalstu jauniešiem, dodas līdzi uz projekta galvenajām aktivitātēm un veicina jauniešu mācīšanos visa projekta laikā. Katrā grupā var iesaistīt arī vairāk kā 1 grupas līderi, taču projekta pieteikumā šāda nepieciešamība ir jāpamato, ņemot vērā konkrētas jauniešu grupas dalībnieku profilu un vajadzības.

 • Jauniešu apmaiņas projektā var piedalīties jaunieši 13–30 gadu vecumā. Dalībnieki, kas piedalīsies jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātē jaunieša statusā, nedrīkst būt jaunāki par 13 gadiem un vecāki par 30 gadiem jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes sākuma datumā.

  Piemēram:

  • ja dalībnieka 31. dzimšanas diena ir 10. aprīlī, un jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitāte sākas 9. aprīlī, persona drīkst piedalīties šajā aktivitātē kā jaunietis. Savukārt, ja aktivitāte sākas 11. aprīlī, persona vairs nedrīkst piedalīties aktivitātē kā jaunietis.
  • līdzīgi ir ar minimālo jauniešu vecumu (13 gadi). Ja persona sasniedz 13 gadu vecumu pirms vai līdz ar jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes sākuma datumu (piemēram, gan dalībnieka 13. dzimšanas diena, gan pati aktivitāte sākas 6. jūnijā), dalībnieks drīkst piedalīties aktivitātē kā jaunietis. Savukārt, ja persona 13 gadu vecumu sasniedz vēlāk (piemēram, 7. jūnijā), tā nevar piedalīties šajā aktivitātē.
 • Projektu var īstenot 3–24 mēnešu laikā. Projekta pieteikuma iesniedzējam jāizvēlas projekta ilgums pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes īstenošanu (piemēram, telpu un tehniskā aprīkojuma noma, vietējā transporta izmaksas utt).

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi dalībniekam (neskaitot grupu līderus, pavadošās personas un fasilitatorus).

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas paredzētas ar jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes dalībnieku uzturēšanās izdevumiem (nakšņošana un ēdināšana).

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi, kas atkarīga no valsts, kurā notiek mobilitātes aktivitāte. Individuālais atbalsts pienākas katram dalībniekam (ieskaitot arī grupu līderus, pavadošās personas un fasilitatorus). Gan par aktivitāšu dienām, gan arī par ceļa dienām – standarta ceļošanas gadījumā tās ir ne vairāk kā 2 ceļa dienas, zaļās ceļošanas gadījumā var būt līdz pat 6 ceļa dienām.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas saistītas ar jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu un papildu atbalsta nodrošināšanu atkarībā no šo dalībnieku profila un vajadzībām (piemēram, pavadošās personas atalgojuma segšanai, zīmju valodas tulka iesaistīšanai, pielāgotā transporta nodrošināšanai dalībnieku ar speciālām vajadzībām transportēšanai uz/no aktivitāšu norises vietas u.tml.).

  Tās var tikt pieprasītas divējādi – pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi dalībniekam (neskaitot grupu līderus, pavadošās personas un fasilitatorus) vai pieprasot kā faktiskās izmaksas (ieskaitot grupu līderus, pavadošās personas un fasilitatorus). Faktisko izmaksu gadījumā to nepieciešamība projekta pieteikumā ir jāpamato, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

 • Ceļa izmaksas ir paredzētas, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes dalībnieku nokļūšanu uz aktivitātes norises vietu un atpakaļ savā mītnes vietā (ieskaitot arī grupu līderus, pavadošās personas un fasilitatorus).

  Tās tiek aprēķinātas, izmantojot EK izstrādāto attālumu kalkulatoru un pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām ceļošanas distanču vienības likmēm.

 • EK attālumu kalkulatorā nepieciešams norādīt 2 parametrus – dalībnieku mītnes vietas nosaukumu (piemēram, Jelgava) un jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes norises vietas nosaukumu (piemēram, Lisabona). Kalkulatorā tiek aprēķināta taisnvirziena distance starp šīm abām vietām, kam jāpiemēro programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktā vienības likme.

  Piemēram, šajā gadījumā attālums Jelgava–Lisabona ir 3117,09 km, kas atbilst attāluma kategorijai 3000–3999 km. Aprēķinātā vienības likme paredzēta dalībnieku ceļa izdevumu segšanai abos virzienos.

 • Zaļā ceļošana ir projektu dalībnieku ceļošanas un pārvietošanās veids nokļūšanai uz projekta galvenajām aktivitātēm, izmantojot tādus transporta līdzekļus, kas rada mazāk emisiju un kas tādējādi ir videi draudzīgāki pārvietošanās veidi. Jāatcerās, ka zaļā ceļošana ir ieskaitāma kā “zaļā”, ja vismaz 2/3 no ceļa attāluma ir mērots izmantojot autobusu, vilcienu, koplietotu automobili.

  Ja projektā ir paredzēts izmantot videi draudzīgus pārvietošanās veidus dalībnieku ceļošanai uz projekta galvenajām aktivitātēm, projekta pieteikumā ceļa izmaksu budžeta pozīcijā ir jāatzīmē, ka tiks izmantota zaļā ceļošana. Zaļās ceļošanas gadījumā ir iespējams saņemt lielāku vienības likmi ceļa izdevumu segšanai, kā arī pieprasīt līdz pat 6 ceļa dienām (standarta ceļošanas likmes gadījumā ir 2 ceļa dienas).

 • Tās ir 2 vai vairākas jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes, kas secīgi viena pēc otras notiek atšķirīgās valstīs. Piemēram, pirmās 5 mobilitātes aktivitātes dienas notiek Berlīnē, savukārt nākamās 7 mobilitātes aktivitātes dienas ieplānotas Madridē. Ceļojošo aktivitāšu gadījumā ir svarīgi ievērot nosacījumu, ka nacionālās grupas, kas piedalās visās savstarpēji saistītajās, secīgajās mobilitātes aktivitātēs, ceļo vienā un tajā pašā dienā.

  Lai aprēķinātu ceļa izmaksas katram ceļojošās aktivitātes dalībniekam, nepieciešams veikt šādus distanču aprēķinus, izmantojot EK attālumu kalkulatoru (piemērs):

  • vispirms Latvijas grupas dalībnieki ceļo no Cēsīm uz Berlīni, kas veido attālumu 925,32 km,
  • pēc tam Latvijas grupas dalībnieki ceļo no Berlīnes uz Madridi, kas veido attālumu 1870,89 km,
  • visbeidzot abi aprēķinātie attālumi jāsasummē (925,32 km + 1870,89 km = 2796,21 km), kas veidos gala ceļošanas likmi vienam grupas dalībniekam. Šajā gadījumā kopsumma 2796,21 km atbilst attāluma kategorijai 2000–2999 km.
 • Sagatavošanās vizīte ir papildu mobilitātes aktivitāte, kas var tikt īstenota pirms gaidāmās jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes. Abām aktivitātēm jānotiek vienā un tajā pašā valstī. Sagatavošanās vizītes mērķis ir sniegt iespēju dalīborganizāciju pārstāvjiem (jauniešiem, grupu līderiem, fasilitatoriem) satikties, lai savstarpēji iepazītos, kopīgi pārrunātu ar projekta īstenošanu saistītus praktiskos, saturiskos un ar dalībnieku atlasi un sagatavošanu saistītus jautājumus.

  Lai projektā veicinātu vides ilgtspējību un digitālo transformāciju, aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību organizēt sagatavošanās vizīti klātienes formātā, pēc iespējas dalīborganizāciju sadarbības aktivitātes sagatavošanās posmā ieplānojot virtuāli, tādējādi taupot finanšu resursus un saudzējot vidi.

 • Ar klātienes formāta vizīti saistītās izmaksas ir sedzamas no sagatavošanās vizītes atbalsta budžeta pozīcijas, kas jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā. Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi (ierobežojumi  – izmaksas drīkst pieprasīt par 1 dalībnieku no katras dalīborganizācijas; izmaksas nevar pieprasīt par dalībniekiem no uzņemošās valsts). No šīm izmaksām jāsedz gan ceļošanas, gan uzturēšanās izdevumi.

  Ja sagatavošanās vizīte ieplānota virtuālā formātā, papildu izmaksas nevar tikt pieprasītas, un šādas izmaksas ir sedzamas no organizatoriskā atbalsta budžeta pozīcijas.

  Tāpat projekta pieteikumā nepieciešams pamatojums sagatavošanās vizītes nepieciešamībai.

 • Ārkārtas izmaksas ir paredzētas, lai segtu šādus papildu izdevumus –  finanšu garantija, vīzas un ar vīzu iegūšanu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācijas, medicīniskās izziņas, dārgas dalībnieku ceļa izmaksas. Tās ir faktiskās izmaksas, kas jāieplāno,  jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

 • Ar vienu OID drīkst iesniegt piecus jauniešu apmaiņas projektus (kopskaitā gan kā iesniedzējorganizācija, gan kā partneris).

Cita būtiska informācija

Sanita Strade

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (jauniešu apmaiņas)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »