Ilgtermiņa projekts “Kvalitātes paaugstināšana savā pašvaldībā”

2016. gada vasarā tika izveidota starptautiska partnerība “Europe Goes Local”, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī un veicinātu ciešāku sadarbību starp dažādām darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm. Patlaban projektā “Europe Goes Local” iesaistījušies vairāki simti dalībnieku, kas pārstāv ap 200 pašvaldību no dažādām projektā iesaistītām valstīm. Projekts sniedz atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

 

“Lai kvalitatīvi attīstītu darbu ar jaunatni vietējā līmenī, ir vajadzīgas visu ieinteresēto pušu kopīgas pūles sadarboties kvalitatīvas attīstības un jauninājumu pārņemšanas ziņā”

/Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī/

  • atbalstīt vietējā darba ar jaunatni atzīšanu un kvalitātes celšanu pašvaldībās;
  • stiprināt Eiropas un starptautisko dimensiju darbā ar jaunatni vietējā līmenī;
  • izstrādāt stratēģijas un pasākumus Nacionālajām aģentūrām, kas administrē programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", darba ar jaunatni atbalstam.
 • Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 2027. gadam.

  Projekta ietvaros JSPA katru gadu sniedz atbalstu vairākām Latvijas pašvaldībām, kuras kā prioritāti ir izvirzījušas jaunatnes jomas stiprināšanu savā pilsētā/novadā.

 • Projekta pirmā posma (2017. – 2019.) galvenais mērķis bija Eiropas hartas darbam ar jaunatni izstrāde vietējā līmenī.

  Laika periodā no 2019. gada galvenās projekta aktivitātes būs saistītas ar hartas atzīšanu pašvaldību un nacionālā līmenī, kā arī ar tiešsaistes platformas Toolkit labās prakses piemēru datubāzes izveidi un popularizēšanu jaunatnes darbinieku vidū.

  Projektā plānotās aktivitātes ir:

  • klātienes semināri, konferences un moduļu mācības, kas veltītas dažādām tēmām, un/vai praktisks darbs vietējā līmenī pie izvirzīto mērķu sasniegšanas, ko papildina individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru;
  • iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās mācībās un konferencēs; pieredzes braucienos (studiju vizītēs) Latvijā un Eiropā;
  • atbalsts programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes Korpuss" esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.
 • Pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti vai citi jaunatnes jomā iesaistītie, kas ir atbildīgi par jomu pašvaldību un nacionālā līmenī.

  Šajā stratēģiskajā partnerībā iesaistījušās 25 "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras un to partneri - Eiropas Jaunatnes forums, POYWE tīkls, InterCity Youth tīkls un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerība jaunatnes jomā.

 • 2017. gadā

  Lai sniegtu ilgtermiņa atbalstu darba ar jaunatni plānošanai pašvaldībās, 2017. gadā tika uzsākts projekts "Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās". Projekta ietvaros atbalsts tika nodrošināts Valmieras pilsētai, Auces, Brocēnu, Dundagas, Limbažu, Kocēnu un Saulkrastu novadu pašvaldībām. Vairāk informācijas šeit un JSPA Youtube kanālā.

  2018. gadā

  Arī 2018. gadā tika turpināts projekts “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”. Dalību projektā uzsāka Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Ņemot vērā projekta rezultātus un tā nozīmi sistemātiska darba ar jaunatni veidošanā, 2019. gadā šī ideja tika iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas “Jaunatnes valsts programmā 2019” piedāvājot vēl 8 pašvaldībām iespēju projekta gaitā izstrādāt plānošanas dokumentus jaunatnes jomā un saņemt mentoru atbalstu. Vairāk informācijas šeit un JSPA Youtube kanālā.

  2019.gadā

  Supervīziju nodrošināšana jaunatnes darbiniekiem – balstoties jaunatnes darbinieku vajadzībās, 2019. gadā tika uzsākts pilotprojekts, kas sniedza iespēju 11 jaunatnes darbiniekiem apmeklēt 8 grupu un 2 individuālās supervīzijas. Supervīziju gaitā dalībnieki saņēma atbalstu savu profesionālo kompetenču pilnveidei un atbalsta saņemšanai, lai veiksmīgāk risinātu dažādus izaicinājumus darbā. Pilotprojekta laikā dalībnieki arī apmeklēja vairāku citu projektā iesaistīto pašvaldību jauniešu centrus daloties savos labās prakses piemēros, lai bagātinātu metožu un materiālu klāstu.
  Darba ar jaunatni stratēģiskā attīstība. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kā instrumenti pašvaldības ilgtermiņa stratēģijā – projekts tika uzsākts 2019. gada nogalē, sniedzot iespēju 7 pašvaldību komandām veidot projektus, balstoties savos jaunatnes jomas plānošanas dokumentos. Katrai pašvaldībai gada garumā tiks piedāvāts arī mentora atbalsts projekta iesniegšanas procesā un tā īstenošanas gaitā.

   

 • 2017. gadā

  situācijas izpēte jaunatnes jomā projektā iesaistītajās valstīs jeb kartēšanas uzdevums – sagatavots analītisks dokuments, kas atspoguļo galvenās politikas darba ar jaunatni prakses vietējā līmenī, kā arī identificētas aktuālākās problēmas un izaicinājumi. Mapping Youth Work at the Municipal Level in the Countries Participating in the Europe Goes Local project
  atklāšanas konference Ļubļanā, 2017. gada 31. maijā - 2. jūnijā - ap 150 dalībnieku diskutēja par aktuālajām problēmām/izaicinājumiem darbā ar jaunatni pašvaldībās. Pasākumā īpaši tika aktualizēta sadarbības veicināšana starp Eiropas un vietējām iniciatīvām. Vairāk informācijas šeit.
  2018. gadā

  darbs pie Eiropas hartas par vietējo darbu ar jaunatni izstrādes – konsultācijas ar dažādām jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm, lai nonāktu pie plaša mēroga kopsaucēja pirms tās atklāšanas pasākuma 2019. gadā.
  2. konference Kaškaiš, Portugālē, 2018. gada 5.–8. jūlijā – projektā iesaistītie dalībnieki izvērtēja līdz šim projektā notikušās aktivitātes, diskutēja par Eiropas hartu, par vietējo darbu ar jaunatni un piedalījās starptautiskā tīklošanās sesijā. Vairāk informācijas šeit. 
  2019. gadā

  dalība projektā “Lobbying for Youth Work” – projektā iesaistītas 5 valstis (Vācija, Austrija, Šveice, Latvija un Beļģija). Ar mērķi apgūt zināšanas par lobija nozīmi darbā ar jaunatni, Latviju pārstāvēja Latvijas pašvaldību savienība un Alūksnes pašvaldības jaunatnes jomā iesaistītie. 1. moduļa tikšanās norisinājās no 2019. gada 25. – 28. februārim Bonnā, Vācijā. 2. moduļa tikšanās no 2019. gada 27. – 29. maijam Vīnē, Austrijā.
  3. konference Briselē, Beļģijā, 2019. gada 4. – 6. jūnijā – projektā iesaistītie dalībnieki piedalījās "Eiropas hartas darbam ar jaunatni vietējā līmenī" atklāšanā, norisinājās diskusijas par projekta nākotni, kā arī tika prezentēta ideja par tiešsaistes rīka Toolkit izveidi, kurā tiktu apkopoti darba ar jaunatni vietējā līmenī labās prakses piemēri. Kopš 2019. gada rudens Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī ir pieejama arī latviešu valodā. Vairāk informācijas šeit.

   

Dalīties
Translate »