Ilgtermiņa projekts “Būt kopā”

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” pieejamību visiem jauniešiem, neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības stāvokļa, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jautājumos.

 • Palielināt organizāciju skaitu, kuras izmanto programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas iekļaujošu projektu īstenošanā un veicināt jauniešu, kuriem ir invaliditāte vai veselības traucējumi, dalību starptautiskajos jaunatnes jomas projektos.

  Atbalsts jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem: partnerības ietvaros JSPA sniedz individuālu atbalstu organizācijām Latvijā, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir invaliditāte vai veselības traucējumi, lai celtu to kapacitāti “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanā.

  Lai to izdarītu:

  - tiek apzinātas organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir invaliditāte vai veselības traucējumi, lai informētu par jaunatnes jomas programmu iespējām, tostarp, papildu finansiālu atbalstu sociālās iekļaušanas projektu īstenošanai;
  - tiek atbalstītas starptautiskās partnerības starp organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir invaliditāte vai veselības traucējumi;
  - notiek labās prakses pieredzes apmaiņas.

 • 1. Nacionālas mācības par jauniešu ar invaliditāti iesaisti jaunatnes jomas projektos organizācijām, ar un bez pieredzes programmas projektu īstenošanā, tai skaitā, ar pieredzi programmas projektu īstenošanā, bet bez pieredzes projektu īstenošanā ar jauniešu ar invaliditāti vai veselības traucējumiem iesaisti;
  2. Izstrādātas vadlīnijas “Sociālā iekļaušana programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos: praktiski ieteikumi”;
  3. Tiek organizētas informatīvas tikšanās ar organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem, veicinot savstarpēju pieredzes apmaiņu.
  4. Tiek sniegts individuāls atbalsts organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem, “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu izstrādei;
  5. Tiek nodrošināta organizāciju, kuru pārstāvji strādā ar jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem, dalība starptautiskās mācībās, pieredzes apmaiņas semināros un partnerības veidošanas pasākumos.

 • Šajā stratēģiskajā partnerībā iesaistījušās 10 nacionālās aģentūras: no Latvijas, Ungārijas, Islandes, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Slovēnijas, Beļģijas (Valonijas), Portugāles, Rumānijas.

  Organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, kuriem ir invaliditāte vai veselības traucējumi un ir gatavas iesaistīties “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos, ir aicinātas sazināties ar JSPA.

 • Nepieciešama informācija 

Dalīties
Translate »