“Erasmus+: Jaunatne darbībā” izsludināti projektu konkursi un to rezultāti (2014-2020)

 • Nr. p.kPROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠPIETEIKUMI, KURUS VAR IESNIEGTPROJEKTA UZSĀKŠANAS LAIKSPROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
  1.
  līdz 11. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)
  1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāteno 2020. gada 1. maija līdz 30. septembrimPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas)no 2020. gada 1. jūnija līdz 30. septembrimPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projektino 2020. gada 1. maija līdz 30. septembrimPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  2.līdz 07. maija plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)

  Vēršam uzmanību, ka 2. projektu konkursā iesniedzot projektu pieteikumu programmā "Erasmus+", projektu pieteikumu iesniedzēji var nepievienot sadarbības partneru parakstītus apliecinājumus (partneru mandātus). Partneru mandātus pēc pieprasījuma varēs iesniegt pirms dotācijas līguma slēgšanas.
  1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāteno 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrimPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstamno 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. janvārimPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projektino 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrimPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  3.līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāteno 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. maijamPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas)no 2021. gada 1. februāra līdz 31. maijamPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projektino 2021. gada 1. janvāra līdz 31. maijamPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads
  4.līdz 29. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika)2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības radošumamno 2021. gada 1. marta līdz 30. jūnijamPieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2020. gads

   

 • Pirmais 2020. gada programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” konkurss 

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmo 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 5. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

   

  Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada pirmajā projektu konkursā

  Kopējais plānotais finansējums 2020. gada pirmajā projektu konkursā ir 612 632.10 eiro:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 584 444.02 eiro, no kuriem 146 110.99 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.

   

  2.    pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 128 287.98 eiro.

   

  Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” inovāciju atbalstam projektu pieteikumus varēs iesniegt otrajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

   

  3.    pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem – 44687.60 eiro.

   

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada prioritātes

  Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

  1. pamatdarbības projektos

  - Pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;

  - Jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū. 

   

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

   

  2. pamatdarbības projektos

  - Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana;

  - Starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodrošinot lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbības jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, iekļaujot alternatīvus un inovatoriskus līdzdalības veidus;

  - Uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū (Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektos).

   

  JSPA informē, ka 2020. gadā plānoti 3 programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi:

  Pirmā projektu konkursa beigu termiņš 5. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

  Otrā projektu konkursa beigu termiņš 07. maijs plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

  Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

   

  Kopējais 2020. gadā plānotais finansējums programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir 2 848 831.00 eiro

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maija plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home.

  Vēršam uzmanību, ka 2. projektu konkursā, iesniedzot projektu pieteikumu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", projektu pieteikumu iesniedzēji var nepievienot sadarbības partneru parakstītus apliecinājumus (partneru mandātus). Partneru mandātus pēc pieprasījuma varēs iesniegt pirms dotācijas līguma slēgšanas.

  Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada otrajā projektu konkursā – 1 169 771.84 eiro, kur:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 632 686.69 eiro, no kuriem 158 171.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;

  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 502 901.75 eiro.

  Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” labās prakses apmaiņai projektu pieteikumus varēs iesniegt trešajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 1.oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jaunatnes dialoga projektiem – 34 183.40 eiro.

  Vēršam uzmanību, ka 1. pamatdarbība - Jauniešu apmaiņa, Jaunatnes darbinieku mobilitāte un 3. pamatdarbība - Jaunatnes dialoga projekti projektu īstenošanu var uzsākt no 2020. gada 1. augusta līdz 31. decembrim un to ilgums, ņemot vērā projekta specifiku un citus apstākļus, var būt līdz 24 mēneši.

  2. pamatdarbība - Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam projektu īstenošanu var uzsākt no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. janvārim un to ilgums, ņemot vērā projekta specifiku, var būt līdz 36 mēneši.

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada prioritātes
  Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

  1. pamatdarbības projektos

  • Pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  • Jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

  2. pamatdarbības projektos

  • Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana;
  • Starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodrošinot lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbības jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, iekļaujot alternatīvus un novatoriskus līdzdalības veidus;
  • Uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū (Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektos).

   

  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

 • Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 3. projektu konkursā

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 2020. gada 3. projektu konkursā tika iesniegti 136 projektu pieteikumi:

  Jauniešu apmaiņas – 54 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 36 projektu pieteikumi;

  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – projektu pieteikums

  Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam – 14 projektu pieteikumi;

  Stratēģiskās partnerības radošumam – 22 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes dialoga projekti –  9 projektu pieteikumi.

   

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2020. gada 2. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegts 167 projektu pieteikums.

  Jauniešu apmaiņas – 81 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 43 projektu pieteikumi;

  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 1 projektu pieteikumi

  Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas – 34 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes dialoga projekti –  8 projektu pieteikumi.

   

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • Apstiprinātie projektu pieteikumi 2020. gada 1. projektu konkursā

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2020. gada 1. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegts 147 projektu pieteikums.

  Jauniešu apmaiņas – 78 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 39 projektu pieteikumi;

  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 2 projektu pieteikumi

  Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas – 6 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes dialoga projekti –  22 projektu pieteikumi.

   

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • Nr. p.kPROJEKTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠPIETEIKUMI, KURUS VAR IESNIEGTPROJEKTA UZSĀKŠANAS LAIKSPROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI
  1. līdz 7. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika.Brīvprātīgā darba projekti
  Darba un stažēšanās projekti
  Solidaritātes projekti
  no 2019. gada 1. maija līdz 30. septembrim.Pieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2019. gads
  2.līdz 30. aprīlim plkst. 13:00 pēc vietējā laika.Brīvprātīgā darba projekti
  Darba un stažēšanās projekti
  Solidaritātes projekti
  Ikgadējais brīvprātīgā darba finansējuma pieprasījums
  no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim.
  2019. gada 1. augustā.
  Pieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2019. gads
  3. līdz 8. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.Brīvprātīgā darba projekti
  Darba un stažēšanās projekti
  Solidaritātes projekti
  no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. maijam.Pieejami sadaļā "Projektu konkursu rezultāti" 2019. gads

  Projektu pieteikumu iesniegšana https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

  Brīvprātīgā darba grupu projektus augstas prioritātes zonā pieteikumu iesniegšana notika līdz 28. septembrim plkst. 12:00 centralizētā projektu konkursā. 

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmo 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 5. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12. februārim plkst. 13.00.

  Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada pirmajā projektu konkursā

  Kopējais plānotais finansējums 2019. gada pirmajā projektu konkursā ir 612 632.10 eiro:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 468 230.66 eiro, no kuriem 117 057.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.
  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 106 631.18 eiro.
  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem – 37 770.26 eiro.

  Projektu pieteikumu iesniegšana  
  2019. gada pirmajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos:

  • 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
  • 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas;
  • 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projekti.

  Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” inovāciju atbalstam projektu pieteikumus varēs iesniegt otrajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada prioritātes

  Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2019. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

  1. pamatdarbības projektos

  • pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  • jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

  2. pamatdarbības projektos

  Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana, tostarp:

  • jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
  • jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm;
  • starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
  • saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
  • jauniešu pārejas no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
  • zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
  • jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

  Aģentūra informē, ka 2019. gadā plānoti 3 programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi:

  • Pirmā projektu konkursa beigu termiņš 5. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
  • Otrā projektu konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
  • Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 30. aprīlim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē.

   

  Tiešsaistes tīmekļa vietne https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=Youth.

  Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada otrajā projektu konkursā

  Kopējais plānotais finansējums 2019. gada otrajā projektu konkursā ir 1 080 092.24 eiro:
  1.    pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 583 572.17 eiro, no kuriem 145 893.04 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;
  2.    pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovāciju atbalstam – 459 860.70 eiro;
  3.    pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem – 36 659.37 eiro.

  Projektu pieteikumu iesniegšana  
  2019. gada otrajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos:
  •    1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
  •    2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti inovāciju atbalstam;
  •    3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projekti.

  Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projektu labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projektu pieteikumus varēs iesniegt trešajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada prioritātes

  Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2019. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītas šādas prioritātes.

  1. pamatdarbības projektos:
  •    pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  •    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm viņu profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

  2. pamatdarbības projektos:
  Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana. Tostarp:
  •    jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
  •    jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
  •    jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm;
  •    starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
  •    saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
  •    jauniešu pārejas no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
  •    zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
  •    jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

   

  JSPA informē, ka 2019. gadā plānoti trīs programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi:
  •    Pirmā projektu konkursa beigu termiņš 5. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika (noslēdzies);
  •    Otrā projektu konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
  •    Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” trešo 2019. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 8. oktobrim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=Youth.

   

  Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada trešajā projektu konkursā
  Kopējais plānotais finansējums 2019. gada trešajā projektu konkursā ir 780 127.30 eiro:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 589 484.00 eiro, no kuriem 187 892.13 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;
  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai – 124 947.30 eiro;
  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem – 65 696.00 eiro.

  Projektu pieteikumu iesniegšana  
  2019. gada trešajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projekti labās prakses apmaiņai;
  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projekti.

  Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektus labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projektu pieteikumus varēs iesniegt trešajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 8. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2019. gada prioritātes
  Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2019. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

  1. pamatdarbības projektos
  • pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  • jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

        2. pamatdarbības projektos

  Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana, tostarp:

  • jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
  • jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm;
  • starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
  • saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
  • jauniešu pārejas no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
  • zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
  • jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 3. programmas "Erasmus+" projektu konkursā tika iesniegti 111 projektu pieteikumi.

  Jauniešu apmaiņas – 62 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 35 projektu pieteikumi;

  Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas - 10 projektu pieteikumi;

  Jaunatnes dialoga projekti  - 4 projektu pieteikumi.

   

  Informācija par konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 2. programmas "Erasmus+" projektu konkursā tika iesniegti 85 projektu pieteikumi.
  Jauniešu apmaiņas – 44 projektu pieteikumi;
  Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 27 projektu pieteikumi;
  Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 9 projektu pieteikumi;
  Jaunatnes dialoga projekti  - 5 projektu pieteikumi.

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • Apstiprinātie projektu pieteikumi 2019. gada 1. projektu konkursā

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 1. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegti 105 projektu pieteikumi.

  Jauniešu apmaiņas – 70 projektu pieteikumi;
  Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
  Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas - 5 projektu pieteikumi;
  Jaunatnes dialoga projekti - 4 projektu pieteikumi.

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pirmo 2018. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 15. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

  Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada pirmajā projektu konkursā

  Kopējais plānotais finansējums 2018. gada pirmajā projektu konkursā ir 852 428.75 eiro:
  1.    pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 713 761.00 eiro, no kuriem 185 107.00 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.
  2.    pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 102 334.75 eiro.
  3.    pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem - 36 333.00 eiro.

  Projektu pieteikumu iesniegšana

  2018. gada pirmajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos:
  - 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
  - 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Brīvprātīgā darba projekti;
  - 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas;
  - 3.pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekti.
   
  Šobrīd tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ ir pieejams 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu pieteikums. Pārējie projektu pieteikumi tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ būs pieejami pēc 2018. gada 15. janvāra.

  Svarīgi! Lai laicīgi sagatavotu projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar projekta pieteikuma sagatavi un iespējamajiem jautājumiem:
  - Brīvprātīgā darba projekti;
  - Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas;
  - Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti.

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada prioritātes

  Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2018. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

  1.  pamatdarbības projektos
  -    pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  -    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

  2. pamatdarbības projektos
  Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:
  -    jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
  -    jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
  -    jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
  -    starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
  -    saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
  -    jauniešu pāreja no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
  -    zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
  -    jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk-aģentūra) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2018. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

  Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada otrajā projektu konkursā

  Kopējais plānotais finansējums 2018. gada otrajā projektu konkursā ir 1 286 775.00 eiro:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 864 884.00 eiro, t.sk. aktivitātēm ar ES kaimiņvalstīm 59 539.00 eiro;
  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 385 558.00 eiro.
  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem - 36 333.00 eiro.

  Projektu pieteikumu iesniegšana

  2018. gada otrajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus sekojošos projektu veidos:
  -    1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
  -    1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Brīvprātīgā darba projekti;
  -    2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti inovāciju atbalstam;
  -    3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekti.
   
  Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada prioritātes

  Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2018. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

  1.  pamatdarbības projektos
  -    pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  -    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

  2. pamatdarbības projektos
  Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:
  -    jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
  -    jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
  -    jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
  -    starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
  -    saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
  -    jauniešu pāreja no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
  -    zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
  -    jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk-aģentūra) izsludina programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" trešo 2018. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

  Pieejamais finansējums "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 2018. gada trešajā projektu konkursā

  Kopējais plānotais finansējums 2018. gada trešajā projektu konkursā ir 723 467.00 eiro:

  1. pamatdarbības "Personu mobilitāte mācību nolūkos" Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem (kopā)  – 555 183.00 eiro, t.sk. aktivitātēm ar ES kaimiņvalstīm 87 940.18 eiro;

  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 133 523.00 eiro.

  3. pamatdarbības "Atbalsts politikas reformai" projektiem – 34 761.00 eiro.

  Projektu pieteikumu iesniegšana

  2018. gada trešajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus sekojošos projektu veidos:

  • 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
  • 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projekti;
  • 3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekti.

  Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.

   ! Turpmāk Brīvprātīgā darba projekti iesniedzami programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss

  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 2018. gada prioritātes

  Saskaņā ar programmas "Erasmus+" vadlīnijām 2018. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

  1. pamatdarbības projektos

  • pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  • jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

  2. pamatdarbības projektos

  Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:

  • jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
  • jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
  • starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
  • saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
  • jauniešu pāreja no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
  • zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
  • jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 3. projektu konkursā tika iesniegti 78 projektu pieteikumi.

      Jauniešu apmaiņas – 40 projektu pieteikumi;
      Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
  2 projektu pieteikumi, kas iekļaujas gan Jauniešu apmaiņas projektos, gan Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos.
      Stratēģiskās partnerības - 9 projektu pieteikumi;
      Strukturētais dialogs - 1 projektu pieteikums.

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

      Jauniešu apmaiņas projekti (publicēti 21.12.2018.)
      Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (publicēti 21.12.2018.)

  2. pamatdarbība

      Stratēģiskās partnerības projekti (publicēti 24.01.2019.)

  3. pamatdarbība

      Strukturētais dialogs (publicēti 21.12.2018.)

   

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 117 projektu pieteikumi.

  • Jauniešu apmaiņas – 57 projektu pieteikumi;
  • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 16 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 5 projektu pieteikumi.

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi.

  • Jauniešu apmaiņas – 73 projektu pieteikumi;
  • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 25 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 46 projektu pieteikumi;
  • Jauktie -  Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 2 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības - 4 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 2 projektu pieteikumi.

  Iepazīsties ar konkursa rezultātiem:

  1. pamatdarbība

  2. pamatdarbība

  3. pamatdarbība

 • “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 2017. gadā pieejami 3 571 846 eiro. Tas ir teju par miljons eiro vairāk nekā pērn. Vislielākais finansējuma pieaugums paredzēts tieši Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanai. Saskaņā ar “Erasmus+” programmas vadlīnijām projektu pieteikumu iesniegšanas konkursi 2017. gadā notiks trīs reizes: līdz 2. februāra, līdz 26. aprīļa un līdz 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2017. gads ir jau ceturtais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

  Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  ”Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Stratēģiskais Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

  Vēršam uzmanību, ka 2017. gadā ir izmaiņas 2. pamatdarbības projektu iesniegšanas termiņos: Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam – līdz 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika; Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) – līdz 2. februāra un 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

  Pirmais projektu konkurss – līdz 2. februārim

  Šī gada pirmajā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursā (līdz 2017. gada 2. februāra plkst. 13:00) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai tiešsaistē var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos: Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Stratēģiskās partnerības projekti labas pieredzes apmaiņas atbalstam, kā arī Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti.

  2017. gada pirmajā projektu konkursā pieejamais finansējums:

  1. pamatdarbībā (Jauniešu apmaiņas projektiem, Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem) 768 903,30 eiro.
  2. pamatdarbībā (Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā) 97 979,87 eiro.
  3. pamatdarbībā (Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem) 35 969,34 eiro.

  Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv (sadaļā “Erasmus+” izvēlētā projektu veida apakšsadaļā “Dokumenti”) pieejamas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas latviešu un angļu valodās, kas nepieciešamas 2017. gada 2. februāra projektu konkursam.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka tuvojas šogad otrais programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas konkurss. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz šī gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

  Par pieejamo finansējumu

  Kopējais pieejamais finansējums 2017. gada otrajā projektu konkursā ir 1 425 098,99 eiro.

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 1 025 204,40 eiro, no kuriem 266 301,10 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.

  Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem pieejami 768 903,30 eiro; Stratēģiskajiem Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem  - 256 301,10 eiro.

  Sadarbībā ar programmu LIFE 2017. gadā Eiropas Brīvprātīgā darba aktivitātēm (gan standarta EBD, gan stratēģiskajiem EBD projektiem) VIDES JOMĀ papildu pieejami 95 964 eiro.

  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovāciju atbalstam pieejami 363 925,25 eiro.

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra vērš uzmanību, ka otrajā projektu konkursā var iesniegt Stratēģiskās partnerības projektus inovāciju atbalstam.

  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem pieejami 35 969,34 eiro.

  2017. gada kopējais pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem ir 3 571 846 eiro.

  Šī gada pirmajā projektu konkursā, kas bija līdz 2. februāra plkst. 13:00 pēc vietējā laika, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai kopumā tika iesniegts 161 projektu pieteikums, no kuriem 1. pamatdarbības projektiem – 142, 2. pamatdarbības projektiem – 13, 3. pamatdarbības projektiem – 6.

  “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2017. gada prioritātes

  1. pamatdarbības projektos
  - pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
  -    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

  Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

  2. pamatdarbības projektos

  Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:
  - jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
  - jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
  - jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
  - starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
  - saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
  - jauniešu pāreja no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
  - zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
  - jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

  Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv (sadaļā “Erasmus+” izvēlētā projektu veida apakšsadaļā “Dokumenti”) pieejamas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas angļu un latviešu valodā un 2. pamatdarbības projektu pieteikumu veidlapas angļu valodā, kas nepieciešamas 2017. gada 26. aprīļa projektu konkursam.

  Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. 2017. gads ir ceturtais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam.

  Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina trešo programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz šī gada 04. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

  Par pieejamo finansējumu
  Kopējais plānotais finansējums 2017. gada trešajā projektu konkursā ir 983 340.76 eiro:

  1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 824 495.16 eiro, no kuriem 235 689.31 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm.
  2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 105 627.60 eiro.
  3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem - 53 218.00 eiro.

  Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
  Aģentūra vērš uzmanību, ka 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgā darba projekti) un 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektu pieteikumus turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, un šo projektu iesniegšanai vairs nebūs jāizmanto pdf formāta projekta pieteikuma veidlapa.

  Aizpildot projekta pieteikumu tiešsaistē, sistēma ik pēc divām sekundēm automātiski saglabās veiktās izmaiņas, kā arī norādīs, ja nebūs ievadīta nepieciešamā informācija vai tā būs ievadīta nepareizi. Būtiski, ka lasīšanas režīmā projekta pieteikumu varēs apskatīt arī kolēģi un partneri, kā arī to būs iespējams saglabāt un izdrukāt pdf formātā.

  Svarīgi! Projekta pieteikums tiešsaistē šobrīd pieejama tikai angļu valodā, taču to var aizpildīt arī latviešu valodā.

  Vēršam uzmanību, ka projektu iesniedzējiem, kas līdz šim nav iesnieguši projektus programmā “Erasmus+”, nepieciešams izveidot EU Login (iepriekš saukts ECAS) kontu. Ja projekta iesniedzējam jau ir savs EU Login konts, projekta pieteikumu var aizpildīt uzreiz pēc reģistrēšanās sistēmā.

  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

 • Atgādinām, ka 2017. gada 3. projektu konkursā, tika iesniegti 125 projektu pieteikumi:
  •    Jauniešu apmaiņas – 57 projektu pieteikumi;
  •    Eiropas Brīvprātīgā darbs – 21 projektu pieteikums;
  •    Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 39 projektu pieteikumi;
  •    Stratēģiskās partnerības - 5 projektu pieteikumi;
  •    Strukturētais dialogs - 3 projektu pieteikumi.

  Iepazīsties ar 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 3. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 22.12.2017.)

  Iepazīsties ar 2. pamatdarbības 2017. gada 3. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 24.01.2018.)

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2017. gada 2. projektu konkursā, tika iesniegti 133 projektu pieteikumi:

  • Jauniešu apmaiņas – 46 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 31 projektu pieteikums;
  • Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitāte – 1 projekta pieteikums;
  • Eiropas Brīvprātīgais darbs - 33 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti – 3 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 13 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

  Iepazīsties ar 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 2. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 24.07.2017.)

  Iepazīsties ar 2. pamatdarbības 2017. gada 2. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 25.08.2017.)

   

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2017. gada 1. projektu konkursā, tika iesniegts 161 projekta pieteikums:

  • Jauniešu apmaiņas – 75 projektu pieteikumi;
  • Eiropas Brīvprātīgā darbs – 23 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 44 projektu pieteikumi;
  • Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
  • Strukturētais dialogs - 6 projektu pieteikumi.

  Iepazīsties ar 1. un 3. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 28.04.2017.)
   

  Šeit iepazīsties ar 2. pamatdarbības 2017. gada 1. projektu konkursa rezultātiem (publicēti 02.08.2017.)

 • Jauniešu apmaiņas projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijaRecycling challenge6196,00Piltenes 25, Kuldīga, LV -3301
  2.Biedrība "Latvijas Mazpulki" Active.Inspired.Rural 29 072,00Ezermalas iela 28-2, Rīga, LV-1014
  3. Biedrība "Piedzīvojuma Gars"Dances with Wolves13 655,00Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  4. Biedrība "ARTILT-D"Youthpass a key to unlock the future 26 595,00 18.Novembra iela 97A-20, Daugavpils, LV-5404
  5.Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes Multifunkcionālais centra "1.stāvs"Switch To Explore11 016,00 Skolas iela 3, Madona, LV-4847
  6.Biedrība "Saviem spēkiem" "Let's sport for Peace!" 18 098,00 Rūpnīcas 3-5, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
  7. Jūrmalas pilsētas domes JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRSBe prepared 16 016,00Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008
  8.Biedrība "Piedzīvojuma Gars"TreeHouse12 925,00 Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  9.Biedrība "Solis Dabā"Chasing footprints of climate change8172,00Skolas iela 24, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471
  10.Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds"Bring The Action 14 572,00Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  11.Biedrība "Jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrošana""Graffiti Youth 17 326,00Lauskas iela 14-40, Daugavpils, LV-5410
  12. Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"Midsummer night's dream20 640,00Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  13.Biedrība "Youth for City-City for Youth"Don`t limit your challenges7700,00Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
  14. Biedrība "European Association "World-Our Home""Tolerance and Diversity in Common Europe23 100,00Maskavas iela 26 - 57, Rēzekne, LV-4604
  15.Biedrība "SKOLĒNU VECĀKU BIEDRĪBA"Cool to be green 10 741,50Balvu iela 2, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583
  16. Biedrība "Jauniešu organizācija "Ligzda"" Bullying is not cool 22 246,00 Upes iela 9/11, Rūjiena, LV-4240
  17.Biedrība "Radošuma pils"What they don't say us?15 820,00 Zaļā iela 27-13, Ērgļi, LV-4840
  18. Biedrība "Iepazīsim sevi" Activities for today, results for tomorrow!12 944,00Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031

   

   Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "KĒFA"Youth for Youth 2 8 215,75Kurzemes prospekts 36-10, Rīga, LV-1067
  2.Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" IN ACTION 16 139,00 Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  3.Biedrība "Piedzīvojuma Gars" Seize the Moment 16 054,00Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  4.Biedrība "Radi Vidi Pats" No bikes, no party 15 988,00 Vites iela 10 - 1, Liepāja, LV-3401
  5.Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Liepājas Bērnu un jaunatnes centrsCapture Youth Reality6653,00Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
  6.Biedrība "homo ecos:" Green up! 2 16 054,00 Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046
  7. Biedrība "Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA""Service learning 716 139,00Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417
  8.Vecpiebalgas novada pašvaldībaInternational snowfall 201714 726,00Alauksta iela 4, Vecpiebalga, LV-4122
  9.Biedrība "European Association "World-Our Home""EVS Unites Youth24 166,00Maskavas iela 26 - 57, Rēzekne, LV-4604
  10. Biedrība "Pozitīvā Doma" Ļaujies radošam lidojumam! 4919,00Lauku iela 4-11, Tukums, LV-3101
  11.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"EVS for Zemgale NGOs 24 123,00Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  12.Gulbenes novada dome Let it Be 22 698,00 Ābeļu 2, Gulbene, LV-4401
  13. "Nodibinājums "Pievienotā Vērtība"" PULSE! 5531,17 Gaujas 55c, Cēsis, LV-4101
  14. Biedrība "Latvijas jauniešu attīstības centrs"YOUth for Latvia 16 054,00Kurzemes prospekts 2-60, Rīga, LV-1067
  15. Biedrība "Nākotnes Tilts"Bērni un jaunieši PAR 24 846,00Draudzības iela 4 - 12, Ogre, Ogres nov., LV-5001
  16. Biedrība "SOLIS TUVĀK" Volunteer for Change II 4703,00"Valdlauči 7" - 6, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076
  17. Biedrība ""AFS Latvija" Starpkultūru programmas"Intercultural Exchange 5613,00 Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
  18. Biedrība "AIESEC Latvija" Global Citizen 9963,00Skolas iela 11, Rīga, LV-1010

  Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "Latvijas jauniešu attīstības centrs"Social Advertmakers31 115,00Kurzemes prospekts 2-60, Rīga, LV-1067
  2.Biedrība "Biedrība "ideA"" Inception24 385,00 "Atspulgi", Platone, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021
  3.Biedrība "Piedzīvojuma Gars" Tree Spirit 14 508,00 Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  4."Biedrība "Youth Line""Higher Skills For Better Employment 24 693,00 Lāčplēša iela 62/66 - 62, Rīga, LV-1011
  5.Biedrība "European Association "World-Our Home""EVS POWER 23 200,00Maskavas iela 26 - 57, Rēzekne, LV-4604
  6.Gulbenes novada pašvaldības Jauniešu centrs "BĀZE" #Social Youth 19 850,00Brīvības 22, Gulbene, LV-4401
  7. Biedrība "Veselīgas attīstības skola"Freedom in Learning16 177,00Pirmā iela 38 - 38, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  8.Biedrība "Youth Association BIID"Cultures, Communication, Cooperation27 070,00Aleksandra Čaka iela 32-9, Rīga, LV-1011
  9.Biedrība "Varavīksnes Tilts"Let's Mov(i)e It-My Art of Communication19 006,00 Kr. Valdemāra iela 135-19, Rīga, LV – 1013
  10. Biedrība "Piepildīto sapņu istaba" Brand New You 25 530,00Rūmenes iela 45, Kandava, LV- 3120

  Stratēģiskās partnerības projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "Latvijas Burāšanas mācību asociācija"youthSAIL4creativity100 29 250,00Ganību dambis 30 k-1, Rīga, LV-1005
  2.Biedrība "Radām Novadam" Jauniešu biznesa projektu konkurss "Radām Novadam" (angliski "Create for Region")34 500,00 Maskavas iela 269A - 31, Rīga, LV-1063

  Strukturētais dialogs: atbalsts politikas reformām 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Pašvaldības iestāde Siguldas novada Jaunrades centrsDomā Domas Domē 5290,00

   

   

 • Jauniešu apmaiņas projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "Pozitīvā Doma"Be Sporty Be Happy 12 870Lauku iela 4-11, Tukums, LV-3101
  2. Biedrība "Youth Line"Rhythm Of Inclusion And Equality20 384Lāčplēša iela 62/66-62, Rīga, LV-1011
  3. Lēdmanes pamatskolaAway from home - burden or second chance?7683Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV-5011
  4.Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolaExploring Nature and Environmental Issues11 930 Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016
  5.Biedrība "ERFOLG" WONDERS OF WINTER20 980Rēzeknes iela 5A-66, Daugavpils, LV-5422
  6. Biedrība"Kārsavas novada jauniešu centrs "Pūga""Entrepreneurship through hiking 15 400Vienības iela 49C, Kārsava, LV-5717
  7.Biedrība "Youth for City-City for Youth"Stop ignore - better explore15 880 Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
  8.Gulbenes novada jauniešu centrs "BĀZE"10 forever 17 150Brīvības iela 22, Gulbene, LV-4401
  9. Biedrība "SOLIS TUVĀK" HANDiCRAFTs13 060Valdlauči 7-6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
  10. Biedrība "Young Folks LV"Theatre: Express yourself. It's time to play your role21 180 Dravnieku iela 14 - 29, Rīga, LV-1021
  11. Biedrība "Youth Line"Improve Your Productivity By Raising Mental Health 16 992 Lāčplēša iela 62/66-62, Rīga, LV-1011
  12.Biedrība "Kārsavas novada jauniešu centrs "Pūga""Jo dziļāk mežā, jo zaļāk! 15 800 Vienības iela 49C, Kārsava, LV-5717
  13.Biedrība "Crystral" Silent Disco9860 Ūnijas iela 4, Rīga, LV-1084
  14.Biedrība "Bērnu un jauniešu centrs "Dari Vari""Dari un māci, ko tu proti (Do and teach what you know)22 190Andromedas gatve 2-55, Rīga, LV-1084
  15. Biedrība "Serža Li mākslas sintēzes biedrība"Feel the Nature of Woods 13 520Piekrastes iela 33A-4, Daugavpils, LV-5422
  16. Biedrība "Bison" Be green-help the nature 15 400Spīdolas iela 36, Daugavpils, LV-5401
  17. Biedrība "Dagood Studio"A Treasure Chest of Family Traditions13 050Jātnieku iela 86-9, Daugavpils, LV-5410

   

  Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Gulbenes vidusskolaGain from giving 5564,67Skolas iela 12, Gulbene, LV-4401
  2.Biedrība "Pozitīvā Doma"Brīvprātīgais darbs Tukuma novadam II 27 932Lauku iela 4-11, Tukums, LV-3101
  3.Biedrība "Biedrība ""JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS""Share and like volunteering14 624,02Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
  4.Biedrība "Latvijas Kristīgā Studentu Brālība"Welcome for internationals III: Connecting Students, Connecting Worlds6830 Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002
  5.Biedrība "Biedrība "KAŅEPES LAIKMETĪGĀS KULTŪRAS CENTRS"" Be Creative! 16 054 Skolas iela 15, Rīga, LV-1010
  6. Biedrība "Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi""Challenge to Work in Team 21 480,66Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407
  7. Biedrība "Biedrība "Rūjienas senioru māja""Youth and seniors one team 24 166Valdemāra iela 26, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240
  8.Nodibinājums "Nodibinājums "C Modulis"" ”Social inclusion: opportunity and support”27 404Gulbju iela 83 k-1, Jūrmala, LV-2011
  9. Biedrība "Siguldas Alternatīvā izglītība" Growing Wings of Hope16 139 Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  10. Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" KID EVS – Keen in Development14 878Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  11.Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs Express your EVS12 989Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4101
  12. Biedrība "Radi Vidi Pats"Step by step to the intercultural education in Liepaja Catholic primary school 12 485Vites iela 10 - 1, Liepāja, LV-3401
  13.Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienība "Rēzeknes pilsētas nacionālo biedrību kultūras nams"Ambassadors of the Cultures - Radošie kultūru vēstnieki24 466Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne, LV 4601
  14."Radi Vidi Pats" Lost and found in Pelci castle12 697,50 Vites iela 10 - 1, Liepāja, LV-3401
  15. "Radi Vidi Pats"Common past for diverse and creative education6300Vites iela 10 - 1, Liepāja, LV-3401
  16. Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"Let`s Rock! 20167964Druvu iela 6, Jelgava, LV-3002
  17.Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ""Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" "Jauniešu iniciatīvu centrs "Draugu centrs"""Friends with us 16 589Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601
  18.Cēsu novada pašvaldība Cēsu Bērnu un jauniešu centrsDon`t stress - do the EVS! 16 324Bērzaines iela 5, Cēsis, LV - 4101
  19. Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA"Humanity is Power 6809Slimnīcas iela 9 - 30, Liepāja, LV-3414
  20.Nodibinājums "Valmieras novada fonds" Volunteers for community of Valmiera 2016/1745 056Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
  21.Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Together to the goal12 402Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
  22. Nodibinājums "Talsu novada fonds" “Jauniešu ideju laboratorija vieno Eiropu” (“Youth bank connects Europe”)16 204Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201

   

   Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "Varavīksnes Tilts"Coach `Em - supporting NEET young people through coaching 18 656 Krišjāņa Valdemāra iela 135 - 19, Rīga, LV-1013
  2.Biedrība "SAY!" Access-Ability Inspectors 36 099 Saldus iela 3 - 45, Jūrmala, LV-2010
  3.Biedrība "Open Sense"“SELF made, SELF confident, SELF sufficient” 15 531"Aizpuri", Klampju ciems, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
  4.Biedrība "Grafiskie stāsti"ComICS: Creating InterCultural Stories21 872 Uzvaras bulvāris 5 - 52, Rīga, LV-1048
  5.Rēzeknes novada pašvaldībaYouth Actors in Decision making 14 147 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601

   

  Stratēģiskās partnerības projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Sociālās inovācijas centrs""Development and promotion of social business within youth sector"82 934 "Upeslejas", Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124

   

  Strukturētais dialogs: atbalsts politikas reformām 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Lielvārdes novada pašvaldībaJauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs politiskās līdzdalības veicināšanai Lielvārdes novadā "Nāc un runāt sāc!"13 804Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV-5070

 • Jauniešu apmaiņas projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Dēms" Universal languages21 148 Brīvības iela 22-4, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
  2.Biedrība "Preiļi Izglītotai Latvijai"Where your values are standing? What is your education?13 800 Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
  3.Biedrība "SOLIS TUVĀK"SMARTT16 930"Valdlauči 7" - 6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
  4. Biedrība "Createam"BALTIC ACOUSTIC FOLIUM12 012 Tautas iela 84 - 7, Daugavpils, LV-5417
  5.Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"Sporffiti 19 390 Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  6. Biedrība "ERFOLG"Europe through all senses20 410Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5422
  7. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolaUrban music workshop13 576 Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016
  8.Biedrība "Kultūra. Iecietība. Draudzība"Domā. Analizē. Rīkojies! 13 946 Lielvārdes iela 121 - 70, Rīga, LV-1084
  9.Nodibinājums "Baltijas reģionālais fonds" DoubleWorkout15 676Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  10.Biedrība "Radi Vidi Pats" LoCoEco 224 600 Vites iela 10 - 1, Liepāja, LV-3401
  11. Saldus Bērnu un jaunatnes centrs Sport for all 13 838Lielā iela 3b, Saldus, Saldus novads, LV- 3801
  12.Biedrība "Rēzeknes pilsētas teātris-studija "Joriks""Art Market18 768 Izraēlas iela 4 - 3, Rēzekne, LV-4601
  13.Biedrība "Ventspils Jauniešu dome" Communication 101 13 808 Kuldīgas iela 13, Ventspils, LV-3601
  14.Biedrība "Young Folks LV"Internation Food Making 14 951Dravnieku iela 14 - 29, Rīga, LV-1021
  15.Biedrība "Young Folks LV"ArtMyPhoto!7 340Dravnieku iela 14 - 29, Rīga, LV-1021

   

   Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"Language mixer 22 201,98Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407
  2. Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"Kids+volunteers=result19 650Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407
  3.Biedrība "Piedzīvojuma Gars" Youth on the Roof 8 027Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  4.Biedrība "Siguldas Alternatīvā Izglītība"EVS 4 Open-Minded Sigulda 32 653Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
  5.Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"Be free in Ikšķile 4 15 004Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
  6.Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādeExplore together 6 915 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
  7.Biedrība "Jaunatne smaidam"YOUTH4SMILE16 469Ganību gatve 3, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905
  8.Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze"More than 122 163Brīvības iela 22, Gulbene, LV – 4401
  9.Biedrība "Jauniešu organizācija "Ligzda""For active youth in Rujiena 22 534 Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
  10.Biedrība "Latvijas Kristīgā Studentu Brālība"Welcome for internationals II: Integrating Internationals 7 272Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002
  11.Liepājas Bērnu un jaunatnes centrsWalk'n'talk 12 945 Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
  12. Nodibinājums "Pievienotā Vērtība" OPEN MIND - OPEN HORIZONS11 790Gaujas iela 55C, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
  13.Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"Volunteers at the Waldorf School 201614 130 Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
  14. Biedrība "Radi Vidi Pats" European House in Guria: Extended13 728Vites iela 10 - 1, Liepāja, LV-3401
  15.Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"Sociable Youth all over the world16 097Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601
  16. Biedrība "UNIVERSUM" Discovering my universe 6 830Marijas iela 14 - 2, Valmiera, LV-4201
  17.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kamchatka 2 7 980,15 Lielā iela 15 - 2, Jelgava, LV-3001

   

   Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "HUMANA PEOPLE TO PEOPLE IN LATVIA"Change Must Go On28 612 Lapu iela 17, Rīga, LV-1002
  2. Biedrība "Inspiration by Motion. Latvia"GIVE-Growth and Inspiration through Volunteering and Empowerment20 738Ilūkstes iela 107 - 34, Rīga, LV-1082
  3.Biedrība "Latvijas Burāšanas mācību asociācija (STA Latvia)" SAIL4youth 20 072Ganību dambis 30 k-1, Rīga, LV-1005
  4. Biedrība "Līdzdalības platforma" “B.R.I.D.G.E. - BRing Inclusion anD Get quality in youth Exchanges" 32 886 Birzes iela 46, Rīga, LV-1016
  5. Nodibinājums "Pievienotā Vērtība" Speak out to turn the Universe 4 180Gaujas iela 55C, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
  6. Biedrība "Piepildīto sapņu istaba"Embodied Peacebuilding - Compassion in Action in a Changing World 26 320Rūmenes iela 45, Kandava, Kandavas novads, LV-3120

   

  Stratēģiskās partnerības projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "BALTA DABA"ENVIRONMENTAL CHALLENGE ACCEPTED 56 320Kārļa Baumaņa iela 3 - 11, Valmiera, LV-4201
  2.Nodibinājums "Talsu novada fonds"I believe in GOOD 77 945 Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu novads, LV-3201

   

  Strukturētais dialogs: atbalsts politikas reformām 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Amatas novada pašvaldība Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde 41 616 “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
  2. Latvijas jauniešu organizācija "TELLUS"The 14th National Conference of European Youth Parliament Latvia10 098Pavasara iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018

 • Jauniešu apmaiņas projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "European Association "World-Our Home" "EcoMission 23 612Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604
  2. Lejasciema jauniešu centrs "Pulss"Roots & Wings20 060Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, Latvija
  3.Biedrība "Youth Line"Social Records - Let's Highlight Equality Matters20 710Lāčplēša iela 62/66-62, Rīga, LV-1011
  4.Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds"Spread the word, read out loud!13 922Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  5.Biedrība "ERFOLG" “Viva lingua” – Language festival 17 670Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5422
  6. Biedrība "DOMĀTS-DARĪTS"Learning to Learn23 750 Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006
  7.Biedrība "DOMĀTS-DARĪTS"From forming till perfoming in international environment23 176 Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1007
  8.Biedrība "Jauniešu organizācija "Ligzda""Music around us 21 730Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240
  9. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūraSport as a tool for inclusion14 378”Bultas”, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123
  10.Biedrība "Reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizācija "Perspektīva""Unity in Diversity14 670 Ilūkstes iela 58-4, Rīga, LV-1082
  11.Biedrība "Kārsavas novada jauniešu centrs "Pūga""Senie arodi mūsdienu gaismā 16 820Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717
  12.Carnikavas novada dome Be advanced / progressive - Be in culture11 616Stacijas iela 5, Carnikava, LV - 2163
  13.Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds"Make a step forward! 10 860Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  14.Biedrība "BEST-Riga"Orange Lifestyle19 080Meža iela 1/4-345.telpa, Rīga, LV-1048
  15. Biedrība "Youth for City-City for Youth"Express to progress9420 Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  16. Biedrība "Dagood Studio"SPRING CARNIVAL18 820Jātnieku iela 86-9, Daugavpils, LV-5410
  17.Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"Theatre of Europe17 250Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  18.Biedrība "Daugavpils Street Culture"Healthy lifestyle fans13 688 Piekrastes iela 43-17, Daugavpils, LV-5422
  19.Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"PUPPETS SHOW18 390Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  20. Biedrība "RED-Radošu Efektu Darbnīca"Screw It, Let's Do It!19 804Daugavpils iela 53-8, Rīga, LV-1003

   

   Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Radi Vidi Pats"Rock & Ride @ Boltik Baik12 353Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
  2.Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401Brīvprātīgais darbs Tukuma novadam23 483Lauku iela 4 - 11, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  3.Biedrība "homo ecos:"Green Up!16 054Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046
  4.Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"YOUTH WITH HEART8027Krasta iela 31, Rēzekne, LV - 4601
  5. Biedrība "ERFOLG"Be the change! 24 081Rēzeknes iela 5A - 66, Daugavpils, LV-5422
  6. Biedrība "Biedrība "No idejas līdz attīstībai""Sparkling ocean8112 Priežu iela 8 - 6, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466
  7.Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu centrs "Balgas Strops"International snowfall10 470 Gaismas iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  8.Nodibinājums "Talsu novada fonds"Labdarība vieno Eiropu ("Charity connects Europe") 14 920Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  9.Biedrība ""AFS Latvija" Starpkultūru programmas"Intercultural Exchange 8006Blaumaņa iela 38/40-17, Rīga, LV-1011
  10.Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde Bauskas Bērnu un jauniešu centrsGIVE ME FIVE16 054 Kalna iela 14, Bauska, LV-3901
  11.Biedrība "Piedzīvojuma gars"Building Adventures16 054 Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  12.Biedrība "European Association "World-Our Home"" European culture crossroad in Rezekne17 090 Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604

   

   Stratēģiskās partnerības projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība “DZĪVNIEKU BRĪVĪBA”“Young Animal Advocates - Training for Young Trainers in the Mediation of Agricultural Issues and Ethical Consumption Patterns” 36 825Eduarda Smiļģa 52-4, Rīga, LV-1002

   

 • Jauniešu apmaiņas projekti 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Biedrība "ERFOLG"Once Upon a Time – Imagination soup18 100Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5421
  2.Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"Handmade. New vision.19 070Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  3.Biedrība "Pozitivā Doma"Dance for Peace20 806Lauku iela 4 - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
  4.Biedrība "Piedzīvojuma Gars"Mind the Wild13 800Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  5.Tukuma novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrsLife is my choice 10 700Sporta iela 1, Tukums, LV-3101
  6.Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"Urban knitting19 750 Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  7.Biedrība "Piedzīvojumu parks"Healthy mind in a healthy body13 632 Lakstīgalu iela 26, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
  8.Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs IN!12 728Zemgales ielā 4, Jūrmalā, LV2008
  9.Vecpiebalgas novada pašvaldībaOne action can change the planet 12 550Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  10.Rundāles novada domeWelcome to MySide15 224Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921
  11.Biedrība "ERFOLG"AVENUE OF ART & EMPLOYMENT16 880Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5421
  12.Biedrība "ABITIS"To change the world - start with yourself 11 004Braslas iela 27 k-1 -27, Rīga, LV-1084
  13.Biedrība "Color Active"YE The story of the plastic bottle20 342Kandavas iela 2-1, Daugavpils, LV-5401
  14.Biedrība "NEPALIEC VIENS"Don't stay alone6 096Mazā Krūmu iela 6-30, Rīga, LV-1069

   

   Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS"Accessibility of culture for everyone and everywhere 8 164, 56Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
  2.Biedrība "Latvijas Kristīgā Studentu Brālība"Welcome for internationals! 6 971Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002
  3.Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"Be free in Ikšķile 315 004 Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
  4.Biedrība "ŽĒLSIRDĪBAS MISIJA DZĪVĪBAS ĒDIENS"Healthy Lifestyle European 16 054Krišjāņa Barona iela 56, Rīga, LV-1011
  5.Biedrība "SOLIS TUVĀK"Volunteer for Change 7 817 "Valdlauči 7"-6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
  6.Biedrība "Klubs "Māja"-jaunatne vienotai Eiropai"Finding Europe In Your Heart 16 054Tallinas iela 37A-8, Rīga, LV-1012
  7.Salas sākumskola Enrich yourself! 2 483 "Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV–2105
  8.Biedrība "DARDEDZE"Ten incredible months in Vilaka municipality14 207 Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
  9.Nobinājums "Baltijas Reģionālais fonds"KEEP ON ACTION 16 224Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  10.Stopiņu novada domes Dienas centrs "Saurieši" Volunteer 4 DC 33 128Saurieši 6, Stopiņi, LV-2118
  11.Biedrība "Saldus jauniešu dome "Es un mēs""From Youth to Youth 13 829 Lielā iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
  12.Biedrība "Rūjienas senioru māja"Youth for active seniors 3 25 171Valdemāra iela 26, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
  13.Tīnūžu pamatskola Darām kopā 14 041 „Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV 5015
  14.Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA"Love to Help 6 830Slimnīcas iela 9-30, Liepāja, LV-3402
  15.Vecpiebalgas novada pašvaldība Be Here To Dare 216 054Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  16.Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs Youth today, leaders tomorrow 2 12 484Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
  17.Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" Volunteers at Waldorf School on 2015 13 787Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  18.Biedrība "KAŅEPES LAIKMETĪGĀS KULTŪRAS CENTRS"Eiropas Brīvprātīgais Kaņepes Laikmetīgās kultūras centrā4 310Skolas iela 15, Rīga, LV-1010
  19.Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"Volunteers change Jēkabils16 314Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
  20. Biedrība "KĒFA"Youth for Youth 8 152Kurzemes prospekts 36-10, Rīga, LV-1067
  21.Gulbenes novada domeOn Wings 21 189Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
  22.Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"WE DEVELOP 15 829 Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601

   

   Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Shokkin Group Latvija"Game Magic @YouthWork 22 560Krāsotāju iela 11-12, Rīga, LV-1009
  2.Biedrība "Youth Association BIID"PSP: Personal, social and professional development of Roma EVS volunteers 28 512 Aleksandra Čaka iela 32-9, Rīga, LV-1011
  3.Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrsImproving youth work at local level through cross-sectorial cooperation24 368Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
  4.Viesītes novada pašvaldībaYouth exchanges for beginners 29 856Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
  5.Biedrība "Latvijas Burāšanas mācību asociācija"SAIL4entrepreneurSHIP 21 580Ganību dambis 30 k-1, Rīga, LV-1005

   

  Stratēģiskās partnerības projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds"Enterprising and surprising through 8 key competences90 406Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039

   

 • Jauniešu apmaiņas projekti 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Latvijas Mazpulki"We are Rural Youth11 640Ezermalas iela 28 - 2, Rīga, LV-1014
  2.Biedrība "Youth for City-City for Youth"One Sun For Everyone9 332Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
  3.Vecpiebalgas novada pašvaldībaOpen Your Mind 2 17 270Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  4.Biedrība "ATBALSTS VALKAS ĢIMENĒM"Be part of your culture 16 500Rīgas iela 11, Valka, Valkas nov., LV-4701
  5.Biedrība "DAUGAVPILS JAUNIEŠU SAVIENĪBA"Let's break stereortypes- draw graffiti18 080Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  6.Biedrība "Aicinājums Tev" "Take your chance” 22 100Pulkveža Brieža iela 121 - 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
  7.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Volunteers in the Global Village13 275 Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  8. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrsPEANUT12 416Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301
  9.Biedrība "J.ORG"Sportisks prāts - zīmējot robežas / Sporty mind - painting borders 18 540Medņu iela 12A, Daugavpils, LV-5401
  10.Biedrība ""AFS Latvija" Starpkultūru programmas"Developing Youth Inclusion: Social and political inclusion internationally, along with participation in community decision-making processes28 100Blaumaņa iela 38/40-17, Rīga, LV-1011
  11.Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds"EYE ON YOU(TH)13 312Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  12. Biedrība "Solis Dabā"3xGreen 5 880Skolas iela 24, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471
  13.Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze"Story or life21 308Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
  14.Biedrība European Association "World-Our Home"Play4Change23 540Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604
  15.Biedrība "ERFOLG" Ambassadors of European culture18 780Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5421
  16.Biedrība "Biedrība "No idejas līdz attīstībai""CoolTour across the Europe10976Priežu iela 8-6, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466
  17. Biedrība "Klubs "Māja"-jaunatne vienotai Eiropai"Reach The Border11 308Tallinas iela 37A-8, Rīga, LV-1012
  18. Biedrība "Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"STEP INTO MY SHOES 15 000 4 stāvs, Andreja iela 7, Ventspils, LV-3601

   

  Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Piedzīvojuma Gars" Challenge Baltic8 027Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
  2.Biedrība "BALTA DABA"DABAS VĒSTNESIS3 205Rīgas iela 24, Valmiera, LV-4201
  3.Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA"Service learning 633 078Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417
  4. Biedrība "Universum" Let the journey begin!13 787 Marijas iela 14 - 2, Valmiera, LV-4201
  5. Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"ACTIVE YOUTH14 815Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601
  6.Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"Free time - useful time 20 664Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407
  7. Biedrība "Radi Vidi Pats"Rock & Ride @ Radi Vidi Pats 3 234Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
  8.Jauniešu iniciatīvu centrs "B.u.M.s."TOGETHER 8 027Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416
  9.Biedrība "European Association "World-Our Home""EVS Connects People 32 530Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604
  10.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" EVS for community24 281Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  11.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"All Together: Making our future society32 408Garā iela 10, Valmiera, LV-4201

   

  Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Modibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" It's all in the game16 483Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  2.Biedrība "Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka"" Gender approved!26 500Krišjāņa Valdemāra iela 18 - 1A, Rīga, LV-1010
  3.Biedrība "ideA" Me&You - North&South 28 265 "Atspulgi", Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021
  4.Biedrība "European Association "World-Our Home"" Youth as European Citizens28 519Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604
  5.Biedrība "Baltic Youth Way"Employ European youth CREATIVELY17 913Lāčplēša iela 59-47, Rīga, LV-1011
  6. Biedrība "Baltic Youth Way"LOVE NATURE 23 840 Lāčplēša iela 59-47, Rīga, LV-1011
  7.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" InTelligence&Skills17 399Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  8.Nodibinājums "C Modulis"STORM 2.0: Structuring non formal education approach to support social inclusion24 215Gulbju iela 83 k-1, Jūrmala, LV-2011
  9. Biedrība "Jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija""COACHING in my TOOLBOX25 000 Matīsa iela 31-25, Rīga, LV-1001
  10.Biedrība "Express Yourself"To The Point22 884 Rīgas iela 2 - 31, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
  11.Biedrība "ERFOLG" Volunteering: way for the future!15 680Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5421
  12.Biedrība "Lampa"Eight Steps to a Successful and Entertaining Cultural Event22 550Bruņinieku iela 72A-24, Rīga, LV-1009
  13. Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"THINK! 22 185Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  14. Biedrība "Youth Association BIID" Cultural Clashes 32 947 Aleksandra Čaka iela 32-9, Rīga, LV-1011
  15.Biedrība "Humana People to People in Latvia"Stories for Changes 29 659 Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011

   

   Stratēģiskās partnerības projekti 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Valmieras 2. vidusskolaBy learning you will teach, by teaching you will learn160 882Raiņa iela 11, Valmiera, LV-4201

   

  Strukturētais dialogs: atbalsts politikas reformām 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Augsim savam novadam22 680Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014
  2.Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros49 700Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001
  3.Saldus novada pašvaldībaSaldus novada jauniešu un politikas veidotāju dialogs uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanai31 300 Striķu 3, Saldus, LV-3801

   

 • Jauniešu apmaiņas projekti 

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.RED-Radošu Efektu DarbnīcaCreactive Skills Lab20 030, 00Daugavpils iela 53-8, Rīga, LV-1003
  2.Sistēma un G Latvija Log Out! 13 260, 00Floras iela 24, Jelgava, LV-3007
  3. Iepazīsim sevi Make ideas Create posibilities!17 010, 00 Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts,
  Jelgavas novads, LV-3031
  CrystralBaltic DJ school 8730, 00Ūnijas iela 4, Rīga, LV-1084
  ERFOLGDance World20 420, 00 Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5421
  Iekļaujoties Pasaulē You Can You Do24 488, 00Zemgales iela 19-48, Olaine, Olaines novads, LV-2114
  Liepājas Bērnu un jaunatnes centrsE-POSS 15 820, 00Brīvības iela 39, Liepāja, Latvija, LV-3401
  Rūjienas novada pašvaldībaIntercultural spirit in rural area19 150, 00Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
  Rūjienas novada pašvaldībaDance the way of life20 376, 00Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
  Peahen Self made bed cover - Forest13 242, 00Andrejostas iela 4, Rīga, LV-1045
  Film Design Studio "BaltStar" Speak Unique 22 980, 00Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne, LV-4604
  PatriotiLVFace-2-Face18 446, 00 Ilūkstes iela 54 k-3 -8, Rīga, LV-1082
  Daugavpils jauniešu savienībaOlimpic games15 680, 00Grodņas iela 34-70, Daugavpils, LV-5417
  Bērnu un jauniešu centrs Dari VariMidsummer holiday in different European countries, the traditions and manner of the past and contemporaneity10 630, 00 "Rudiņi", Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119

   

  Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Biedrība "Jaunatne par"Volunteering for community of Cesis16 650, 00Elites iela 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
  2.Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA" Service learning 5 32 195, 00Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417
  3.Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs EVS Dobele II 7985, 00Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
  4.homo ecos:Hello from Earth3!16 055, 00Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046
  5.Siguldas Alternatīvā izglītība EBD Siguldas Valdorfa bērnudārzā 216 055, 00Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
  6.Radi Vidi PatsBoltik Baik 20159882, 00 Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
  7. Jauniešu centrs "Bāze" Wind of change 15 145, 00Brīvības iela 22, Gulbene, LV-4401
  8.Jauniešu organizācija "Ligzda" 4-active youth in Rujiena 20 430, 00Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
  9.Biedrība "Jaunatne par"Sorces of Inspiration!31 540, 00Elites iela 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
  10.Aicinājums Tev"Open the door" 8630, 00Pulkveža Brieža iela 121 - 2, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
  11.„Baltijas Reģionālais fonds”, nodibinājums Step together24445.00 Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
  12.Eiropas Kustība Latvijā, biedrībaEVS in European Movement Latvia 8070.00 Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
  13.„LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”, biedrībaLiepaja - Ankara is New Experience7110.00Slimnīcas iela 9-30, Liepāja, LV-3402
  14.Gulbenes novada Lejasciema jauniešu centrs „Pulss”Creativity 8070.00 Rīgas iela 18, Lejasciems, Gulbene, LV008 – Vidzeme, LV-4412
  15.Dienas Centrs „Saurieši”Volunteering For All7985.00Saurieši 6, Saurieši, LV-2118

   

  Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"Youth voice - social support22 690, 00Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407
  2.Mārupes vidusskola Gaining from Gaming22 358, 00Kantora iela 97, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
  3. Biedrība "Youth Line"Growing up tolerance, destroying exclusion. 26 195, 00 Lāčplēša iela 62/66-62, Rīga, LV-1011
  4.Radi Vidi PatsGreen Urban Cycle 19 529, 00Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
  5.ŽELSIRDĪBAS MISIJA DZĪVĪBAS ĒDIENSThe Organic Way - Youth Social Entrepreneurship21 699, 00Krišjāņa Barona iela 56, Rīga, LV-1011
  6.STARPTAUTISKĀS POLICIJAS ASOCIĀCIJAS LATVIJAS BIEDRĪBANeformālā izglītība. Sociālā iekļaušana. Jauniešu likumpārkāpumu novēršana.15 178, 00Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201
  7. Biedrība "Youth Line" Increasing competence, developing capacity 25 985, 00Lāčplēša iela 62/66-62, Rīga, LV-1011
  8.Piepildīto sapņu istaba Embodied Leadership 20 781, 00Rūmenes iela 45, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
  9. Bērnu Vides skola Mācies dabā 8830, 00Ģertrūdes iela 16-14, Rīga, LV-1011
  10.Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITASDigital Storytelling: Empowerment for Resilience22 830, 00Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
  11. European Association "World-Our Home"European Voluntary Society26 044, 00Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604

   

   

 • Jauniešu apmaiņas projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Baltijas reģionālais fonds It's all in the game16 184, 00 Brīvības gatve, Rīga, LV-1039
  2.Vecpiebalgas novada pašvaldībaAct Today For Better Tomorrow 2 15 010, 00Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  3.Radi Vidi Pats North and South - Creative and United11 738, 00Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
  4.ERFOLG Christmas is here! 25 200, 00Rēzeknes iela 5A-66, Daugavpils, LV-5421
  5.Baltijas izglītības un kultūras attīstības biedrībaTHINK FAST, THINK SLOW, DECIDE WELL, BE STRONG!16 052, 00 Elizabetes iela 17, Rīga, LV-1010
  6.FREEColor of Incursion_ Express Yourself Though Graffiti 13 794, 00Enerģētiku šķērsiela 3-14, Daugavpils, LV-5410

   

  Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Vecpiebalgas novada pašvaldība Be Here To Dare12 575, 00Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
  2.Alūksnes Bērnu un jauniešu centrsEVS - nes 11 015, 00Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301
  3. AFS Latvija Intercultural Exchange7 985, 00 Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
  4.Pozitiva DomaBrīvprātīgie Tukuma novadam 24 295, 00 Lauku iela 4-11, Tukums, LV 3101
  5.
  Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde

  "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"
  VOLUNTEERS UNITED 32 075, 00Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601
  6. Liepājas Jaunie VanagiAll Together 48 035, 00 Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407
  7.Radi Vidi PatsEuropean House in Guria 9 930, 00Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
  8.Aicinājums Tev Opens a window19 220, 00Pulkveža Brieža iela 121-2, Sigulda, LV-2150
  9.Saldus jauniešu dome "Es un mēs"From Youth to Youth 15 159, 00Lielā iela 3, Saldus, LV-3801
  10.Tukuma novada Multifunkcionals jaunatnes iniciativu centrsKopā mēs varam vairāk!12 445, 00Sporta iela 1, Tukums, LV-3101
  11. Klubs Māja - jaunatne vienotai EiropaiIn Touch with Europe15 875, 00Tallinas iela 37a-8, Rīga, LV-1012
  12.Pērkons SKTime out!15 970, 00Dobeles šoseja 35, Jelgava, LV-3007
  13. Gulbenes novada dome UP! 34 220, 00 Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401

   

  Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. Baltic Youth Way NGO atlas30 540, 00 Lāčplēša iela 59-47, Rīga, LV-1011
  2.Apes Jauniesu klubs "Sliedes"Towards rural territory youth worker professional development 2 730, 00Pasta iela 35a, Ape, LV-4337
  3.Kekavas novada pasvaldibas sporta agenturaUnderdependencies (understanding dependencies) 14 960, 00„Bultas”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
  4.Alternativas aprupes centrs "Zelsirdibas maja"One day of differences 25 392, 00Rūpniecibas iela 24 b, Ventspils, LV-3601
  5. brivpratigais.lvGive and Gain through Service Learning and Volunteering 17 518, 00Ziedu iela 8-8, Aizpute, LV-3456

   

   Stratēģiskās partnerības projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1. HUMANA PEOPLE TO PEOPLE IN LATVIALOOKING AT LEARNING139 851, 00Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011

 • Jauniešu apmaiņas projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Tradicionālās kultūras centrs "KasTe"EMOTION EXPLOSION19 210, 00Lenču iela 25-4, Cēsis, LV-4100
  2.Jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrošana"WATER- water around me23 600, 00Lauskas iela 14-40, Daugavpils, LV-5410
  3.Kultūra. Iecietība. DraudzībaLike IT: Internets kā domāšanas veids un profesionālās attīstības instruments mūsdienu pasaulē12 370, 00Liellvārdes iela 121-70, Rīga, LV-1084
  4. Piedzīvojumu parksBe active13 456, 00Lakstīgalu iela 26, Baloži, LV-2128
  5.Skolēnu vecāku biedrība Multi Culture - United Souls 11 208, 00Balvu iela 2, Viļaka, LV-4583
  6.Apes Jauniešu klubs "Sliedes"Youth online reputation- think what you do on internet!9 090, 00Pasta iela 35a, Ape, LV-4337
  7. Biedrība"Atbalsts Valkas gimenēm"Be Young, Free and Fulfilled in your Countryside14 640, 00Rīgas iela 11, Valka, LV-4701
  8.Jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrosana"ART ACTION - Art is my lifestyle 14 488, 00Lauskas iela 14-40, Daugavpils, LV-5410
  9. Society ERFOLG Baltic Partnership Academy9 724, 00Rēzeknes iela 5A-66, Daugavpils, LV-5421
  10.Society ERFOLG Street Art23 500, 00Rēzeknes iela 5A-66, Daugavpils, LV-5421

   

  Eiropas Brīvprātīgā darba projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Zemgales NVO Centrs From East To West21 900, 00Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  2.Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"CREATIVE YOUTH8 070, 00Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601
  3. Biedrība "Rūjienas senioru māja"Youth for active seniors 24 730, 00Valdemāra iela 26, Rūjiena, LV-4240
  4.Sociālo brivprātīgo biedrība ODINVITA Service learning 47 985, 00 Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417
  5.Privātā vidusskola ABVS Volunteers at Waldorf School 13 535, 00 Pirmā iela 26a, Ādaži, LV-2164
  6. Zemgales NVO CentrsVolunteering for Zemgale NGOs 20 345, 00Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  7.Valmieras novada fonds All Together: Shaping the future of children16 055, 00 Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
  8.European Association "World-Our Home"EVS Connects People16 055, 00Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604
  9.Nodibinājums "Pievienotā Vērtiba"Eiropas Brīvprātīgie izvēlas Piebalgu, 2014!/Europe`s volunteers choose Piebalga, 2014!2 920, 00Gaujas iela 55c, Cēsis, LV-4101
  10.Society ERFOLG Europe: step by step24 305, 00Rēzeknes iela 5A-66, Daugavpils, LV-5421
  Tautskola 99 Baltie zirgiBe free in Ikšķile 2 14 880, 00Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132

   

  Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Jauniešu biedrība "Dagne" Train Your Non-Formality: Sport as a Tool for Non-Formal Education25 435, 00Alejas iela 11 A, Dagda, LV-5674
  2.Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Līdzdalības platformaACTIVatE through Non-Formal Education30 458, 00Birzes iela 46 - 89, Rīga, LV-1016
  3.Biedrība ideA Es&Tu (Me&You) 27 005, 00"Atspulgi", Jelgavas novads, LV-3021
  4.Humana people to people in Latvia Ambassadors of the world - EVS 24 092, 00Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
  5.Baltic Youth WayBaltic Way For Peace 22 703, 00 Lāčplēša iela 59-47, Rīga, LV-1011
  6. Biedrība "Pozitīvā Doma"Euro(EVS)Med Learning22 534, 00Lauku iela 4-11, Tukums, LV-3101
  7.Zemgales NVO CentrsGet Out 24 991, 00Liela iela 15-2, Jelgava, LV-3001
  8.European Association "World-Our Home"Erasmus+ and Us18 790, 00Maskavas iela 26-57, Rēzekne, LV-4604

   

  Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.SIA 3ZDKonkurss "Radām Novadam" (Starptautiskais nosaukums "Create for Region", kas tiek adaptēts nacionālajās dalībvalstīs)57 590, 00Lubānas iela 14-9, Rīga, LV-1019
  2.BALTA DABARIVER reMEMBERS21 900, 00Rīgas iela 24, Valmiera, LV-4201

   

  Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās

  Nr. p.kOrganizācija Projekta nosaukums Summa EUR Juridiskā adrese
  1.Latvijas Studentu apvienībaStudents- sistēmas zobrats 32 000, 00Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050
  2.Latvijas Jaunatnes padomeStrukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē50 000, 00Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001

   

Dalīties
Translate »