“Erasmus+: Jaunatne darbībā” arhīvs

Programma “Erasmus+” (2014.- 2020.) sniedza iespēju jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, iegūt jaunas kompetences un pieredzi, veicināt sociālo iekļaušanu, līdzdalību, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmenī jaunatnes jomā.

 • Programmas "Erasmus+" (2014.-2020.) mērķis: 

  Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.

  paaugstināt jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām galveno prasmju un spēju līmeni, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā un darba tirgū, jauniešu aktīvu pilsoniskumu, starpkultūru dialogu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti, jo īpaši palielinot iespējas mobilitātei mācību nolūkos jauniešiem, personām, kas aktīvi iesaistījušās darbā ar jaunatni vai jaunatnes organizācijās, un jauniešu līderiem un stiprinot saiknes starp jaunatnes jomu un darba tirgu;
  sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni, jo īpaši uzlabojot sadarbību starp jaunatnes jomas organizācijām un/vai citām ieinteresētajām personām;
  papildināt politikas reformas vietējā, reģionālā un valsts līmenī un atbalstīt uz zināšanām un pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas izstrādi, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, jo īpaši, uzlabojot politisko sadarbību, efektīvāk izmantojot ES pārredzamības un atzīšanas instrumentus un izplatot labu praksi;
  uzlabot starptautisko dimensiju pasākumiem jaunatnes jomā un stiprināt jaunatnes darbinieku un jaunatnes organizāciju kapacitāti jauniešu atbalstā, nodrošinot papildināmību ar Eiropas Savienības ārējo darbību, jo īpaši veicinot mobilitāti un sadarbību starp programmas valstu un partnervalstu ieinteresētajām personām un starptautiskajām organizācijām.
 • Programma "Erasmus+" tika īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ar kopējo budžetu 14,7 miljardi eiro, 10 % (1,4 miljardi eiro) no kopējā programmas finansējuma jaunatnes jomai.

 • Programmā iesaistītie:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 30;
  • jaunatnes darbinieki;
  • citas personas, kas iesaistītas darbā ar jaunatni.

  Programmas projektu iesniedzēji:

  • organizācijas;
  • pašvaldības;
  • valsts vai pašvaldības iestādes.
 • Programmas ietvaros bija iespēja pieteikt projektu idejas 4 pamatdarbību ietvaros izsludinātos sekojošos projektu veidos:

  1."Erasmus+" 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (KA1), kas ietvēra projektu veidus:

  • Jauniešu apmaiņas projekti  
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

  2."Erasmus+" 2. pamatdarbība "Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā" (KA2), kas ietvēra projektu veidus:

  • Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam
  • Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai t.sk. jaunatnes līdzdalības projekti 
  • Stratēģiskās partnerības radošumam

  3."Erasmus+" 3. pamatdarbība “Atbalsts politikas reformai”(KA3)),  kas ietvēra: 

  • Jaunatnes dialoga projektus: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās.

  Ilgtermiņa projekti 

  Organizācijām un pašvaldībām bija iespēja izmantot arī JSPA  administrētu ilgtermiņa stratēģisko partnerību projektu sniegtas iespējas, piemēram, piedalīties dažādās mācībās, semināros. 

  -Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts "Kvalitātes celšana savā pašvaldībā"

  – Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!”

  – Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos” (nacionālās aktivitātes –projekts “Būt kopā” un projekts “Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā”)
  – Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekts “Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others””

  – Eiropas Komisijas iniciatīva “Iedvesmas personas” (“Network of Role Models”)

  Ārpus JSPA administrētiem projektu veidiem: 

  Organizācijām bija  iespēja pieteikt projektus centralizēti  organizētos  projektu konkursos

  "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" veic informēšanu arī par programmas "Erasmus+: Sports" projektiem

 • •    Tika organizētas vietējas un starptautiskas mācības, pasākumi. 
  •    Izstrādāti informatīvi materiāli par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.

 • Programmas ietvaros īstenotu projektu dalībniekiem gūto kompetenču apliecināšanai bija pieejams Youthpass

  Projektu izplatīšanas platformā apkopoti šī perioda projektu rezultāti  

   

 • Lai izprastu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un projektu būtību, prioritātes un nosacījumus, iepazīsties ar aktuālajām programmas “Erasmus+” vadlīnijām latviešu vai angļu valodā un projektu izvērtēšanas vadlīnijām.

  Programmas vadlīnijas 2020 (angļu valodā)
  Programmas vadlīnijas 2020 (latviešu valodā)

  Projektu izvērtēšanas vadlīnijas

  Organizācijas ID  koda (OID) iegūšanas vadlīnijas

  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas angļu valodā pieejamas arī tiešsaistē:
  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en

  SVARĪGI! Latvijā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus var iesniegt tikai juridiskas personas, arī gadījumā, ja projektu izstrādā un īsteno neformāla jauniešu grupa.

  Citus nepieciešamos dokumentus veiksmīgai projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai, projekta īstenošanai un gala atskaites iesniegšanai meklē katra projektu veida dokumentu sadaļā.

 • ES programmu 2020. gada rezultāti skatāmi infografikā: ES programmu jaunatnes jomā rezultāti 2020. gadam

  ES programmu jaunatnes jomā rezultāti 2020. gadam

Dalīties
Translate »