Sadarbības partnerības projekti 2021

Projekta mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

 • Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts un starptautiskā līmenī, kas organizācijām sniedz iespēju:

  • iegūt jaunus sadarbības partnerus, veidojot vienotu organizāciju sadarbības tīklu;
  • veikt darba ar jaunatni ideju, prakses un metožu savstarpēju apmaiņu;
  • paaugstināt darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī;
  • veicināt uzlabojumus un apgūt jaunas pieejas darbā ar jaunatni.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  • Atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams paredzēt arī digitālo aktivitāšu formātus (piemēram, tiešsaistes seminārus, hakatonus, dažādus e-līdzdalības rīkus utt.). 
  • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas.
  • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.

  Lai sasniegtu valsts līmenī plānotos mērķus, kā arī lai veicinātu jaunu iekļaujošo organizāciju iesaistīšanos programmā “Erasmus+”, JSPA Sadarbības partnerības projektiem papildus ir noteikusi šādu prioritāti:

  • profesionālo prasmju pilnveide personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, jo īpaši digitālajā un mobilajā darbā ar jaunatni, kā arī organizāciju savstarpējās sadarbības, labās prakses apmaiņas un starpnozaru sadarbības stiprināšana.
 • Projekta ilgums 12-36 mēneši
  Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.)
  Dalīborganizāciju skaits Vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām valstīm
  Projekta galveno aktivitāšu norises vietas Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm*
  *aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

 • Sadarbības partnerības ir vērstas uz sadarbību starp programmas valstīs izveidotām organizācijām (valstu iedalījums pieejams programmas “Erasmus+” vadlīnijās). Tomēr arī organizācijas no ES kaimiņvalstīm var iesaistīt projektā kā partnerorganizācijas, ja to dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam.

  Atkarībā no projekta prioritātes un mērķiem Sadarbības partnerības projektos jāiesaista vispiemērotākais un daudzveidīgākais partnerorganizāciju loks, lai uzlabojumi un apgūtās jaunās pieejas nāktu no to atšķirīgās pieredzes, profila un specifiskām zināšanām.

  Visām projekta dalīborganizācijām līdzvērtīgi jāiesaistās visos projekta posmos.

 • Projektu veido šādi posmi:

  • Projekta plānošana un izstrāde;
  • Sagatavošanās posms;
  • Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  • Projekta turpinājuma pasākumi.


  Atbilstoši iecerei projekta ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

  • Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi (piemēram, administratīvie pienākumi, virtuālās partneru tikšanās, komunikācijas materiālu izstrāde, dalībnieku sagatavošana u.c.);
  • Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba sesijas, lai apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi jaunatnes darbiniekiem un/vai jauniešiem, lai sekmētu projekta mērķu sasniegšanu;
  • Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem, skaidrot un popularizēt tos.
 • Sadarbības partnerību projektu finansējuma modelis veidojas no trīs fiksētām summām – 120 000 EUR, 250 000 EUR un 400 000 EUR. Iesniedzējiem tiek dota iespēja izvēlēties vienu no trīs iepriekš noteiktām summām atkarībā no projekta apjoma un aktivitātēm, ko plāno īstenot. Projekta apstiprināšanas  gadījumā pieprasītā fiksētā summa tiek piešķirta kā projekta kopējā dotācija. Projekta pieteikumam jāatspoguļo aktivitātes, kuras ir plānots īstenot par pieprasīto dotāciju, ievērojot ekonomiskuma un efektivitātes principu.

  Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

 • Nākamie soļi:

  • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Sadarbības partnerību projektiem;
  • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  • saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Nē, nevar. Sadarbības partnerības projektos kā dalīborganizācijas var piedalīties nevalstiskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), valsts/pašvaldības iestādes (skolas, jauniešu centri u.tml.) un pašvaldības, kā arī privātuzņēmumi (SIA, sociālie uzņēmumi  u.tml.).

 • Atkarībā no prioritātēm, uz kurām vērsts projekts, un projekta mērķiem Sadarbības partnerības projektos būtu jāiesaista visatbilstošākais un daudzveidīgākais dalīborganizāciju klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz katras organizācijas unikālā un atšķirīgā pieredze un specializācija noteiktā jomā.

 • Sadarbības partnerību projektos primāri jāiesaista vismaz 3 dalīborganizācijas no ES Programmas valstīm (ES dalībvalstis, kā arī Ziemeļmaķedonija, Serbija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija). Taču projektā var iesaistīt dalīborganizācijas arī no ES Kaimiņvalstīm, bet tikai ar nosacījumu, ka to dalība projekta partnerībā rada būtisku pievienoto vērtību, kas projekta pieteikumā ir jāpamato.

 • Ja projekta pieteikumu plānojat iesniegt decentralizēti (t.i. kādā no programmas “Erasmus+” valstu aģentūrām, piemēram, JSPA), visām projekta dalīborganizācijām ir nepieciešams iegūt OID jeb organizāciju identifikācijas kodu.

  PIC kodu (jeb dalībnieku identifikācijas kodu) nepieciešams izmantot tādos  projektu pieteikumos, kurus plānojat iesniegti centralizēti Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē (EACEA).

 • Projektu var īstenot 12–36 mēnešu laikā. Projekta pieteikuma iesniedzējam jāizvēlas projekta ilgums pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Projekta ilgums ir rūpīgi jāizvērtē un jāpamato projekta pieteikumā, jo no tā ir atkarīgs finansējuma apjoms projekta vadības un īstenošanas izmaksu budžeta pozīcijā.

 • Jā, pamatotos gadījumos pēc koordinējošās organizācijas pieprasījuma un ar JSPA piekrišanu Sadarbības partnerības projekta ilgumu var pagarināt, taču tas nevar pārsniegt 36 mēnešus. Taču jāņem vērā, ka, pagarinot projekta īstenošanas periodu, kopējais finansējuma apjoms netiek palielināts.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas ir saistītas ar projekta vadību un īstenošanas aktivitāšu nodrošināšanu, piemēram, projekta koordinēšana un saziņa starp dalīborganizācijām, mācību materiālu, rīku izstrāde, virtuālu un klātienes vietēja mēroga aktivitāšu īstenošana, projekta rezultātu izplatīšanas un redzamības pasākumu īstenošana u.tml. Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām vienības likmēm – koordinējošajai organizācijai 500 euro/mēnesī, partnerorganizācijām 250 euro/mēnesī. Maksimālā kopsumma, kas var tikt pieprasīta 1 mēneša ietvaros ir 2750 euro.

 • Tās ir aktivitātes, kuru ietvaros projekta dalīborganizāciju pārstāvjiem ir iespēja satikties, lai pārrunātu ar projekta īstenošanu un koordinēšanu saistītus jautājumus. Tās var tikt īstenotas divējādi – virtuāli vai klātienes veidā kādā no projektā iesaistītajām valstīm.

  Lai projektā veicinātu vides ilgtspējību un digitālo transformāciju, aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību organizēt starptautiskās projekta tikšanās klātienes formātā, un pēc iespējas šādas aktivitātes ieplānojot virtuāli, tādējādi taupot finanšu resursus un saudzējot vidi.

 • Ar klātienes formāta tikšanos saistītās izmaksas ir sedzamas no starptautisko projekta tikšanos budžeta pozīcijas, kas jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā. Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām vienības likmēm – ceļa attālumam 100–1999 km 575 euro/dalībniekam, ceļa attālumam virs 2000 km 760 euro/dalībniekam. No šīm izmaksām jāsedz  gan aktivitātes dalībnieku ceļošanas, gan uzturēšanās izdevumi.

  Ja tikšanās ieplānota virtuālā formātā, papildu izmaksas nevar tikt pieprasītas, un šādas izmaksas ir sedzamas no projekta vadības un īstenošanas budžeta pozīcijas.

 • Šo finansējumu var izmantot tam, lai segtu projekta dalīborganizāciju personāla izmaksas saistībā ar projekta rezultātu radīšanu. Rezultātiem jābūt potenciāli nozīmīgiem, pielietojamiem un tādiem, kas spēj radīt plašāku ietekmi.

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām vienības likmēm, kas ir atkarīgas no katras dalībvalsts rezultātu izstrādē iesaistītā personāla.

 • Rezultātu izplatīšanas pasākumi un ar to saistītais finansējums ir saistīts ar starptautisku konferenču, semināru un citu pasākumu īstenošanu (fiziskā vai virtuālā veidā), kas vērsti uz projekta rezultātu izplatīšanu.

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām vienības likmēm – ja aktivitātes notiek klātienes formātā, tie ir 100 euro/par vietējo dalībnieku, 200 euro/par starptautisko dalībnieku; ja aktivitāte notiek virtuālā formātā, tie ir 15 euro/dalībniekam.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu projekta aktivitātēs un papildu atbalsta nodrošināšanu atkarībā no šo dalībnieku profila un vajadzībām (piemēram, pavadošās personas atalgojuma segšanai, zīmju valodas tulka iesaistīšanai, pielāgotā transporta nodrošināšanai dalībnieku ar speciālām vajadzībām transportēšanai uz/no aktivitāšu norises vietas u.tml.).

  Tās var tikt pieprasītas divējādi – pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi 100 euro/dalībniekam vai pieprasot kā faktiskās izmaksas. Faktisko izmaksu gadījumā to nepieciešamība projekta pieteikumā ir jāpamato, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

 • Ārkārtas izmaksas ir paredzētas, lai segtu šādus papildu izdevumus –  apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu vai preču un pakalpojumu iegāde (ja pamatotu iemeslu dēļ to nav iespējams nodrošināt ar dalīborganizāciju resursiem;  tas nevar būt saistīts ar biroja aprīkojuma nodrošināšanu), finanšu garantija, dārgas dalībnieku ceļa izmaksas. Tās ir faktiskās izmaksas, kas jāieplāno,  jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta. Projekta pieteikumā drīkst pieprasīt ne vairāk kā 50 000 euro (neskaitot finanšu garantijas nodrošināšanas izmaksas), un tiek attiecināti 80% no pieprasītajām izmaksām.

 • Sadarbības partnerības projektu ietvaros var organizēt dažādas mācību aktivitātes darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kā arī jauniešiem (13–30 gadi), ja šo aktivitāšu īstenošana veicina projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu. Mācību aktivitātes var notikt dažādos formātos un veidos, un tajās var būt iesaistīti dažāda profila dalībnieki atbilstoši projekta specifikai. Projekta pieteikumā jāsniedz detalizēta informācija par mācību aktivitāšu nepieciešamību, to veidu, formātu, metodēm un dalībnieku profilu un skaitu.

 • Šiem mērķiem projekta pieteikumā iespējams pieprasīt papildu finansējumu šādās budžeta kategorijās – ceļa izmaksas, individuālais atbalsts un valodas atbalsts.

  Katra budžeta kategorija plašāk aprakstīta citos biežāk uzdotajos jautājumos.

 • Ceļa izmaksas ir paredzētas, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar klātienes mācību aktivitātes dalībnieku nokļūšanu uz aktivitātes norises vietu un atpakaļ savā mītnes vietā (ieskaitot arī pavadošās personas).

  Tās tiek aprēķinātas, izmantojot EK izstrādāto attālumu kalkulatoru un pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām ceļošanas distanču vienības likmēm.

 • EK attālumu kalkulatorā nepieciešams norādīt 2 parametrus – dalībnieku mītnes vietas nosaukumu (piemēram, Jelgava) un klātienes mācību aktivitātes norises vietas nosaukumu (piemēram, Lisabona). Kalkulatorā tiek aprēķināta taisnvirziena distance starp šīm abām vietām, kam jāpiemēro programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktā vienības likme.

  Piemēram, šajā gadījumā attālums Jelgava–Lisabona ir 3117,09 km, kas atbilst attāluma kategorijai 3000–3999 km (standarta ceļošanas vienības likme 530 euro, zaļās ceļošanas vienības likme 610 euro). Aprēķinātā vienības likme paredzēta dalībnieku ceļa izdevumu segšanai abos virzienos.

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas paredzētas ar klātienes mācību aktivitātes dalībnieku uzturēšanās nodrošināšanu (nakšņošana un ēdināšana).

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām vienības likmēm – 106 euro katram jaunatnes darbiniekam un personālam, 58 euro katram mācību dalībniekam un jaunietim. Izmaksas var pieprasīt arī par ceļa dienām (līdz 2 papildu dienām). Individuālais atbalsts var tikt segts līdz 365 dienām, atkarībā no aktivitātes specifikas un ilguma, un tas projekta pieteikumā ir jāpamato. Pamatlikme pilnā apmērā ir maksājama līdz aktivitātes 14. dienai. Sākot no 15. aktivitātes dienas maksājamā likme ir 70% apmērā no pamatlikmes, bet no 60. aktivitātes dienas – 50% apmērā no pamatlikmes.

   

 • No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas Izmaksas, kas saistītas ar papildu valodas atbalsta nodrošināšanu mācību aktivitāšu dalībniekiem atbilstoši konkrēto dalībnieku vajadzībām. Projekta pieteikumā jāsniedz pamatojums šo izmaksu nepieciešamībai.

  Tās tiek aprēķinātas, pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi 150 euro par katru dalībnieku, kam šāds atbalsts tiks nodrošināts.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »