“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā

“Erasmus+” akreditācija ir rīks organizācijām, kuras plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes aktivitātes jaunatnes jomā. Šī akreditācija nodrošina vienkāršotu un atvieglotu pieeju finansējuma saņemšanai ikgadējām aktivitātēm. Organizācijai, iegūstot Erasmus+ akreditāciju jaunatnes jomā, turpmāk reizi gadā jāveic ikgadējās dotācijas pieprasījums.

 

SVARĪGI!

Akreditētās organizācijas nevar pieprasīt finansējumu standarta projektu konkursos, taču iegūtais akreditācijas statuss neliedz piedalīties citu valstu koordinētos jaunatnes jomas mobilitātes projektos kā partnerorganizācijai.

 • "Erasmus+" akreditācija jaunatnes jomā ir lielisks rīks organizācijām, kas plāno darbu ar jaunatni stratēģiski un ilgtermiņā, lai: 

  • stiprinātu jauniešu personīgo un profesionālo attīstību;
  • veicinātu jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
  • sekmētu darba ar jaunatni kvalitātes attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī;
  • atbalstītu jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un stiprinātu jaunatnes jomā aktīvo organizāciju kapacitāti;
  • veicinātu iekļaušanu un dažādību, starpkultūru dialogu un solidaritāti, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesību vērtības jauniešu vidū.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību programmas "Erasmus+" vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  • atbilstoši iecerei un iespējām projektā ieteicams paredzēt digitālo mediju un rīku iekļaušanu dažādos aktivitāšu īstenošanas posmos (piemēram, tiešsaistes semināri, hakatoni, e-līdzdalības rīki, digitālie mediji projekta rezultātu izplatīšanai u.tml.);
  • plānojot un īstenojot aktivitātes, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas;
  • aktivitātēs ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.

  Ņemot vērā Eiropas Jaunatnes mērķus un nacionālās prioritātes 2021. gadam, JSPA papildus ir noteikusi šādas tematiskās prioritātes "Erasmus+" akreditācijām jaunatnes jomā:

  • sociālā iekļaušana – jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšana mobilitātes aktivitātēs; atbalsts jaunatnes darbiniekiem, lai sasniegtu un iesaistītu jauniešus ar ierobežotām iespējām, iegūtu jaunas metodes darbam ar šo jauniešu grupu, kā arī stiprinātu iekļaujošo organizāciju kapacitāti un sadarbības tīklu;
  • digitālais un mobilais darbs ar jaunatni lauku teritorijās – jauniešu no lauku teritorijām iesaistīšana mobilitātes aktivitātēs; atbalsts jaunatnes darbiniekiem, lai sasniegtu un iesaistītu jauniešus no lauku teritorijām, kā arī iegūtu jaunas metodes darbam ar šo jauniešu grupu.
 • Akreditācijas iesniegšanas termiņšAkreditācijas pieteikumu var iesniegt nepārtraukti.
  Akreditācijas periodsVisu programmas laiku (2021–2027). Organizācija katru gadu papildina savu stratēģisko plānu, iesniedz atskaites un izpilda citus noteikumus saskaņā ar akreditācijas līgumu.
  Ikgadējās dotācijas pieprasījumsPieprasījums jāiesniedz vienu reizi gadā, saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanās termiņu.
  Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš 2021. gadā - 12 mēneši;

  sākot no 2022. gada - 12, 18 vai 24 mēneši

 • Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas vismaz 2 gadus veic darbu ar jaunatni.

  Iepriekšēja pieredze programmā "Erasmus+" (2014. – 2020. gads) nav obligāta. 

 • Atbilstoši organizācijas iecerēm, akreditācijas ietvaros iespējams īstenot šāda veida aktivitātes:

  Akreditācijas pieteikumā definētajiem mērķiem un aktivitāšu plānam ir jābūt atbilstošam organizācijas pieredzei un kapacitātei.

  • Ilgtermiņa stratēģiska pieeja darba ar jaunatni stiprināšanai, mērķu sasniegšanai
  • Vienkāršota pieeja finansējuma saņemšanai
  • Garantēts ikgadējais finansējums
  • Pieejamas dažādas aktivitātes stratēģiska mērķa sasniegšanai
  • Iepazīsties ar akreditācijas kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru;
  • Sagatavo akreditācijas pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  • Saņem akreditāciju, noslēdz akreditācijas līgumu;
  • Reizi gadā piesakies  pieteikumā ieplānoto aktivitāšu īstenošanai un īsteno projektu.

  2021. gada budžeta piešķiršanas nosacījumi "Erasmus+" jaunatnes jomas akreditācijai skatāmi šeit. (aktualizēts 05.05.2021)

 • Organizāciju, kas saņēmušas akreditāciju jaunatnes jomas projektu īstenošanai datu bāze pieejama šeit. Informācija tiek sistemātiski atjaunota ar aktuālām organizācijas akreditāciju ieguvušām organizācijām.

  • Kāds ir termiņš, lai pieteiktos akreditācijai?

  Akreditāciju pieteikumu iesniegšanas termiņš šajā uzsaukumā ir 2021. gada 31. decembris – tas nozīmē, ka pieteikumu var iesniegt jebkurā brīdī līdz 2021. gada beigām. Atgādinām, ka gadījumā, ja vēlaties pieteikties finansējumam aktivitāšu īstenošanai akreditācijas ietvaros jau šajā gadā, pieteikumu vēlams iesniegt vismaz 2 mēnešus pirms pirmā projektu konkursa termiņa.

  • Cik reizes viena organizācija var iesniegt akreditācijas pieteikumu?

  Pieteikumu iesniegšanas reižu skaits nav ierobežots.

  • Vai akreditācijas pieteikumu var iesniegt organizācija, kuras darbības ilgums ir 2 gadi, bet darbība jaunatnes jomā 1 gadu?

  Nē. Lai pieteiktos akreditācijai, organizācijas pieredzei jaunatnes jomā ir jābūt vismaz 2 gadiem.

  • Kāds ir akreditācijas derīguma termiņš?

  Akreditācija būs derīga visu programmas laiku – līdz 31.12.2027, taču jāņem vērā, ka regulāri tiks veikta uzraudzība un pārbaudes, lai pārliecinātos, ka organizācija pilda savas saistības.

  • Vai akreditētā organizācija drīkstēs pārtraukt akreditācijas līgumu un piedalīties standarta projektu konkursos?

  Jā, drīkstēs.

  • Vai akreditētās organizācijas varēs piedalīties standarta projektu konkursos?

  Akredētās organizācijas nevarēs piedalīties standarta 1.pamatdarbības projektu konkursos. Akreditētās organizācijas var piedalīties 1. pamatdrbības projektos kā partneri.

  Izņēmums pirmajā gadā būs Jaunatnes līdzdalības aktivitātes, kurām varēs pieteikties standarta projektu konkursā, jo akreditācijas ietvaros tām būs iespējams pieteikties sākot ar 2022. gadu.

  Akredētās organizācijas varēs piedalīties 2.pamatdarbības projektu konkursos, kā arī programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos.

  • Vai akreditētās organizācijas var pabeigt īstenot iesāktos projektus?

  Jā, akredētās organizācijas varēs pabeigt  īstenot jau iesāktos projektus.

  • Vai akreditācijai drīkstēs pieteikties vairākas organizācijas kopā?

  Nē, nedrīkstēs. Akreditācijas pieteikums ir paredzēts katrai organizācijai individuāli.

  • Vai jauna organizācija, kura ir radusies apvienojoties divām pieredzējušām organizācijām jaunatnes jomā, tiks noraidīta kā neatbilstoša, ja tai nav 2 gadu pieredzes?

  Nē, šajā gadījumā tiks ņemta vērā abu iepriekšējo organizāciju pieredze jaunatnes jomā.

  • Vai akreditācijas pieteikuma formā sniegto aktivitāšu plānu varēs papildināt?

  Jā, organizācijām būs iespēja papildināt akreditācijas ietvaros plānoto – aktivitātes, informāciju par organizāciju, mērķus un stratēģiju.

  • Ja organizācija ir iesniegusi aktivitāšu plānu trīs gadiem, vai to būs nepieciešams papildināt, norādot informāciju par turpmākajiem akreditācijas perioda gadiem?

  Jā, organizācijām iesniegtais plāns būs jāpapildina, norādot informāciju par plānotajām aktivitātēm līdz 2027. gadam.

  • Kad varēs pieteikties ikgadējam finansējumam?

  Pieteikšanās ikgadējam finansējumam tiks izsludināja JSPA tīmekļa vietnē kopā ar pirmo standarta projektu konkursu.

  • Kāpēc ir nepieciešams noteikums par minimālo un maksimālo finansējuma summu?

  Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pilnīgi visas akreditētās organizācijas saņem finansējumu pēc tā pieprasīšanas.

  • Kādā veidā tiks noteikts piešķirtais finansējuma apjoms?

  Ikgadējā dotācija tiks aprēķināta, ievērojot vairākus kritērijus, tajā skaitā – izvirzītās prioritātes, kopumā pieejamo budžetu attiecīgajā gadā, sniegumu iepriekšējos akreditācijas gados, izvērtējot atskaites un pārbaužu rezultātus.

  • Kāda būs maksājumu kārtība finansējuma piešķiršanai akreditācijas ietvaros?

  Ikgadējā dotācija tiks piešķirta standarta kārtībā (80% priekšfinansējums un 20% maksājums pēc gala atskaites iesniegšanas). Izņēmuma gadījumos var tikt piemērota cita izmaksas kārtība.

Cita būtiska informācija

Translate »