“Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā

“Erasmus+” akreditācija ir rīks organizācijām, kuras plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes aktivitātes jaunatnes jomā. Šī akreditācija nodrošina vienkāršotu un atvieglotu pieeju finansējuma saņemšanai ikgadējām aktivitātēm. Organizācijai, iegūstot Erasmus+ akreditāciju jaunatnes jomā, turpmāk reizi gadā jāveic ikgadējās dotācijas pieprasījums.

 

SVARĪGI!

Akreditētās organizācijas nevar pieprasīt finansējumu standarta projektu konkursos, taču iegūtais akreditācijas statuss neliedz piedalīties citu valstu koordinētos jaunatnes jomas mobilitātes projektos kā partnerorganizācijai.

 • "Erasmus+" akreditācija jaunatnes jomā ir lielisks rīks organizācijām, kas plāno darbu ar jaunatni stratēģiski un ilgtermiņā, lai: 

  • stiprinātu jauniešu personīgo un profesionālo attīstību;
  • veicinātu jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
  • sekmētu darba ar jaunatni kvalitātes attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī;
  • atbalstītu jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un stiprinātu jaunatnes jomā aktīvo organizāciju kapacitāti;
  • veicinātu iekļaušanu un dažādību, starpkultūru dialogu un solidaritāti, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesību vērtības jauniešu vidū.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Akreditācijas iesniegšanas termiņšlīdz 2023. gada 19. oktobra plkst. 13.00 pēc Latvijas laika
  Akreditācijas periodsVisu programmas laiku (2021–2027). Organizācija katru gadu papildina savu stratēģisko plānu, iesniedz atskaites un izpilda citus noteikumus saskaņā ar akreditācijas līgumu.
  Ikgadējās dotācijas pieprasījumsPieprasījums jāiesniedz vienu reizi gadā, saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanās termiņu.
  Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš 15 mēneši, bet, ja nepieciešams, iespējams pagarināt līdz 24 mēnešiem

 • Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas vismaz 2 gadus veic darbu ar jaunatni. Iepriekšēja pieredze programmā "Erasmus+" (2014. – 2020. gads) nav obligāta. 

 • Atbilstoši organizācijas iecerēm, akreditācijas ietvaros iespējams īstenot šāda veida aktivitātes:

  Akreditācijas pieteikumā definētajiem mērķiem un aktivitāšu plānam ir jābūt atbilstošam organizācijas pieredzei un kapacitātei.

  1. Ilgtermiņa stratēģiska pieeja darba ar jaunatni stiprināšanai, mērķu sasniegšanai;
  2. Vienkāršota pieeja finansējuma saņemšanai;
  3. Garantēts ikgadējais finansējums;
  4. Pieejamas dažādas aktivitātes stratēģiska mērķa sasniegšanai.
  1. Iepazīsties ar akreditācijas kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku;
  3. Sagatavo akreditācijas pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  4. Reizi gadā piesakies pieteikumā ieplānoto aktivitāšu īstenošanai un īsteno projektu.
 • Saņemot ikgadējās dotācijas pieteikumu, JSPA veic piešķiramās dotācijas aprēķinu saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem, ņemot vērā akreditācijas pieteikumā un ikgadējās dotācijas  pieteikumā norādīto informāciju.

  2023. gada budžeta piešķiršanas nosacījumi "Erasmus+" akreditācijai jaunatnes jomā skatāmi šeit

  Lūdzam ņemt vērā, ka papildu finansējumu ārkārtas izmaksām un iekļaušanas atbalstam dalībniekiem var pieprasīt tikai 12 mēnešu laikā no projekta uzsākšanas datuma.

 • Nākamie soļi:

  1. Iepazīsties ar kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par “Erasmus+” akreditāciju;
  3. Sagatavo akreditācijas pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  4. Piesakies ikgadējai dotācijai;
  5. Saņem finansējumu un īsteno

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Organizāciju, kas saņēmušas akreditāciju jaunatnes jomas projektu īstenošanai datu bāze pieejama šeit. Informācija tiek sistemātiski atjaunota ar aktuālām organizācijas akreditāciju ieguvušām organizācijām.

 • Akreditāciju pieteikumu iesniegšanas termiņš šajā uzsaukumā ir 2023. gada 19. oktobris – tas nozīmē, ka pieteikumu var iesniegt jebkurā brīdī līdz 2023. gada 19. oktobra plkst. 13.00 pēc Latvijas laika. JSPA savos sociālajos tīkos informēs, kad pieteikuma forma būs pieejama 2024. gadā.

 • Pieteikumu iesniegšanas reižu skaits nav ierobežots.

 • Nē. Lai pieteiktos akreditācijai, organizācijas pieredzei jaunatnes jomā ir jābūt vismaz 2 gadiem.

 • Akreditācija būs derīga visu programmas laiku – līdz 31.12.2027, taču jāņem vērā, ka regulāri tiks veikta uzraudzība un pārbaudes, lai pārliecinātos, ka organizācija pilda savas saistības.

 • Jā, drīkstēs.

 • Akreditētās organizācijas nevarēs piedalīties standarta 1. pamatdarbības (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes) projektu konkursos. Akreditētās organizācijas var piedalīties 1. pamatdarbības projektos kā partneri.

  Akreditētās organizācijas varēs piedalīties 1. pamatdarbības Jaunatnes līdzdalības projektu, 2.pamatdarbības projektu konkursos, kā arī programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos.

 • Jā, akreditētās organizācijas varēs pabeigt  īstenot jau iesāktos projektus.

 • Nē, nedrīkstēs. Akreditācijas pieteikums ir paredzēts katrai organizācijai individuāli.

 • Nē, šajā gadījumā tiks ņemta vērā abu iepriekšējo organizāciju pieredze jaunatnes jomā.

 • Jā, organizācijām būs iespēja papildināt akreditācijas ietvaros plānoto – aktivitātes, informāciju par organizāciju, mērķus un stratēģiju.

 • Jā, organizācijām iesniegtais plāns būs jāpapildina, norādot informāciju par plānotajām aktivitātēm līdz 2027. gadam.

 • Pieteikties ikgadējai dotācijai var līdz 2024. gada 23. februāra plkst. 13.00 pēc Latvijas laika.

 • Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pilnīgi visas akreditētās organizācijas saņem finansējumu pēc tā pieprasīšanas.

 • Ikgadējā dotācija tiks aprēķināta, ievērojot vairākus kritērijus, tajā skaitā – izvirzītās prioritātes, kopumā pieejamo budžetu attiecīgajā gadā, sniegumu iepriekšējos akreditācijas gados, izvērtējot atskaites un pārbaužu rezultātus.

 • Ikgadējā dotācija tiks piešķirta standarta kārtībā (80% priekšfinansējums un 20% maksājums pēc gala atskaites iesniegšanas). Izņēmuma gadījumos var tikt piemērota cita izmaksas kārtība.

Cita būtiska informācija

Aiva Ozoliņa

ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte ("Erasmus+" akreditācijas un jauniešu apmaiņas)

Translate »