Līdzdalība demokrātiskajā dzīvē

Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” viena no prioritātēm ir līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, kas paredz:

  • iedzīvotāju informētības un izpratnes veicināšanu par Eiropas Savienību, tās kopējām vērtībām, vienotības un daudzveidības principiem, kā arī tās sociālo un kultūrvēsturisko mantojumu;
  • piederības sajūtas Eiropas Savienībai sekmēšanu;
  • aktīva pilsoniskuma veicināšanu, cilvēku līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī viņu sociālo un pilsonisko iesaisti;
  • sociālo un starpkultūru kompetenču sekmēšanu, kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstību.
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »