Stažēšanās (prakses) un darba projekti

Stažēšanās (prakses), kā arī darba projekti ir iespēja jebkurai organizācijai iesaistīt tās darbībā jauniešus – praktikantus vai darbiniekus, veicinot solidaritāti kā vērtību un sniedzot iespēju jauniešiem uzlabot kompetences un gūt darba pieredzi.

 • Stažēšanās (prakses) un darba projekti ir iespēja ikvienai organizācijai (NVO, uzņēmumam, sociālajam uzņēmumam, pašvaldībām un to iestādēm, valsts iestādēm u.c.) iesniegt projekta pieteikumu tā realizēšanai projektu konkursā noteiktajā termiņā.

  Projektu ietvaros organizācijām iespējams:

  • celt organizācijas kapacitāti, piesaistot papildu cilvēkresursus;
  • vairot sabiedrisko labumu, gan palīdzot risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, gan sniedzot ieguldījumu vietējā kopienā;
  • iegūt piekļuvi datubāzei, kurā reģistrējušies vairāk nekā 70 000 jauniešu, kas vēlas strādāt ar solidaritāti saistītās jomās;
  • attīstīt starptautisko sadarbību un dažādot mērķa grupai piedāvātās aktivitātes;
  • saņemt finansiālu atbalstu darbinieka, stažiera iesaistīšanai, apmācībai un aktivitātēm.

  *Ievērojot, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātas stažēšanās projektu īstenošanu, Latvijā šobrīd var iesniegt tikai tādus projektus, kas paredz jaunieša nosūtīšanu praksē uz citu ES valsti.

 • Stažēšanās (Prakse)

  Pilna laika apmaksāta prakse (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 2 līdz 6 mēnešus ES valstīs.
  Svarīgi! Īpaši pamatotos gadījumos prakses laiku var pagarināt līdz 12 mēnešiem, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.

  Darbs

  Pilna laika darbs (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 3 līdz 12 mēnešus ES valstīs vai Latvijā.

  Projektu iesniegt var jebkura organizācija, kurai piešķirta atbilstošā programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Kvalitātes zīme.

 • Programmā var piedalīties un stažēšanās (prakses), kā arī darba projektu pieteikumus iesniegt jebkura publiska vai privāta organizācija (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, neformālas jauniešu grupas, valsts iestādes u.c.), kaurai ir piešķirta kvalitātes zīme.

  Stažēšanās vai darba projektu var iesniegt viena organizācija, projektā iesaistot asociētos partnerus, kuriem nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

  Stažēšanās un darba aktivitātes nevar būt daļa no formālās izglītības programmas, profesionālās izglītības un mācību sistēmas, kā arī nevar būt vērstas uz ārkārtas situāciju risināšanu.

     Stažēšanos vai darbu var veikt jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurš ir reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē. Informācija par jauniešu dalību programmā aicinam skatīt sadaļā "jauniešiem".

  *Ievērojot, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātas stažēšanās projektu īstenošanu, Latvijā šobrīd var iesniegt tikai tādus projektus, kas paredz jaunieša nosūtīšanu praksē uz citu ES valsti.

   

 • Organizācijām, kas iesniedz projektu pieteikumus iespējams saņemt  finansējumu līdz 100 % apmērā visu ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai (izņemot darba algu un samaksu par stažēšanos). Projektā finansējums sedz, piemēram, projekta koordinēšanas, jaunieša ceļošanas, apmācību un atbalsta nodrošināšanas, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī jaunieša personīgos tēriņus. Organizācijai ir jānodrošina jaunietim samaksa par stažēšanos vai darbu.

  Kopējais plānotais finansējums 2020. gada programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” otrajā projektu konkursā darba un stažēšanās* projektiem ir 42 282.24 eiro.

  *Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu stažēšanos ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

 • Pieteikšanās šim projektu veidam bija iespējama līdz 2021. gadam. 

   

Dalīties
Translate »