Solidaritātes projekti

Solidaritātes projekti ir jauniešu vecumā no 18 līdz 30 gadiem iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešus ilgi bezpeļņas projekti vietējās sabiedrības labā, kas ir balstīti uz neformālās izglītības principiem.

 • Projekta īstenošana jauniešiem sniedz iespēju:

  • risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes;
  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • iegūt jaunas kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes);
  • saņemt īpašu finansiālu atbalstu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai;
  • iesaistīt atbalsta personu (personīgās izaugsmes treneri) mācīšanās veicināšanai;
  • popularizēt  Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā.

   

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  • Atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.).
  • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas, popularizējot vides ilgtspējību un zaļo domāšanu. Brīvprātīgo aktivitātēs ir jābūt iekļautiem ilgtspējas aspektiem (piemērām, atkritumu šķirošana, videi draudzīgs transports, utt.)
  • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.
 •  Būtiskas iezīmes
  Projekta ilgums 2-12 mēneši
  Dalībnieku vecums Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem.
  Atbalsta personas - bez vecuma ierobežojuma.
  Projekta iesniedzēju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.), iesniedz jauniešu izstrādātu projektu.
  Neformāla jauniešu grupa (līguma slēgšanai par dotācijas saņemšanu jebkurā gadījumā būs nepieciešams piesaistīt juridisku personu).
  Dalībnieku skaits Projektu īsteno vismaz 5 Latvijas jauniešu grupa.
  Projekta norises vieta Latvija

  SVARĪGI! Tā kā administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai, kā arī projekta pieteikuma iesniegšanai JSPA jauniešiem ir nepieciešams piesaistīt jebkuru Latvijā reģistrētu juridisku personu, tad jauniešu organizācijas sniedz galveno atbalstu savu jauniešu, vai citu jauniešu grupu solidaritātes projektu īstenošanai. 

   

 • Projekta izstrādē un īstenošanā  var piedalīties jaunieši, kuri:

  Projekta aktivitātēs var piedalīties neierobežots cilvēku skaits neierobežotā vecumā.

  Atbalsta sniegšanai dažādos projekta posmos, kā arī jauniešu mācīšanās veicināšanai, projektā var iesaistīt atbalsta personu. Atbalsta persona nevar būt viens no jauniešu grupas dalībniekiem, kas īsteno projektu. 

 • Projektu veido šādi posmi:

  • projekta plānošana un izstrāde;
  • sagatavošanās posms;
  • projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
  • projekta turpinājuma pasākumi, t.sk. rezultātu izplatīšana.

  Projektā iespējams īstenot dažāda veida solidaritāti veicinošas  aktivitātes - radošas, inovatīvas, balstītas uz neformālās izglītības principiem, kas rada pievienoto vērtību sabiedrībai un ļauj pašam mācīties.

  Projekts iedzīvina Eiropas pievienoto vērtību, pievēršoties Eiropas līmenī noteiktajām prioritātēm.

 • Projekta finansējums paredzēts visu ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai.

  Solidaritātes projektos tiek piemērots vienkāršots finansējuma aprēķins:

  Projekta vadības izmaksasAtbalsta personas izmaksasĀrkārtas izmaksas
  500 euro/mēnesī74 euro/dienā, ne vairāk kā 12 dienasFaktiskās izmaksas
  Projekta vadības, aktivitāšu īstenošanas, rezultātu izplatīšanas izmaksu segšanaiAtbalsta personas sniegto pakalpojumu segšanaiIzmaksas, lai atbalstītu jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību projektā (attiecas uz jauniešu grupas dalībniekiem kas īsteno projektu)
  Pienākas automātiskiAtsevišķi jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumāAtsevišķi jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā

  Priekšfinansējuma apjoms: pēc līguma noslēgšanas iesniedzējorganizācija saņem līdz 80% no piešķirtā finansējums. Atlikušo finansējumu organizācija saņem pēc gala atskaites iesniegšanas, izvērtēšanas un noslēgšanas.

 • Nākamie soļi:

  • atrodi domubiedrus un reģistrējieties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē;
  • izziniet vietējās sabiedrības izaicinājumus, definējiet projekta ideju un sagatavojiet iespējamos risinājumus;
  • iepazīstieties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās;
  • konsultējieties ar JSPA projektu koordinatoru, kurš atbildīgs par solidaritātes projektiem;
  • sameklējiet atbalsta organizāciju, kas palīdzēs projekta pieteikuma iesniegšanā;
  • sagatavojiet projekta pieteikumu un iesniedziet to tiešsaistē;
  • saņemiet finansējumu un īstenojiet projektu. 

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Kad var plānot projekta sākumu?

  Projekta apstiprināšanas gadījumā, projektu var uzsākt:

   • no 15.08.2021. līdz 31.12.2021. I projektu konkursa projektiem, kuri iesniegti līdz 2021.gada 28.maija plkst. 13:00
   • no 01.01.2022. līdz 31.05.2022. II projektu konkursa projektiem, kuri iesniegti līdz 2021.gada 5.oktobra plkst. 13:00

   

  Vai dalībniekam jābūt 18 līdz 30 gadus vecam projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī?

  Nē, dalībniekiem jābūt 18 līdz 30 gadus vecam projekta uzsākšanas brīdī.

   

  Ko darīt, ja projekta īstenošanas laikā kādam no dalībniekiem paliek 31 gads? Vai šis dalībnieks ir jāaizvieto?

  Projekta dalībnieks, kuram projekta laikā paliek 31 gads turpina dalību projektā. Šis dalībnieks nav jāaizvieto.

   

  Ko darīt, ja netiek izlietots projektam piešķirtais finansējums?

  Piešķirtais finansējums jāizlieto pilnā apmērā, atbilstoši līguma nosacījumiem. Projekta vadības grupai jāvienojas, kādām vajadzībām projekta vadības izmaksas izlietot, lai sasniegtu projekta mērķi, padarīt projekta rezultātu nozīmīgu un ilgtspējīgu.

   

  Vai projekta jauniešu grupā var būt ārzemju studenti?

  Projekta jauniešu grupā var būt ārzemju studenti, kuri ir Latvijas rezidenti.

   

  Vai solidaritātes projektu iesniegšanai nepieciešams saņemt Kvalitātes zīmi?

  Nē, solidaritātes projektu iesniegšanai nav nepieciešama kvalitātes zīme. Galvenias nosacījums, ka projekta vadības grupā ir vismaz 5 jaunieši, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.

Cita būtiska informācija

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »