Kvalitātes zīme

Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kura vēlas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros uzņemt vai nosūtīt jauniešus Brīvprātīgā darba projektā, pirms aktivitāšu uzsākšanas jāsaņem Kvalitātes zīmi, kas turpmāk ļauj īstenot projektu aktivitātes.

 • Kvalitātes zīme ir apliecinājums, ka organizācija spēj veikt augstas kvalitātes solidaritātes aktivitātes saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” principiem, mērķiem un prasībām. Kvalitātes zīme ir pirmais solis, lai:

  • uzņemtu brīvprātīgo savā organizācijā un risinātu vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes;
  • nosūtītu Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā;
  • saņemtu finansējumu aktivitāšu īstenošanai;
  • piekļūtu Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzei, kurā reģistrējušies vairāk nekā 276 000 jauniešu.

  Atbilstoši organizācijas iecerēm iespējams saņemt kvalitātes zīmi šādām lomām, lai īstenotu Brīvprātīgā darba projektus:

  • Partnerorganizācijas lomai (uzņēmojorganizācijas un/vai atbalsta organizācijas funkcija);
  • Vadošās organizācijas lomai.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  • atbilstoši iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.);
  • izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas;
  • projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušanu un dažādību, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām.
 • Partnerorganizācijas loma Partnerorganizācijas lomaVadošās organizācijas loma
  Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija - aptver visu darbību klāstu, kas saistītas ar brīvprātīgo uzņemšanu, aktivitāšu izstrādi, atbalsta sniegšanu brīvprātīgajam visos projekta posmos

  Svarīgi! Kvalitātes zīmes pieteikumā jāiekļauj visas organizācijas lokācijas vietas, kurās darbosies brīvprātīgie
  Brīvprātīgā darba atbalsta organizācija - ietver dalībnieku atbalstīšanu, sagatavošanu pirms došanās brīvprātīgajā darbā, starpniecību starp brīvprātīgo un viņa uzņemošo organizāciju un atbalsta sniegšanu dalībniekiem pēc atgriešanās no brīvprātīgā darbaBrīvprātīgā darba projektu vadošā organizācija - ļauj pieteikties finansējumam un koordinēt brīvprātīgā darba aktivitātes.

  Svarīgi! Saņemt kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu vadošās organizācijas lomai var tikai gadījumā, ja ir piešķirta kāda no partnerorganizācijas lomām

 •  Partnerorganizācijas loma Vadošās organizācijas loma
  Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.) Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.), kas ir uzņēmējorganizācija vai atbalsta organizācija un kas veic darbību vismaz 1 gadu. Iepriekšēja pieredze programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" (2018.-2020. gads) nav obligāta
  Kvalitātes zīmes iesniegšanas termiņš nepārtraukti nepārtraukti
  Kvalitātes zīmes izsniegšanas periods līdz 7 gadiem3-7 gadi, vai kamēr tiek pabeigta pēdējā apstiprinātā projekta īstenošana
  Ikgadējās dotācijas pieprasījums n/aVienu reizi gadā saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanos
  Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš n/alīdz 24 mēnešiem
 • Kvalitātes zīme ir nepieciešama, lai varētu īstenot brīvprātīgā darba projektus. 

  Kvalitātes zīmes pieteikumā definētajiem mērķiem un aktivitāšu plānam ir jābūt atbilstošam organizācijas pieredzei un kapacitātei.

  1. Iepazīsties ar kvalitātes zīmes kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās.
  2. Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Kvalitātes zīmi.
  3. Sagatavo Kvalitātes zīmes pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē. (Pieteikuma forma tiks publicēta 2022. gada februāra sākumā)
  4. Saņem Kvalitātes zīmi.
  5. Noslēdz līgumu par iespēju pieteikties ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai).
  6. Reizi gadā piesakies ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai) un īsteno projektu.
 • Saņemot ikgadējā finansējuma pieprasījuma pieteikumu, JSPA veic piešķiramās dotācijas aprēķinu saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem, ņemot vērā kvalitātes zīmes vadošajai lomai pieteikumā un ikgadējā finansējuma pieprasījumā norādīto informāciju.

  2023. gada budžeta piešķiršanas nosacījumi "Eiropas Solidaritātes korpuss" kvalitātes zīmei skatāmi šeit.

  Lūdzam ņem vērā, ka papildu finansējumu ārkārtas izmaksām un iekļaušanas atbalstam dalībniekiem var pieprasīt tikai 12 mēnešu laikā no projekta uzsākšanas datuma.

  • Organizāciju datu bāze, kurām piešķirta kvalitātes zīme, pieejama šeit. Informācija tiek sistemātiski atjaunota ar aktuālām organizācijām, kam piešķirta kvalitātes zīme.
  • Organizāciju datu bāze, kas saņēmušas kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai, pieejama šeit.
 • Jā, organizācija var piedalīties brīvprātīgā darba projektos kā partnerorganizācija citu projektu ietvaros. Ja organizācija vēlas pati īstenot savus projektus un pieteikties finansējumam, nepieciešams saņemt Kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai.

 • Nē, Darba un prakses projektu veids programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.-2027.g. periodā nav iekļauts. Šajā programmā paredzēti divi projektu veidi: Brīvprātīgā darba projekti un Solidaritātes projekti.

 • Kvalitātes zīmei var pieteikties jebkurā laikā. Jāņem vērā, ka uz aktivitātes uzsākšanas brīdi jābūt piešķirtai Kvalitātes zīmei partnerorganizācijām. Ja organizācija vēlas pieteikties finansējumam, Kvalitātes zīmes pieteikumam jābūt vismaz iesniegtam pirms finansējuma pieprasījuma iesniegšanas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.-2027.g. vadlīnijās noteiktajos termiņos.

 • Nē, Kvalitātes zīme nav nepieciešama Solidaritātes projektu īstenošanai.

 • Nē, piesakoties vadošās organizācijas lomai, organizācija nezaudē iepriekš iegūtos uzņemošās un/vai atbalsta organizācijas statusus, bet gan papildu iegūs šo vadošās organizācijas lomu.

 • Nē, aizpildot pieteikumu Kvalitātes zīmei, pieteikuma formā organizācijai ir iespēja izvēlēties un atzīmēt tās lomas, kuras vēlas iegūt. Jebkurā gadījumā, arī piesakoties vadošās organizācijas lomai, nepieciešams iegūt arī uzņemošās un/vai atbalsta organizācijas statusu.

 • Nē, vadošās organizācijas statusa iegūšana neuzliek par pienākumu sniegt finansējuma pieprasījumus ik gadu, bet gan dod iespēju un tiesības to darīt.

Cita būtiska informācija

Dalīties
Translate »