Kvalitātes zīme

Jebkurai Latvijā reģistrētai juridiskai personai, kas saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu ir tiesīga organizēt brīvprātīgo darbu un kas vēlas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros uzņemt vai nosūtīt jauniešus brīvprātīgā darba projektā, pirms aktivitāšu uzsākšanas jāsaņem kvalitātes zīme, kas turpmāk ļauj īstenot projektu aktivitātes.

 • Kvalitātes zīme ir apliecinājums, ka organizācija spēj veikt augstas kvalitātes solidaritātes aktivitātes saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” principiem, mērķiem un prasībām. Kvalitātes zīme ir pirmais solis, lai:

  • uzņemtu brīvprātīgo savā organizācijā un risinātu vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes;
  • nosūtītu Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā;
  • saņemtu finansējumu aktivitāšu īstenošanai;
  • piekļūtu Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzei, kurā reģistrējušies vairāk nekā 276 000 jauniešu.

  Atbilstoši organizācijas iecerēm iespējams saņemt kvalitātes zīmi šādām lomām, lai īstenotu brīvprātīgā darba projektus:

  • partnerorganizācijas lomai (uzņēmojorganizācijas un/vai atbalsta organizācijas funkcija);
  • vadošās organizācijas lomai.

  Aktivitāšu plānošānā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm, kas var izpausties gan projekta tēmā, gan pieejā, kā projekts tiek īstenots, piemēram:

  • atbilstoši iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.);
  • izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas;
  • projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušanu un dažādību, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām.
 • Partnerorganizācijas loma Partnerorganizācijas lomaVadošās organizācijas loma
  Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija, organizējot dažāda veida aktivitātes, aptver visu darbību klāstu, kas saistītas ar brīvprātīgo uzņemšanu, aktivitāšu izstrādi, atbalsta sniegšanu brīvprātīgajam visos projekta posmos

  Svarīgi! Kvalitātes zīmes pieteikumā jāiekļauj visas organizācijas lokācijas vietas, kurās darbosies brīvprātīgie
  Brīvprātīgā darba atbalsta organizācija - ietver dalībnieku atbalstīšanu, sagatavošanu pirms došanās brīvprātīgajā darbā, starpniecību starp brīvprātīgo un viņa uzņemošo organizāciju un atbalsta sniegšanu dalībniekiem pēc atgriešanās no brīvprātīgā darbaBrīvprātīgā darba projektu vadošā organizācija - ļauj pieteikties finansējumam un koordinēt brīvprātīgā darba aktivitātes.

  Svarīgi! Saņemt kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu vadošās organizācijas lomai var tikai gadījumā, ja ir piešķirta partnerorganizācijas loma

 •  Partnerorganizācijas loma Vadošās organizācijas loma
  Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, sociālais uzņēmums u.tml.) Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, sociālais uzņēmums u.c..), kas savu pamatdarbību veic vismaz 1 gadu un kas ir pieteikusies vai saņēmusi kvalitātes zīmi partnerorganizācijas lomai. Iepriekšēja pieredze programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” nav obligāta.
  Kvalitātes zīmes pieteikuma iesniegšanas termiņšjebkurā brīdī līdz 2027.gadamjebkurā brīdī līdz 2027.gadam
  Kvalitātes zīmes darbības periodsno apstiprinājuma brīža līdz 2027. gadam ar iespēju pabeigt pēdējā apstiprinātā projekta īstenošanuno apstiprinājuma brīža līdz 2027. gadam ar iespēju pabeigt pēdējā apstiprinātā projekta īstenošanu
  Ikgadējās dotācijas pieteikumsn/aVienu reizi gadā saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanos
  Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš n/alīdz 24 mēnešiem
 • Kvalitātes zīme ir nepieciešama, lai varētu īstenot brīvprātīgā darba projektus.

  Kvalitātes zīmes pieteikumā definētajiem mērķiem un aktivitāšu plānam ir jābūt atbilstošam organizācijas pieredzei un kapacitātei.

  1. Iepazīsties ar kvalitātes zīmes kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās.
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par kvalitātes zīmi.
  3. Sagatavo kvalitātes zīmes pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē.
  4. Saņem JSPA lēmumu par to, vai kvalitātes zīme ir piešķirta.
  5. Paraksti apliecinājumu par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes saņemšanu un vadlīniju noteikumu ievērošanu. Ja saņem arī vadošās organizācijas kvalitātes zīmi, tad apstiprini Ilgtermiņa aktivitāšu plānu un iesniedz to JSPA.
  6. Vadošā organizācija saskaņā ar apstiprināto Ilgtermiņa aktivitāšu plānu, iesniedz ikgadējās dotācijas pieteikumu.
  7. Saņem JSPA lēmumu par dotācijas piešķiršanu brīvprātīgā darba aktivitāšu īstenošanai. Noslēdz ar JSPA dotācijas līgumu. Īsteno projektu.
 • Saņemot ikgadējās dotācijas pieteikumu, JSPA veic piešķiramās dotācijas aprēķinu saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem, ņemot vērā kvalitātes zīmes vadošajai lomai pieteikumā un ikgadējās dotācijas pieteikumā norādīto informāciju.

  2023. gada budžeta piešķiršanas nosacījumi "Eiropas Solidaritātes korpuss" kvalitātes zīmei skatāmi šeit.

  Lūdzam ņem vērā, ka papildu dotāciju ārkārtas izmaksām un iekļaušanas atbalstam dalībniekiem var pieprasīt tikai 12 mēnešu laikā no projekta uzsākšanas datuma.

  • Organizāciju datu bāze, kam piešķirta kvalitātes zīme, pieejama šeit. Informācija tiek sistemātiski atjaunota ar aktuālām organizācijām, kam piešķirta kvalitātes zīme.
  • Organizāciju datu bāze, kas saņēmušas kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai, pieejama šeit.
 • Jā, organizācija var piedalīties brīvprātīgā darba projektos kā partnerorganizācija citu projektu ietvaros. Ja organizācija vēlas pati īstenot savus projektus un pieteikties finansējumam, nepieciešams saņemt kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai.

 • Nē, darba un prakses projektu veids programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.-2027.g. periodā nav iekļauts. Šajā programmā paredzēti divi projektu veidi: brīvprātīgā darba projekti un solidaritātes projekti.

 • Kvalitātes zīmei var pieteikties jebkurā laikā. Jāņem vērā, ka uz aktivitātes uzsākšanas brīdi jābūt piešķirtai kvalitātes zīmei partnerorganizācijām. Ja organizācija vēlas pieteikties finansējumam, kvalitātes zīmes pieteikumam jābūt vismaz iesniegtam pirms finansējuma pieprasījuma iesniegšanas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.-2027.g. vadlīnijās noteiktajos termiņos.

 • Nē, kvalitātes zīme nav nepieciešama solidaritātes projektu īstenošanai.

 • Nē, piesakoties vadošās organizācijas lomai, organizācija nezaudē iepriekš iegūtos uzņemošās un/vai atbalsta organizācijas statusus, bet gan papildu iegūs šo vadošās organizācijas lomu.

 • Nē, aizpildot pieteikumu kvalitātes zīmei, pieteikuma formā organizācijai ir iespēja izvēlēties un atzīmēt tās lomas, kuras vēlas iegūt. Jebkurā gadījumā, arī piesakoties vadošās organizācijas lomai, nepieciešams iegūt arī uzņemošās un/vai atbalsta organizācijas statusu.

 • Nē, vadošās organizācijas statusa iegūšana neuzliek par pienākumu sniegt finansējuma pieprasījumus ik gadu, bet gan dod iespēju un tiesības to darīt.

Cita būtiska informācija

Dalīties
Translate »