1. projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” pirmo 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 5. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

 

Kopējais pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada pirmajā projektu konkursā ir 362 425, 29 euro:

Brīvprātīgā darba projektiem – 278 485,75 euro;
Darba un stažēšanās projektiem* – 43 563,52 euro;
Solidaritātes projektiem – 40 376,02 euro.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātu stažēšanos ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

!Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

!Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.

 

JSPA informē, ka 2020. gadā plānoti 3 programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi:

Pirmā projektu konkursa beigu termiņš 5. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

Otrā projektu konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika;

Trešā projektu konkursa beigu termiņš 1. oktobris plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

 

Kopējais 2020. gadā plānotais finansējums programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir 1 687 781.00 euro. Informācija par otro un trešo 2020. gada programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu publicēta šeit.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.