Brīvprātīgā darba projekti

Brīvprātīgā darba projektu mērķis ir popularizēt solidaritāti kā vērtību, palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un uzlabot brīvprātīgā kompetences, īstenojot regulāras un strukturētas pilna laika (30-38 h/nedēļā) brīvprātīgā darba aktivitātes.

 • Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju:

  • uzņemt ārvalstu un Latvijas brīvprātīgos savā organizācijā;
  • nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārzemēm;
  • risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes
  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • popularizēt  Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • stiprināt organizācijas kapacitāti vietējā un starptautiskā līmenī;
  • veicināt organizācijas darbinieku profesionālo pieredzi;
  • veicināt jauniešu kompetenču uzlabošanu.

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Individuālais brīvprātīgais darbs Grupu brīvprātīgais darbs
  Aktivitātes ilgums - 2 nedēļas līdz 12 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas2 nedēļas līdz 2 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas
  Dalīborganizāciju skaits Starptautiskai aktivitātei - viena uzņēmējorganizācija projekta norises valstī un viena atbalsta organizācija brīvprātīgā darba veicēja dzimtajā valstī

  Valsts līmeņa aktivitātei - vismaz viena uzņēmējorganizācija
  Vismaz viena organizācija - uzņēmējorganizācija vai atbalsta organizācija
  Dalībnieku skaits Vienlaikus ne vairāk kā kvalitātes zīmes lēmumā noteiktsGrupu veido, sākot no 5 dalībniekiem no vismaz 2 valstīm (vismaz 1/4 dalībnieku no ārvalstīm)
  Dalībnieku vecums 18 līdz 30 gadi 18 līdz 30 gadi

 • Brīvprātīgā darba projektus var īstenot jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona (nevalstiskā organizācija, sociālais uzņēmums, pašvaldība un tās iestāde, valsts vai izglītības iestāde u.c.), kurai piešķirta kvalitātes zīme

  SVARĪGI! Finansējumu brīvprātīgā darba projektam var pieprasīt tikai organizācija, kurai piešķirta kvalitātes zīme vadošās organizācijas lomai. Pārējās organizācijas var piedalīties projektos kā partneri brīvprātīgo uzņemšanai un/vai nosūtīšanai.

  Projektā var piedalīties jaunieši, kuri:

 • Projektu veido šādi posmi:

  1. Aktivitāšu plānošana;
  2. Sagatavošanās posms;
  3. Projekta aktivitāšu īstenošana;
  4. Aktivitāšu izvērtēšana un projekta turpinājuma pasākumi.

  Projektā brīvprātīgā darba aktivitātes ir balstītas uz neformālās izglītības metodēm un tās var tikt īstenotas  starptautiskā līmenī, piemēram, Latvijas jaunietis dodas brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm vai ārvalstu jaunietis veic brīvprātīgo darbu Latvijā vai valsts līmenī, kur, piemēram, Latvijas jaunietis veic iekšzemes brīvprātīgo darbu Latvijā. Iekšzemes brīvprātīgais darbs var veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalību, taču to var īstenot ikviens. Valsts līmenī īstenotajām aktivitātēm jābūt skaidri noteiktai saiknei ar Eiropas pievienoto vērtību.

  Projektos var tikt īstenotās šādas, uz neformālās izglītības metodēm balstītas aktivitātes:

  • individuālais brīvprātīgais darbs, ko jaunietis īsteno 2 nedēļas – 12 mēnešus;
  • grupu brīvprātīgais darbs - ko veic jauniešu grupa sākot no 5 dalībniekiem no vismaz 2 valstīm. Šāda aktivitāte ir īpaši piemērota jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

  Jaunieši var piedalīties: 

  • vienu reizi individuālā pārrobežu brīvprātīgā darba aktivitātē, kas ilgāka par 2 mēnešiem. Otru reizi var piedalīties tikai jaunieši ar ierobežotām iespējām vai īpaši pamatotos gadījumos;
  • vairākās individuālās pārrobežu brīvprātīgā darba aktivitātēs, kas ilgst līdz 2 mēnešiem;
  • vairākās grupu brīvprātīgā darba aktivitātēs;
  • vairākās brīvprātīgā darba aktivitātēs valsts līmenī.

  ! Jaunieša kopējais laiks aktivitātēs nevar pārsniegt 12 mēnešus.

  Brīvprātīga darba aktivitātes, kas veiktas programmā “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” tiek ieskaitītas kopējā laikā. Brīvprātīgais nevar piedalīties vairākās aktivitātēs vienlaikus.

  Projektā var īstenot sagatavošanās vizīti uzņēmējorganizācijas valstī. Vizīte parasti tiek organizētas aktivitātēm, kurās iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, lai veicinātu viņu dalību tajās.

  Viena projekta ietvaros jaunietis var piedalīties vairākās aktivitātēs.

 • Pieteikšanās projekta finansējumam

  Reizi gadā JSPA izsludina pieteikšanos ikgadējās dotācijas saņemšanai brīvprātīgā darba projektu īstenošanai, kurai var pieteikties organizācija, kurai piešķirta kvalitātes zīme vadošās organizācijas lomai. Vadošajai organizācijai jāaizpilda ikgadējās dotācijas pieteikums, kurā norāda plānotās aktivitātes veidu, aktivitātes ilgumu (dienās) un dalībnieku skaitu.

  Dotācijas aprēķins

  Pamatojoties uz ikgadējās dotācijas pieteikumā norādīto informāciju, JSPA aprēķina dotāciju saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām likmēm.

  Dotācijas apjoms

  Ikgadējās dotācijas pieteikums tiek izvērtēts atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem un dotācija tiek piešķirta vismaz vienas aktivitātes īstenošanai.

  Priekšfinansējuma apjoms

  Pēc līguma noslēgšanas vadošā organizācija saņem līdz 80% no piešķirtās dotācijas summas. Atlikušo finansējumu organizācija saņem pēc gala atskaites iesniegšanas, izvērtēšanas un noslēgšanas.

 • Nākamie soļi: 

  1. Iepazīsties ar kvalitātes zīmes nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās;
  2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš atbildīgs par kvalitātes zīmi vai brīvprātīgo darbu;
  3. Sagatavo kvalitātes zīmes pieteikumu atbilstošajai lomai un iesniedz to tiešsaistē;
  4. Saņem kvalitātes zīmi un piedalies projektā vai noslēdz līgumu par iespēju pieteikties ikgadējai dotācijai (vadošās organizācijas lomai);
  5. Piesakies ikgadējai dotācijai (vadošās organizācijas lomai) un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Sākot ar 2021. gadu paredzēts, ka brīvprātīgā darba aktivitāšu īstenošanai var pieteikties organizācijas, kurām ir kvalitātes zīme kā vadošajai organizācijai un iesniegts ikgadējās dotācijas pieteikums. Atsevišķu projektu konkursi netiks organizēti.

 • Brīvprātīgā darba finansējuma pieprasījumam var pieteikties tikai tās organizācijas, kuras sākot ar 2021. gadu ir ieguvušas kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai.

 • Budžeta aprēķins tiks veikts pamatojoties uz programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām likmēm un brīvprātīgā darba finansējuma pieprasījumā sniegto informāciju par aktivitāšu veidiem, to ilgumu, dalībnieku skaitu un ārkārtas izmaksām un kopējo pieejamo finansējumu.

 • Piedaloties brīvprātīgā darba aktivitātēs jaunietim tiek nodrošināta dzīvošana un segti pārtikas izdevumi. Brīvprātīgajam tiek nodrošināta papildu apdrošināšana, atbalsts valodas apguvei, ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz aktivitātes norises vietai un atpakaļceļa izdevumi. Brīvprātīgātīgie saņem kabatas naudu atkarībā no vadlīnijās noteiktās likmes, atbilstoši valstij, kurā notiek aktivitāte. Jauniešiem ar ierobežotām iespējām tiek segtas atbilstošās izmaksas iekļaušanai aktivitātē.

 • Piedaloties brīvprātīgā darba aktivitātēs jaunietim tiek nodrošināta dzīvesvieta un segti pārtikas izdevumi. brīvprātīgajiem tiek nodrošināta papildu apdrošināšana, atbalsts valodas apguvei, ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz aktivitātes norises vietai un atpakaļceļa izdevumi. Personīgiem izdevumiem brīvprātīgie saņem kabatas naudu atkarībā no vadlīnijās noteiktās likmes, atbilstoši valstij, kurā notiek aktivitāte. Jauniešiem ar ierobežotām iespējām tiek segtas atbilstošās izmaksas viņu iekļaušanai aktivitātē.

 • Jā, var. Aktivitātes uzsākšanas dienā jaunietis nevar būt jaunāks par 18 gadiem un vecāks par 30 gadiem.

 • Nē, dotācijas piešķirtais finansējums var tikt izmantots tikai projekta īstenošanas noteiktajā termiņā (maksimālais ilgums 24 mēneši). Neizlietotais fiansējums ir jāatgriež JSPA noteiktajā kārtībā. 

 • Lai piedalītos brīvprātīgajā darbā iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas, bet svarīga brīvprātīgā vēlme mācīties un iniciatīva apgūt nepieciešamās prasmes. Ne visām uzņemošajām organizācijām būs profesionāļi, kas var apmācīt, bet tās var nodrošināt droši vidi, kur šīs prasmes var apgūt.

Cita būtiska informācija

Inese Boša

ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākā eksperte (brīvprātīgā darba projekti)

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »