Brīvprātīgā darba projekti

Brīvprātīgā darba projektu mērķis ir popularizēt solidaritāti kā vērtību, palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un uzlabot brīvprātīgā kompetences, īstenojot regulāras un strukturētas pilna laika (30-38 h/nedēļā) brīvprātīgā darba aktivitātes.

 • Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju:

  • uzņemt ārvalstu un Latvijas brīvprātīgos savā organizācijā;
  • nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārzemēm;
  • risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes
  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • popularizēt  Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • stiprināt organizācijas kapacitāti vietējā un starptautiskā līmenī;
  • veicināt organizācijas darbinieku profesionālo pieredzi;
  • veicināt jauniešu kompetenču uzlabošanu.

   

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  • atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.);
  • izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas, popularizējot vides ilgtspējību un zaļo domāšanu. Brīvprātīgo aktivitātēs ir jābūt iekļautiem ilgtspējas aspektiem (piemērām, atkritumu šķirošana, videi draudzīgs transports, utt.);
  • projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.
 •  Individuālais brīvprātīgais darbs Grupu brīvprātīgais darbs
  Aktivitātes ilgums - 2 mēneši līdz 12 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas

  -2 nedēļas līdz 2 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām
  2 nedēļas līdz 2 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas
  Dalīborganizāciju skaits Starptautiskai aktivitātei - viena uzņēmējorganizācija projekta norises valstī un viena atbalsta organizācija brīvprātīgā darba veicēja dzimtajā valstī

  Valsts līmeņa aktivitātei - vismaz viena uzņēmējorganizācija
  Vismaz viena organizācija - uzņēmējorganizācija vai atbalsta organizācija
  Dalībnieku skaits Vienlaikus ne vairāk kā Kvalitātes zīmes lēmumā noteikts10 līdz 40 dalībnieki no vismaz 2 valstīm (vismaz 1/4 dalībnieku no ārvalstīm)
  Dalībnieku vecums 18 līdz 30 gadi 18 līdz 30 gadi

 • Brīvprātīgā darba projektus var īstenot jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona (nevalstiskā organizācija, sociālais uzņēmums, pašvaldība un tās iestāde, valsts vai izglītības iestāde u.c.), kurai piešķirta kvalitātes zīme

  SVARĪGI! Finansējumu brīvprātīgā darba projektam var pieprasīt tikai organizācija, kurai piešķirta kvalitātes zīme vadošās organizācijas lomai.  Pārējās organizācijas var piedalīties projektos kā partneri brīvprātīgo uzņemšanai un/vai nosūtīšanai.

  Projektā var piedalīties jaunieši, kuri:

 • Projektu veido šādi posmi:

  • Sagatavošanās posms
  • Projekta aktivitāšu īstenošana
  • Projekta turpinājuma pasākumi

  Projektos var tikt ietvertas šādas, uz neformālās izglītības metodēm balstītas, aktivitātes.

  1. Individuālais brīvprātīgais darbs

  • starptautiskā līmenī - Latvijas jaunietis dodas brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm vai ārvalstu jaunietis veic brīvprātīgo darbu Latvijā;
  • valsts līmenī - īpaši pamatotos gadījumos Latvijas jaunietis veic brīvprātīgo darbu Latvijā, piemēram, lai veicinātu un atvieglotu jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalību, kā arī aktivitātes jābūt skaidri noteiktai saiknei ar Eiropas pievienoto vērtību.

  Individuālā brīvprātīgā darba aktivitātē jaunietis var piedalīties vienu reizi. Ja pirmā brīvprātīgā darba reize programmā “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” nav bijusi ilgāka par 2 mēnešiem, īpaši pamatotos gadījumos brīvprātīgo darbu var veikt atkārtoti starptautiskā līmenī, kopumā nepārsniedzot 14 mēnešus.

  2. Grupu brīvprātīgais darbs

  Brīvprātīgais darbs, ko veic jauniešu grupa, kurā ir iekļauti jaunieši ar ierobežotām iespējām.

  Grupu brīvprātīgajā darbā jaunietis var piedalīties vairāk kā vienu reizi.

  3. Sagatavošanās vizīte uzņēmējorganizācijas valstī. Vizīte parasti tiek organizētas aktivitātēm, kurās iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām.

  Viena projekta ietvaros jaunietis var piedalīties vairākās aktivitātēs.

 • Pieteikšanās projekta finansējumam

  Projekta finansējumam pieteikties var organizācija, kurai piešķirta kvalitātes zīme vadošās organizācijas lomai.

  Reizi gadā JSPA izsludina pieteikšanos ikgadējā finansējuma pieprasījumam. Vadošajai organizācijai jāaizpilda vienkāršota finansējuma pieprasījuma forma, kurā norāda plānotās aktivitātes veidu, aktivitātes ilgumu (dienās) un dalībnieku skaitu.


  Finansējuma aprēķins

  Pamatojoties uz finansējuma pieprasījumā norādīto informāciju, JSPA aprēķina finansējumu saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām likmēm.


  Finansējuma piekrišana

  Finansējuma pieprasījums tiek izvērtēts atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem un piešķirts vismaz vienas aktivitātes īstenošanai.


  Priekšfinansējuma apjoms

  Pēc līguma noslēgšanas vadošā organizācija saņem līdz 80% no piešķirtā finansējums. Atlikušo finansējumu organizācija saņem pēc gala atskaites iesniegšanas, izvērtēšanas un noslēgšanas.

 • Nākamie soļi: 

  • Iepazīsties ar kvalitātes zīmes nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās;
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš atbildīgs par kvalitātes zīmi vai brīvprātīgo darbu;
  • Sagatavo kvalitātes zīmes pieteikumu atbilstošajai lomai un iesniedz to tiešsaistē;
  • Saņem kvalitātes zīmi un piedalies projektā vai noslēdz līgumu par iespēju pieteikties ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai);
  • Piesakies ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai) un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Lapa ir izstrādes stadijā un informācija tiks papildināta.

Cita būtiska informācija

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »