Brīvprātīgā darba projekti

Brīvprātīgā darba projektu mērķis ir popularizēt solidaritāti kā vērtību, palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un uzlabot brīvprātīgā kompetences, īstenojot regulāras un strukturētas pilna laika (30-38 h/nedēļā) brīvprātīgā darba aktivitātes.

 • Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju:

  • uzņemt ārvalstu un Latvijas brīvprātīgos savā organizācijā;
  • nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārzemēm;
  • risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes
  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • popularizēt  Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā;
  • stiprināt organizācijas kapacitāti vietējā un starptautiskā līmenī;
  • veicināt organizācijas darbinieku profesionālo pieredzi;
  • veicināt jauniešu kompetenču uzlabošanu.

   

  Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  • atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.);
  • izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas, popularizējot vides ilgtspējību un zaļo domāšanu. Brīvprātīgo aktivitātēs ir jābūt iekļautiem ilgtspējas aspektiem (piemērām, atkritumu šķirošana, videi draudzīgs transports, utt.);
  • projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.
 •  Individuālais brīvprātīgais darbs Grupu brīvprātīgais darbs
  Aktivitātes ilgums - 2 mēneši līdz 12 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas

  -2 nedēļas līdz 12 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām
  2 nedēļas līdz 2 mēneši, neskaitot ceļošanas dienas
  Dalīborganizāciju skaits Starptautiskai aktivitātei - viena uzņēmējorganizācija projekta norises valstī un viena atbalsta organizācija brīvprātīgā darba veicēja dzimtajā valstī

  Valsts līmeņa aktivitātei - vismaz viena uzņēmējorganizācija
  Vismaz viena organizācija - uzņēmējorganizācija vai atbalsta organizācija
  Dalībnieku skaits Vienlaikus ne vairāk kā Kvalitātes zīmes lēmumā noteikts10 līdz 40 dalībnieki no vismaz 2 valstīm (vismaz 1/4 dalībnieku no ārvalstīm)
  Dalībnieku vecums 18 līdz 30 gadi 18 līdz 30 gadi

 • Brīvprātīgā darba projektus var īstenot jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona (nevalstiskā organizācija, sociālais uzņēmums, pašvaldība un tās iestāde, valsts vai izglītības iestāde u.c.), kurai piešķirta kvalitātes zīme

  SVARĪGI! Finansējumu brīvprātīgā darba projektam var pieprasīt tikai organizācija, kurai piešķirta kvalitātes zīme vadošās organizācijas lomai.  Pārējās organizācijas var piedalīties projektos kā partneri brīvprātīgo uzņemšanai un/vai nosūtīšanai.

  Projektā var piedalīties jaunieši, kuri:

 • Projektu veido šādi posmi:

  • Sagatavošanās posms
  • Projekta aktivitāšu īstenošana
  • Projekta turpinājuma pasākumi

  Projektos var tikt ietvertas šādas, uz neformālās izglītības metodēm balstītas, aktivitātes.

  1. Individuālais brīvprātīgais darbs

  • starptautiskā līmenī - Latvijas jaunietis dodas brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm vai ārvalstu jaunietis veic brīvprātīgo darbu Latvijā;
  • valsts līmenī - īpaši pamatotos gadījumos Latvijas jaunietis veic brīvprātīgo darbu Latvijā, piemēram, lai veicinātu un atvieglotu jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalību, kā arī aktivitātes jābūt skaidri noteiktai saiknei ar Eiropas pievienoto vērtību.

  Individuālā brīvprātīgā darba aktivitātē jaunietis var piedalīties vienu reizi. Ja pirmā brīvprātīgā darba reize programmā “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” nav bijusi ilgāka par 2 mēnešiem, īpaši pamatotos gadījumos brīvprātīgo darbu var veikt atkārtoti starptautiskā līmenī, kopumā nepārsniedzot 14 mēnešus.

  2. Grupu brīvprātīgais darbs

  Brīvprātīgais darbs, ko veic 10 – 40 jauniešu grupa no vismaz 2 valstīm.

  Šāda aktivitāte ir īpaši piemērota jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

  Grupu brīvprātīgajā darbā var piedalīties vairāk nekā vienu reizi.

  3. Sagatavošanās vizīte uzņēmējorganizācijas valstī. Vizīte parasti tiek organizētas aktivitātēm, kurās iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām.

  Viena projekta ietvaros jaunietis var piedalīties vairākās aktivitātēs.

 • Pieteikšanās projekta finansējumam

  Projekta finansējumam pieteikties var organizācija, kurai piešķirta kvalitātes zīme vadošās organizācijas lomai.

  Reizi gadā JSPA izsludina pieteikšanos ikgadējā finansējuma pieprasījumam. Vadošajai organizācijai jāaizpilda vienkāršota finansējuma pieprasījuma forma, kurā norāda plānotās aktivitātes veidu, aktivitātes ilgumu (dienās) un dalībnieku skaitu.


  Finansējuma aprēķins

  Pamatojoties uz finansējuma pieprasījumā norādīto informāciju, JSPA aprēķina finansējumu saskaņā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām likmēm.


  Finansējuma piekrišana

  Finansējuma pieprasījums tiek izvērtēts atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem un piešķirts vismaz vienas aktivitātes īstenošanai.


  Priekšfinansējuma apjoms

  Pēc līguma noslēgšanas vadošā organizācija saņem līdz 80% no piešķirtā finansējums. Atlikušo finansējumu organizācija saņem pēc gala atskaites iesniegšanas, izvērtēšanas un noslēgšanas.

 • Nākamie soļi: 

  • Iepazīsties ar kvalitātes zīmes nosacījumiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās;
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš atbildīgs par kvalitātes zīmi vai brīvprātīgo darbu;
  • Sagatavo kvalitātes zīmes pieteikumu atbilstošajai lomai un iesniedz to tiešsaistē;
  • Saņem kvalitātes zīmi un piedalies projektā vai noslēdz līgumu par iespēju pieteikties ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai);
  • Piesakies ikgadējam finansējumam (vadošās organizācijas lomai) un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

 • Sākot ar 2021. gadu paredzēts, ka Brīvprātīgā darba aktivitāšu īstenošanai var pieteikties organizācijas, kurām ir Kvalitātes zīme kā vadošajai organizācijai un iesniegts finansējuma pieprasījums. Atsevišķu projektu konkursi netiks organizēti.

 • Brīvprātīgā darba finansējuma pieprasījumam var pieteikties tikai tās organizācijas, kuras sākot ar 2021. gadu ir ieguvušas Kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai.

 • Budžeta aprēķins tiks veikts pamatojoties uz programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijās noteiktajām likmēm un Brīvprātīgā darba finansējuma pieprasījumā sniegto informāciju par aktivitāšu veidiem, to ilgumu, dalībnieku skaitu un ārkārtas izmaksām un kopējo pieejamo finansējumu.

 • Ja finansējuma pieprasījums ir iesniegts līdz 23.02.2022., aktivitāšu īstenošana jāuzsāk laika posmā no 01.06.2022. līdz 31.12.2022.

Cita būtiska informācija

Katrīna Sprudzāne

ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākā eksperte (kvalitātes zīme)

Inese Boša

ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākā eksperte (brīvprātīgā darba projekti)

Pasākumi

skatīt vairāk
Pasākuma datums
12.04.2023
Norises vieta
Aizkraukle
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 04.04.2023.
Pasākuma datums
22.05.2023
Norises vieta
Budapešta, Ungārija
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 27.03.2023.
Pasākuma datums
07.06.2023
Norises vieta
Aizkraukle un tiešsaiste
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 04.04.2023.
Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”
Translate »