Praktiska informācija par projektu “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”

Šajā sadaļā ir iespējams atrast ar projekta īstenošanu pašvaldībā saistītu informāciju. Tā noderēs plānojot dalību projektā, veidojot pašvaldības komandu, kā arī palīdzēs izprast, ko pašvaldība apņemtas īstenot, kļūstot par projekta sadarbības partneri.

 • Digitālais darbs ar jaunatni nozīmē proaktīvi izmantot digitālos plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas darbā ar jaunatni, jo:

  • digitālie rīki atbalsta esošos mērķus darbā ar jaunatni;
  • atbilst jauniešu vajadzībām, interesēm, stilam, viņu tiešsaistes paradumiem;
  • sekmē jauniešu iesaisti visos posmos – plānošana, izplatīšanā, īstenošanā, izvērtēšanā;
  • nodrošina jauniešiem saistošas, noderīgas, pieejamas aktivitātes individuāli un grupās.

  Digitālais darbs ar jaunatni īstenojams gan klātienes, gan virtuālās aktivitātēs. Digitālā darba ar jaunatni pamatā saglabājas tie paši ētikas principi un vērtības, kas noteikti darbā ar jaunatni.

 • Tā ir iespēja mērķtiecīgi:

  • pilnveidot neformālās izglītības un līdzdalības aktivitāšu piedāvājumu, sniedzot jauniešiem plašākas iespējas izaugsmei un attīstībai;
  • risināt un minimizēt riskus izstumšanas, nevienlīdzības un kiberdrošības draudiem.

  “Digitālie procesi ir kā tilts uz jauniešu iekļaušanu un līdzdalību pašvaldības dzīvē,” uzsver Ieva Cunska, JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja.

 • 1. Zināšanas un prasmes digitālā darba ar jaunatni ieviešanai un attīstīšanai pašvaldībā

  • Kā? Klātienes un tiešsaistes mācībās kompetenču un prasmju celšanai 6 – 8 darba ar jaunatni veicējiem pašvaldībā.

  2. Metodoloģisko atbalstu pašvaldības individuālā plāna digitālā darba ar jaunatni izstrādei un ieviešanai projekta laikā

  • Kā? Saņemot praktiskas vadlīnijas un mentora atbalstu apm. 20h apmērā.

  3. Finansējumu individuālā plāna digitālajam darbam ar jaunatni ieviešanai, piemēram, jauniešu prasmju un kompetenču pilnveidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehniskā aprīkojuma, programmatūru iegādei un uzturēšanai

  • Kā? Pēc pašvaldības individuālā plāna izstrādes slēdzot vienošanos par finansējumu tā izpildei un apņemoties segt PVN izmaksas. Pieejamais finansējuma apjoms tiks noteikts, balstoties uz pašvaldība dzīvojošo jauniešu skaitu saskaņā ar Centrālas statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem un pašvaldības digitālā darba ar jaunatni vides attīstībai iekļautajam aktivitātēm.
 • Attīstīt ilgtermiņa digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībā izstrādājot un īstenojot individuālo darba plānu. Piedaloties projektā pašvaldība kļūst par projekta sadarbības partneri.

 • Jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, t.sk., jauniešus ar ierobežotām iespējām.

  Projekta īstenošanā iesaista pašvaldību iestādes, jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, darba ar jaunatni veicējus.

  1. Darba ar jaunatni veicēju mācības katrā plānošanas reģionā (Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme, Rīga).
  2. Pašvaldību individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni izstrāde ietverot esošās situācijas izvērtēšanu un saņemot mentoringa atbalstu.
  3. Pašvaldību individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni realizācija.
 • 1. Mācību norise

  • JSPA nodrošina ar darba ar jaunatni veicēju mācību norisi saistīto izmaksu segšanu: 3 dienu klātienes mācību ēdināšanas un nakšņošanas izmaksas.
  • Pašvaldība nodrošina tās pārstāvju transporta, komandējuma u.c. saistīto izmaksu segšanu dalībai darba ar jaunatni veicēju mācībās.

  2. Pašvaldību individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni izstrāde un realizācija

  • JSPA pašvaldībai nodrošina 20h mentoringa atbalstu individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni izstrādei un plāna realizācijas izmaksas, t.sk.: 
   • līdz 50% no pieejamā finansējuma pašvaldība drīkst izlietot informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) līdzekļu iegādei;
   • vismaz 50% no pieejamā finansējuma pašvaldībai jāparedz aktivitātēm, kas ir vērstas uz jauniešu iesaisti digitālā darba ar jaunatni īstenošanā.
  • Pašvaldībai pieejamais maksimālais finansējuma apjoms tiks noteikts, balstoties uz pašvaldībā dzīvojošo jauniešu skaitu un JSPA projektam pieejamā finansējuma summas. Finansējums avansa un starpposmu maksājumu veidā nepārsniegs 90%. Finansēšanas piešķiršanas kārtība saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā.
  • Pašvaldība no saviem līdzekļiem sedz ar individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni realizācijas ietvaros radušās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaksas un vismaz 10% apmērā paredz līdzekļus, lai priekšfinansētu aktivitātes, par kurām finansējumu no JSPA saņems pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas.

  3. JSPA rīkotie informatīvie un rezultātus popularizējošie pasākumi

  • JSPA nodrošina projekta vidus posma, noslēguma pasākuma, vebināru u.tml. klātienes un tiešsaistes pasākumu saturisko programmu un ar tās īstenošanu saistītās izmaksas.
  • Pašvaldība nodrošina tās pārstāvju transporta, komandējuma u.c. saistīto izmaksu segšanu dalībai šajos pasākumos.

  4. Projekta ilgtspēja

  • Pēc projekta noslēguma pašvaldība nodrošina tā rezultātu ilgtspēju, tai skaitā nodrošinot Projekta ietvaros iegādātā IKT aprīkojuma un izveidotās digitālā darba ar jaunatni vides darbību vismaz 3 gadus pēc projekta beigām. Projekta ietvaros iegādātais IKT aprīkojums paliks pašvaldības īpašumā.

  Rezultatīvie rādītāji

  Dalībai projektā visām pašvaldībām jāiesaista vismaz 10 000 jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

  Finansējuma principa skaidrojums

  Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes IRD041 rādītāja datiem (pēdējo reizi atjaunināti 05.01.2024.), Latvijā ir 241 177 jaunieši vecumposmā no 13 līdz 25 gadiem (datu avots: data.stat.gov.lv).

  Projektam pieejamais attiecināmais Atveseļošanas fonda finansējums sadarbības partneriem ir 2 872 000.00 EUR (apstiprināts ar Atveseļošanas fondu un Nozares ministrijas 2023. gada 4. decembra atzinumu Nr. 4-28e/23/3256).

  Sadarbības partneriem projektā pieejamā budžeta summu dalot ar jauniešu skaitu Latvijā, kur rezultātā iegūst summu, kas katra projekta sadarbības partnera budžetā (pašvaldībai vai pašvaldību apvienībai) pieejama par vienu tā teritorijā reģistrēto jaunieti:

  2 872 000: 241177 = 11.9082665428295

  nosakot konkrētu pašvaldībām pieejamā finansējuma summu EUR, tā noapaļota līdz diviem cipariem aiz komata.

  Finansējuma saņemšanas kārtība

  Sadarbības partnerim būs jāizveido projektam paredzētais konts Valsts kasē.

  JSPA projekta sadarbības partnerim (pašvaldībai) veiks avansa maksājumus atbilstoši JSPA projekta sadarbības partnera plānotajām darbībām un plānotajai naudas plūsmai, vienlaikus ievērojot, ka:

  • pirmais avansa maksājums ir ne lielāks kā 30%;
  • viena avansa apmērs nevar pārsniegt apjomu, ko JSPA projekta sadarbības partneris savām darbībām plānojis izmantot 6 mēnešu laikā;
  • avansa un starpposma maksājumu kopsumma nevar pārsniegt 90%;
  • avansa un starpposma maksājumi sasaistīti ar atskaites punktu un mērķu sasniegšanas progresu.

  JSPA veiks noslēguma maksājumu (provizoriski ne vairāk kā 10%) pēc sadarbības partnera (pašvaldības) noslēguma pārskata apstiprināšanas par individuālā plāna digitālajam darbam ar jaunatni īstenošanas pašvaldībā.

 • Laika periodsPlānotās aktivitātes
  2024. gada marts-aprīlisPašvaldību pieteikšanās dalībai projektā.
  Sadarbības līgumu slēgšana starp JSPA un dalībai apstiprināto pašvaldību.
  2024. gada maijs-jūnijs3 dienu klātienes un 2 dienu tiešsaistes mācības pašvaldības komandai: 6-8 darba ar jaunatni veicējiem. Mācības notiks Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales reģionos, katrai pašvaldību komandai izvēloties sev tuvāko norises vietu.
  2024. gada jūnijs-oktobrisPašvaldību individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni izstrāde.
  2024.gada septembris vai oktobrisProjekta vidusposma pasākums tiešsaistē vai klātienē ar pašvaldību komandu pārstāvju, mediju, mācību vadītāju, JSPA, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvju u.c. interesentu dalību.
  2024. gada jūnijs-decembrisMetodoloģiskais un mentoringa atbalsts apm. 20 stundu apjomā pašvaldībai individuālā plānu digitālajam darbam ar jaunatni izstrādē un ieviešanā.
  2024. gada oktobris-decembrisPašvaldību izstrādāto plānu iesniegšana JSPA.
  2024. gada oktobris-2025. gada janvārisPašvaldību izstrādāto plānu vērtēšana un apstiprināšana, ko veiks JSPA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.
  2024. gada decembris-2025. gada janvārisVienošanās pie sadarbības līguma par finansējuma piešķiršanu pašvaldību individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni realizācijai slēgšana ar pašvaldībām.
  2025. gadsProjekta realizācija pašvaldībā (līdz vienam gadam).
  2025. gada jūlijsStarpatskaites iesniegšana JSPA par individuālā plānu digitālajam darbam ar jaunatni realizācijas progresu un sasniegtajiem rādītājiem pašvaldībā.
  2026. gada janvāris-februārisNoslēguma pārskatu un rezultatīvo radītāju iesniegšana JSPA par pašvaldības individuālā plāna digitālajam darbam ar jaunatni realizāciju.
  2026.gada aprīlisProjekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” noslēguma konference tiešsaistē vai klātienē ar pašvaldību komandu pārstāvju, mediju, mācību vadītāju, JSPA, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvju u.c. interesentu dalību.
  2026.-2028. gadsPašvaldības individuālā plāna digitālajam darbam ar jaunatni ilgtspējas aktivitāšu nodrošināšana.

  Provizoriskais projekta kalendārs (PDF)

  1. Jaunākās aktualitātes digitālajā darbā ar jaunatni;
  2. Digitālās prasmes un rīki darbam ar jaunatni;
  3. Neformālās izglītības metodes un kompetenču atzīšana;
  4. Jauniešu līdzdalība un pilsonība, demokrātijas un iesaistes veicināšana;
  5. Ilgtspējīga un videi draudzīga pieeja darbā ar jaunatni;
  6. Projekta rezultāti un turpinājuma pasākumi.

  Mācību saturs tiks precizēts. Mācības notiek ievērojot neformālās izglītības metodes.

 • Darbu ar jaunatni pašvaldībā īsteno vairāki speciālisti, kur katrs darbojas savā jomā. Projekts ir iespēja visiem apvienoties vienā komandā un kopīgi izveidot individuālo pašvaldības plānu digitālajam darbam ar jaunatni, kā arī to īstenot.

  Ieteicams izvirzīt 6 līdz 8 pārstāvjus, kuri ikdienā veic darbu ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu darbinieki, sociālo dienestu darbinieki, NVO pārstāvji, jauniešu organizāciju biedri u.tml.

  Plaša komanda:

  • sekmēs starpinstitūciju sadarbību;
  • paplašinās projektā iesaistīto personu un organizāciju skaitu;
  • minimizēs riskus, kas rodas lielās darba ar jaunatni veicēju mainības dēļ;
  • jaunatnes darba veicējiem sniegs iespēju stiprināt digitālās prasmes;
  • digitālā darba veicējiem būs iespēja savā ikdienas darbā ņemt vērā jaunatnes jomu;
  • ir iespēja projekta plānošanā un realizācijā iesaistīties jauniešiem, kuri darbojas kādā organizācijā, piemēram, jauniešu pašpārvaldē, un arī 2025.gadā turpinās darboties jaunatnes jomas attīstībā pašvaldībā.

  Izstrādājot individuālo plānu digitālajam darbam ar jaunatni pašvaldībā starp komandas dalībniekiem būs svarīgi izlemt, kurš būt tās līderis jeb galvenā kontaktpersona ar JSPA par individuālā plāna īstenošanu.

  Projekta īstenošanā svarīgas kompetences:

  • projektu vadība,
  • komandas vadība,
  • līderība,
  • komandas darbs,
  • strateģiskā domāšana,
  • sadarbības prasmes,
  • iniciatīva un radošā domāšana,
  • komunikācijas prasmes, lai projektā iesaistītu jauniešus un par tā rezultātiem informētu sabiedrību.

Informācija aktualizēta 27.05.2024.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »