“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”

Projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” mērķis ir izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem (t.sk. e-pakalpojumu attīstību) un mērķa grupas vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes.

 • Investīcijas pasākumam ir šādi uzdevumi:

  1. attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, balstoties pašvaldības darba ar jaunatni situācijas un vajadzību analīzē un izvirzot konkrētas prioritātes digitālajam darbam ar jaunatni pašvaldībā;
  2. stiprināt darba ar jaunatni veicēju digitālā darba ar jaunatni kapacitāti pakalpojumu veidošanā, attīstīšanā, izvērtēšanā un pilnveidē, nodrošinot pašvaldības jauniešu līdzdalības veicināšanu, darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju attīstību un jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšanu;
  3. izstrādāt un ieviest pašvaldību līmenī vienotās tehnoloģiju radošuma vadlīnijas jaunatnes tehnoloģiju un inovācijas spēju attīstībai digitālajā darbā ar jaunatni, lai atbilstoši tām veidotajos pasākumos un aktivitātēs nodrošinātu jauniešiem, iespējami plašas iespējas tehnoloģiju un inovāciju spēju attīstībai.

  Veidojot digitālā darba ar jaunatni sistēmu, pašvaldībām jābalstās uz pašvaldības esošo vajadzību un situācijas analīzi darbā ar jaunatni, izvirzot konkrētās pašvaldības prioritāros uzdevumus digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai un jaunatnes politikas saturisko prioritāšu īstenošanai. Pašvaldības redzējumam par darba ar jaunatni attīstību jābūt integrētam vietēja, reģionāla, nacionāla un Eiropas Savienības mēroga attīstības plānošanā. Šāda redzējuma izstrādē ir būtiski iesaistīt jauniešus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

 • Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” reformas 2.3.2.r. “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.1.i. investīcijas „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošana.

 • Projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” mērķa grupa ir jaunieši (personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem), t.sk. jaunieši ar ierobežotām iespējām, pašvaldību iestāžu, jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, darba ar jaunatni veicēji, pašvaldības kā sadarbības partneri un investīcijas pasākuma rezultātu ilgtspējas plānotāji.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri).

 • Projektam “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” – pieejamais attiecināmais Atveseļošanas fonda finansējums ir 3 590 000 euro. Plānotais PVN apjoms, kas ir sedzams no valsts budžeta, ir 59 430 euro.

  JSPA projekta sadarbības partneriem aktivitāšu īstenošanai pašvaldībās plānots novirzīt vismaz 80 % no kopējām JSPA projekta attiecināmajām izmaksām, projektu sadarbības partneriem projektu ietvaros radušās PVN izmaksas jāsedz no saviem līdzekļiem.

  JSPA projekta sadarbības partneru aktivitātēm, kas ir vērstas uz jauniešu iesaisti digitālā darba ar jaunatni īstenošanā, jāveido vismaz 50 % no kopējā pašvaldībai piešķirtā Atveseļošanas fonda finansējuma. Projekta aktivitāšu ietvaros paredzēta iespēja iegādāties arī IKT aprīkojumu. Projekta ietvaros iegādātais IKT aprīkojums paliek JSPA projekta sadarbības partneru īpašumā.

 • Projekta īstenošanas termiņš ir no 2023. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. aprīlim.

  1. Investīciju rezultātā 42 pašvaldības izstrādājušas un pilnībā īstenojušas pasākumu programmas, lai nodrošinātu digitālo prasmju apguvi un lietošanu darbā ar jauniešiem, digitālās vides izveidi darbam ar jauniešiem un jauniešu līdzdalības veicināšanu vietējo pašvaldību procesos.
  2. Iedzīvotāju (jauniešu) skaits, kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās digitālajā darbā ar jaunatni vismaz 10 000.
Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »