Iepirkumi

2019. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), tāpēc turpmāk visa informācija par publiskajiem iepirkumiem, kuriem piemēro PIL, ir ievietota un pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

2021. gads

 • Iepirkuma procedūra “Pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”, identifikācijas numurs: JSPA 2021/02

  CPV kods 79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); kuros kā atsevišķa komponente iespējama kafijas paužu un/vai ēdināšanas nodrošināšana.

  Informācija par iepirkumu ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57922

  Informatīvais paziņojums ievietots 01.06.2021.

 • Iepirkuma priekšmets: “Informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”.

  CPV kods 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).

  Paredzamā līgumcena līdz 13 900 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) bez PVN.

  Iepirkuma līguma izpildes termiņš 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līgumcenas sasniegšanai.

  Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

  Informācija par iepirkumu ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51467

 • Iepirkuma procedūra "Supervīziju pakalpojuma nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām", identifikācijas numurs: JSPA 2021/03

  CPV kods 80400000-8 (Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi).

  Informācija par iepirkumu ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61824

  Informatīvais paziņojums ievietots 23.08.2021.

2020. gads

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2020/03.

  Informatīvs paziņojums.

  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: CPV kods

  79951000-5 (semināru organizēšanas pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), papildus CPV kodi: 55120000-7 (Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi); 55300000-3 (Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi).

  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32443

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 18.februārim plkst. 10.00.

  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz JSPA juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Dita Usāre, tālrunis 67358063, e-pasts: dita.usare[at]jaunatne.gov.lv.

  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 300 000,00 EUR bez PVN.

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2020/02.
  Informatīvs paziņojums.
  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (Iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32779

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 20500,00 EUR bez PVN.

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2020/01.
  Informatīvs paziņojums.
  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti), 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi), 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma).
  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32605

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 10.februārim plkst. 10.00.
  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Aiga Trubiņa, Tālr.:  67358073, E-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv
  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 38760,00 EUR bez PVN.

 • Identifikācijas Nr.  JSPA 2020/06.
  Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 28. decembra plkst.10.00.
  Paredzamā vispārīgās vienošanās summa ir 130000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro).
  Plānotais pakalpojuma sniegšanas laiks: 36 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
  Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties: Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48859

  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

2019. gads

 • Identifikācijas Nr. JSPA 2019/3.
  Informatīvs paziņojums.
  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi); 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma), 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti).
  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18787

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim plkst. 10.00.
  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv
  Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 80 000,00 EUR bez PVN.

  Informatīvais paziņojums ievietots 01.04.2019.

 • Identifikācijas Nr. Aģentūra 2019/1.

  Informatīvs paziņojums.

  Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 79952000-2.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

  Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15670  e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

  Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama arī šeit.

  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 28. janvārim plkst. 10.00.

  Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

  Iepirkumu procedūru organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas nosacījumus un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 130 000,00 EUR bez PVN.

  Pakalpojuma sniegšanas termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad summa par sniegtajiem pakalpojumiem sasniedz nolikuma 6. punktā norādīto plānoto līgumcenu.

  Pakalpojuma īss apraksts: nodrošināt pasākuma organizēšanu (loģistiku/koordinēšanu) veikt Pasūtītāja rīkoto pasākumu atbilstošas pasākumu norises vietas, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšanas, nodrošināšanu, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

  Informatīvais paziņojums ievietots 18.01.2019.

Dalīties
Translate »