Par aģentūru

Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt:

  • jauniešu aktivitāti un mobilitāti;
  • līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos;
  • jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
 • Misija: JSPA – vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

  Vīzija: Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide.

 • Informācija tiks papildināta.

 • Aģentūra darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.863 “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019. gada 5. decembra reglamentu Nr.1-64/2  "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments"”.

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »