Par aģentūru

Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.

Aģentūra administrē Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” jaunatnes jomā, Eiropas Savienības programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, kā arī projektus “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” un “PROTI un DARI 2.0”.

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt:

  • jauniešu aktivitāti un mobilitāti;
  • līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos;
  • jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
 • Misija: JSPA - vadošais sadarbības partneris pašvaldībām un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

  Vīzija: Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli darba ar jaunatni veicēji un iekļaujoša, atbalstoša, mūsdienīga, neformāla mācīšanās vide.

 • 1.prioritāte - Jaunatnes jomas attīstība un stiprināšana

  Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu pašvaldībām un NVO darba ar jaunatni attīstībai, kā arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībai, JSPA stiprinās savu iesaisti jaunatnes politikā, aktīvāk iesaistoties darba grupās un jaunatnes jomai nozīmīgu risinājumu izstrādē, veicinot jomas interešu aizstāvību, veicot pētījumus jaunatnes jomā. JSPA nodrošinās sabiedrības informētību un izglītošanu par jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem, kā arī nodrošinās mūsdienīgu, mērķgrupām atbilstošu komunikācijas kanālu uzturēšanu, izstrādās materiālus, ar kuriem var dalīties un pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu kopumā. JSPA uzturēs un attīstīs pozitīvas, uz sadarbību vērstas attiecības ar jomas pārstāvjiem, jomas organizācijām, valsts institūcijām, jaunatnes jomas un citu nozaru asociācijām, t.sk. gan kā dalībnieki, gan kā viedokļa līderi piedaloties semināros un konferencēs, veicinot jaunatnes jomas attīstību, prestižu un atpazīstamību.

  2.prioritāte - Cilvēkresursu un darba vides attīstība

  JSPA nozīmīgākais resurss kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai ir tās nodarbinātie, to labbūtība un darbs komandā, tādēļ labas vadības kvalitātes uzturēšanai, stratēģisko uzdevumu sasniegšanai, JSPA attīstīs visu līmeņu vadītāju kompetences, īpaši domājot par līderības prasmēm, veicinās ikviena nodarbinātā kompetenču attīstību. Lai nodrošinātu augstus darba rezultātus un veicinātu nodarbināto ieguldījumu mērķu sasniegšanā, stratēģijas darbības periodā JSPA veiks nodarbināto motivācijas sistēmas pilnveidi, tajā skaitā, lielu uzmanību veltot nemateriālā (morālā) novērtējuma attīstīšanai, veidojot darba vidi, kas iekļauj mūsdienu prasībām atbilstošu darba organizāciju, uzlabos jauno nodarbināto ievadīšanas darbā sistēmu un mentoringu, kā arī ieviesīs atbilstošus IT risinājumus. JSPA veidos komfortablus apstākļus, veicinās korporatīvo piederības sajūtu un kopīgi noteikto vērtību veiksmīgu iedzīvināšanu, lai novērstu esošo cilvēkresursu aizplūšanu, veicinās jaunu profesionāļu piesaistīšanu un motivēs esošos nodarbinātos turpmākai izaugsmei. Lai veicinātu jomas profesionāļu piesaisti darbam JSPA, JSPA stiprinās savu kā darba devēja reputāciju.

  3.prioritāte - Kvalitāte, efektivitāte un elastība pakalpojumu nodrošināšanā

  Savlaicīgu, elastīgu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai klientiem svarīga ir cieša JSPA nodarbināto savstarpējā sadarbība, sakārtoti un optimizēti iekšējie procesi, ieviesti ērti klientam lietojami pakalpojumi. Tāpēc JSPA rūpēsies par savstarpējās informācijas sekmīgāku apmaiņu, veicinās iekšējo sadarbību, kā arī pārskatīs pakalpojumu nodrošināšanas procesus. JSPA pārskatīs un modernizēs pakalpojumus, tajā skaitā - ievērojot “zaļās” domāšanas principu.

  1. Darbs sabiedrības labā: Mūs raksturo rūpes par līdztiesīgu sabiedrības interešu pārstāvību, izsverot visas priekšrocības un trūkumus, panākot iespējami lielu labumu valstij un sabiedrībai. Mūsu darbs ir orientēts uz klientu vajadzībām, balstīts uz profesionāliem risinājumiem un lēmumiem, ievērojot visu sabiedrības locekļu līdztiesīgumu, kā arī taisnīguma principu.
  2. Profesionalitāte un efektivitāte: Mēs īstenojam zināšanās un prasmēs balstītu pieeju iestādes mērķu sasniegšanai. Nodarbinātie attīsta kompetences, pārņem labo praksi un starptautisko pieredzi. Nodarbinātie ir mērķtiecīgi, strādā efektīvi, ir atvērti pārmaiņām un jaunu pieeju izmantošanai valsts pārvaldē, mazinot administratīvo slogu, tiecas uz klientu izcilu apkalpošanu, ievērojot principu "konsultē vispirms".
  3. Godprātība: Mēs rūpējamies, lai darbs tiek veikts godprātīgi – godīgi, atklāti un patstāvīgi, ievērojot likumus, ētikas normas un citas saistošas prasības. Nodarbinātie, pildot pienākumus, ievēro objektivitāti un neitralitāti (profesionālo neatkarību), atbildīgi izturas pret darbā iegūtu ar likumu aizsargātu informāciju un izmanto to tikai darba vajadzībām.
  4. Sadarbība: Mēs īstenojam savstarpēji saskaņotu rīcību kopēju mērķu sasniegšanai, iesaistot ieinteresētās puses. Mūsu sadarbību raksturo cieņpilna attieksme, atklātība, iniciatīva, elastība, informācijas apmaiņa un komandas darbs.
 • Aģentūra darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2012.gada 11. decembra noteikumiem Nr.863 “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada 28. aprīļa reglamentu Nr.1-64/1  “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments” (grozījumi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada 28. aprīļa reglamentā Nr.1-64/1).

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »