Par aģentūru

Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu.

Aģentūra administrē Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” jaunatnes jomā, Eiropas Savienības programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!” un projektu Nr.7.2.1.2/15/I/001 (“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”).

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt:

  • jauniešu aktivitāti un mobilitāti;
  • līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos;
  • jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
 • Misija: JSPA – vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

  Vīzija: Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide.

 • Informācija tiks papildināta.

 • Aģentūra darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Ministru kabineta 2012.gada 11. decembra noteikumiem Nr.863 “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada 28. aprīļa reglamentu Nr.1-64/1  "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments"”.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”
Translate »