Starpposma pārskats

Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu 6.2. apakšpunktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad projekta īstenošanai izlietoti 70 % no pirmā avansa maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 2. oktobrim, projekta īstenotājam ir jāiesniedz aģentūrā starpposma pārskats par noslēgtajām projekta aktivitātēm starpposma periodā (noslēgta aktivitāte – aktivitāte, kurai sasniegti visi projekta iesniegumā plānotie kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti).

Starpposma pārskatu veido saturiskā atskaite un finanšu atskaite kopā ar attaisnojuma dokumentu kopijām, t.sk., konta Valsts kasē izraksta, konta Valsts kasē kopsavilkuma, projekta virsgrāmatas vai kontu apgrozījuma pārskata (izdruka no grāmatvedības sistēmas, kur parādās visi ar projektu saistītie darījumi). Projekta īstenotājam starpposma pārskats jāsagatavo, ievērojot aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ievietotās starpposma pārskata veidlapas (skatīt sadaļu: Dokumenti).