Projekta īstenošana

Projekts ir jāīsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos, līgumu, tā pielikumiem un aģentūras izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem. Par jebkurām izmaiņām projekta īstenošanas gaitā projekta īstenotājam ir savlaicīgi jāinformē aģentūra, nosūtot informāciju uz līgumā norādītā atbildīgā projektu koordinatora elektroniskā pasta adresi. Īstenojot projekta aktivitātes, ir jāveic dalībnieku reģistrācija dalībnieku sarakstā. Dalībnieku sarakstā ir jānorāda – vārds, uzvārds, vecuma kategorija, kontaktinformācija un dalībnieka paraksts. Ja aktivitāte norisinās vairākas dienas, tad dalībniekiem ir jāparakstās par katru dienu. Metodiskie ieteikumi un dalībnieku saraksta/aktivitātes programmas paraugi ir pieejami sadaļā Dokumenti.

Projekta īstenotājam ir jānodrošina projekta un tā rezultātu publicitāte. Projekta īstenotājam savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē īss apraksts par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Detalizētāka informācija par publicitātes prasībām projektā ir norādīta līgumā un pieejama šeit – http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/publicitates-prasibas-projektos

Ar projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
Jaunatnes likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1243

 

Starpposma pārskats
 
Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu 6.2. apakšpunktu projekta īstenotājam līdz 2019. gada 15. augustam ir jāiesniedz aģentūrā starpposma pārskats par noslēgtajām projekta aktivitātēm starpposma periodā (noslēgta aktivitāte – aktivitāte, kurai sasniegti visi projekta iesniegumā plānotie kvalitatīvie un kvantitatīvie rezultāti).

Starpposma pārskatu veido saturiskā atskaite un finanšu atskaite kopā ar attaisnojuma dokumentu kopijām, t.sk., konta Valsts kasē izraksta, konta Valsts kasē kopsavilkuma, projekta virsgrāmatas vai kontu apgrozījuma pārskata (izdruka no grāmatvedības sistēmas, kur parādās visi ar projektu saistītie darījumi). Projekta īstenotājam starpposma pārskats jāsagatavo, ievērojot aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ievietotās starpposma pārskata veidlapas (skatīt sadaļu: Dokumenti).
 

Noslēguma pārskats
 
Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu 7.2. apakšpunktu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam ir jāiesniedz aģentūrā noslēguma pārskats par tām projekta aktivitātēm, kas nebija noslēgtas projekta starpposma periodā.

Noslēguma pārskatu veido saturiskā atskaite un finanšu atskaite kopā ar attaisnojuma dokumentu kopijām, t.sk., konta Valsts kasē izraksta, konta Valsts kasē kopsavilkuma, projekta virsgrāmatas vai kontu apgrozījuma pārskata (izdruka no grāmatvedības sistēmas, kur parādās visi ar projektu saistītie darījumi). Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ievietotās noslēguma pārskata veidlapas (skatīt sadaļu: Dokumenti).

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv