Projekta īstenošana

Projekts ir jāīsteno saskaņā ar noslēgto līgumu, tā pielikumiem un aģentūras izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem. Par jebkurām izmaiņām projekta īstenošanas gaitā projekta īstenotājam ir savlaicīgi jāinformē aģentūra, nosūtot informāciju uz līgumā norādītā atbildīgā projektu koordinatora elektroniskā pasta adresi. Īstenojot projekta aktivitātes, ir jāveic dalībnieku reģistrācija dalībnieku sarakstā. Dalībnieku sarakstā ir jānorāda – vārds, uzvārds, vecuma kategorija, kontaktinformācija un dalībnieka paraksts. Ja aktivitāte norisinās vairākas dienas, tad dalībniekiem ir jāparakstās par katru dienu. Metodiskie ieteikumi un dalībnieku saraksta/aktivitātes programmas paraugi ir pieejami sadaļā Dokumenti.

Projekta īstenotājam ir jānodrošina projekta un tā rezultātu publicitāte. Projekta īstenotājam savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē īss apraksts par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Detalizētāka informācija par publicitātes prasībām projektā ir pieejama šeit – http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/publicitates-prasibas-projektos

Ar projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
Jaunatnes likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.1243

 

Kontaktinformācija:

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv