Projekta īstenošana

Projekti ir jāīsteno saskaņā ar noslēgto līgumu un tā pielikumiem. Par jebkādām izmaiņām projekta īstenošanas gaitā savlaicīgi ir jāinformē aģentūra. Īstenojot projektu, svarīgi ir ievērot aģentūras izstrādātos metodiskos norādījumus. Ir jāveic projekta aktivitātes dalībnieku uzskaite, tos reģistrējot dalībnieku sarakstā. Dalībnieku sarakstā obligāti jānorāda – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kontaktinformācija, dalībnieka paraksts.

METODISKIE NORĀDĪJUMI
DALĪBNIEKU SARAKSTA un AKTIVITĀTES PROGRAMMAS paraugs

Projekta īstenotājam jānodrošina projekta un tā rezultātu publicitāte.

Projekta īstenošanas vietā un jebkurā ar Projektu saistītā paziņojumā, publikācijā, uz lielformāta publicitātes materiāliem un publikācijām elektroniskajos masu medijos jābūt:
1) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logo;
2) Jaunatnes politikas Valsts programmas logo;
3) Informācijai “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Uz visiem Projekta ietvaros iegādātajiem izstrādājumiem un materiāliem jābūt:
1)    Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logo;
2)    Jaunatnes politikas Valsts programmas logo;
3)    Informācijai “Finansēts no valsts budžeta”.

Ja uz iegādātajiem izstrādājumiem un materiāliem to nelielā izmēra dēļ (nozīmītes, pildspalvas, aproces u.tml.) šādu informāciju nav iespējams izvietot, tad jānodrošina informatīvu atsauci par projektu (projekta nosaukums, sauklis u.tml.).

JSPA un Valsts programmas logo pieejami šeit - http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/publicitates-prasibas-projektos

Ar projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.1243

 


Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītājs
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv