Noslēguma pārskats

Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu 7.2. apakšpunktu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam ir jāiesniedz aģentūrā noslēguma pārskats par tām projekta aktivitātēm, kas nebija noslēgtas projekta starpposma periodā.

Noslēguma pārskatu veido saturiskā atskaite un finanšu atskaite kopā ar attaisnojuma dokumentu kopijām, t.sk., konta Valsts kasē izraksta, konta Valsts kasē kopsavilkuma, projekta virsgrāmatas vai kontu apgrozījuma pārskata (izdruka no grāmatvedības sistēmas, kur parādās visi ar projektu saistītie darījumi). Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ievietotās noslēguma pārskata veidlapas (skatīt sadaļu: Dokumenti).