Noslēguma pārskats

10 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ir jāiesniedz projekta noslēguma pārskats. Tas sastāv no saturiskās atskaites, finanšu atskaites ar attaisnojuma dokumentu kopijām un citiem ar projekta īstenošanu saistītiem dokumentiem. Noslēguma pārskatu aizpilda, izmantojot noteiktās veidlapas un ievērojot Metodiskos ieteikumus par jaunatnes politikas valsts programmas projektu īstenošanas un atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību (skatīt sadaļu: Dokumenti)