Noslēguma pārskats

Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu 10.2. apakšpunktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājam ir jāiesniedz aģentūrā noslēguma pārskats, ko veido saturiskā atskaite un finanšu atskaite kopā ar attaisnojuma dokumentu kopijām, t.sk., projekta konta Valsts kasē izraksta, projekta konta Valsts kasē kopsavilkuma, projekta virsgrāmatas vai kontu apgrozījuma pārskata (izdruka no grāmatvedības sistēmas, kur parādās visi ar projektu saistītie darījumi) un apliecinājumu, ka projekta attiecināmajās izmaksās iekļautais pievienotās vērtības nodoklis nav un netiks pieprasīts apmaksai no valsts budžeta (attiecināms uz projekta īstenotājiem, kas ir reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā). Projekta īstenotājam noslēguma pārskats jāsagatavo, ievērojot aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ievietotās noslēguma pārskata veidlapas (skatīt sadaļu: Dokumenti).