Konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2.projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludina otro atklāto projektu konkursu “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Konkursa mērķis – atbalstīt līdz 12 pašvaldību projektus, kas vērsti uz starpinstitūciju un/vai starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās (jo īpaši, digitālais darbs ar jaunatni, mobilais/ielu darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un iniciatīvas, sociālā iekļaušana, brīvprātīgais darbs, starptautiskais darbs ar jaunatni u.c.) jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 12. oktobris

Pieejamais finansējums

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 4300.00.

Projekta iesniedzējs

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība, kura nav bijusi sadarbības partneris vai nav piedalījusies Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” konkursa pirmajā kārtā un:

 • kura projekta ietvaros apņemas sadarboties ar vismaz vienu Latvijas novada vai pilsētas pašvaldību vai to teritoriālo vienību, kuras saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem pārejas noteikumiem turpmāk būs viena administratīvi teritoriālā vienība, un kura iesniedz projekta iesniegumu projektā iesaistīto pašvaldību vārdā;
 • kura projekta ietvaros apņemas sadarboties ar vismaz divām savas pašvaldības institūcijām, kuras veic darbu ar jaunatni (piemēram, pašvaldības iestādi, izglītības iestādi, nevalstisko organizāciju u.c.), un kura saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto administratīvo teritoriju un pārejas noteikumiem netiek pārveidota salīdzinot ar administratīvo teritoriju, kas bija spēkā līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās.

Projektā atbalstāmās aktivitātes:

Projekta ietvaros atbalstāma ir pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbība, pašvaldību starpinstitūciju sadarbības pasākumi un aktivitātes ar mērķi izstrādāt un ieviest ilgtermiņa risinājumus[1] (pieejas, sistēmas, programmas) dažādās darba ar jaunatni jomās pašvaldībās (t.sk. pašvaldībās atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajām administratīvi teritoriālajām vienībām):

 • situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem, metodisko materiālu izstrāde, monitoringus u.c.;
 • darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes sanāksmes, ekspertu piesaiste;
 • praktiskas aktivitātes ar jauniešiem vai jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana;
 • pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšana un salīdzināšana;
 • pašvaldību stratēģijas darbā ar jaunatni plānošana, izstrāde un pilnveide;
 • publicitātes nodrošināšanas un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi;
 • vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās.

 

Mentoru konsultācijas

Lai nodrošinātu papildu atbalstu pašvaldībām projekta mērķa sasniegšanai un darba ar jaunatni ilgtspējas nodrošināšanai, dalība konkursā paredz iespēju saņemt JSPA nodrošinātas individuālas mentora konsultācijas.

 

Projekta īstenošanas periods

Projekta īstenošanas uzsākšanas datums: no 2020. gada 7. decembra un ne vēlāk 2020. gada 30. decembris.

Projekta īstenošanas noslēguma datums: 2021. gada 8. novembrim.

 

Projektu konkursam iesniedzamie dokumenti pieejami šeit.

 

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

 

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv

 

[1] Ilgtermiņa risinājumu raksturo šādas pazīmes:

 • tas ir strukturēts process (pieeja, sistēma, programma), kas rada ilgtermiņa ietvaru konkrēta rīcības virziena darbā ar jaunatni (piemēram, mobilajam darbam ar jaunatni, brīvprātīgā darba īstenošanai, jauniešu līdzdalībai) īstenošanai pašvaldībā;
 • tas ir izstrādāts, pamatojoties uz mērķa grupas vajadzību analīzi, konsultējoties ar jauniešiem un citām ieinteresētajām pusēm;
 • tam ir konkrēts mērķis, ilgtermiņa darba plāns/rīcības plāns, noteikti finansējums un tā avoti konkrētam laika periodam, sasniedzamie rezultāti un izstrādāta izvērtēšanas kārtība;
 • tā īstenošanai ir pieejami noteikti resursi (cilvēkresursi, finanšu resursi un materiāltehniskie resursi).