Dokumenti

 

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   AKTUALIZĒTS  
      Metodiskie norādījumi   Kārtība, kādā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ikgadējās Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros projektu īstenotāji īsteno savu projektu, kā arī sagatavo un iesniedz JSPA noslēguma pārskatu par īstenoto projektu.   26.04.2016.  
      Saturiskā atskaite   Šī ir valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 5 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.   26.04.2016.  
      Finanšu atskaite   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., Valsts kases konta izraksts un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.   26.04.2016.  
    Nolikums   Atklātā projektu konkursa "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos " nolikums.    06.06.2016.