Dokumenti

 

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   AKTUALIZĒTS  
      Metodiskie ieteikumi   Kārtība, kādā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra valsts programmas ietvaros finansēto projektu īstenotāji īsteno savu projektu, kā arī gatavo un iesniedz aģentūrā atskaites par īstenoto projektu.   24.09.2014.  
      Starppārskats par projekta norisi   Šis dokuments attiecas uz jaunatnes organizācijām, kuru projektu īstenošanas summa pārsniedz 14 000 euro.    24.09.2014.  
      Saturiskā atskaite   Šī ir valsts programmas projektu saturiskās atskaites veidlapa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 darbdienu laikā pēc projekta beigu datuma.    24.09.2014.  
      Finanšu atskaite   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar valsts programmas projektu saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., Valsts kases konta izraksts un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.    24.09.2014.  
    Nolikums   Atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” nolikums   24.09.2014.