Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Valsts programmas apakšsadaļas mērķis ir atbalstīt līdz 30 pašvaldību projektus, kas vērsti uz vietējā un nacionālā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu.

Finansējums: 105 000,00 euro.

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv