Vairāk kā puse Latvijas pašvaldību plāno piedalīties projektā “PROTI un DARI!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) informē, ka projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā plāno piedalīties vairāk kā puse no Latvijas pašvaldībām. 

Šobrīd aģentūrā pozitīvus lēmumus par dalību projektā ir iesniegušas 58 pašvaldības, kā arī vairākas pašvaldības sniegušas oficiālu informāciju, ka plāno piedalīties projektā, bet lēmumu pieņems pēc Ministru kabineta noteikumu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi) apstiprināšanas. Iesniedzot lēmumus par iesaisti projekta īstenošanā, pašvaldības apzinājušas esošo situāciju novadā un uzsākušas stratēģisko partneru (valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri u.c.) piesaisti.

Informējam, ka MK noteikumu projekts ir izsūtīts saskaņošanai iesaistītajām institūcijām, līdz ar to aģentūra pagarinās pašvaldības lēmuma iesniegšanas termiņu, kas būs ne mazāks kā divas nedēļas pēc MK noteikumu apstiprināšanas dienas. Par pašvaldības lēmuma iesniegšanas jauno termiņu pašvaldības tiks informētas ar oficiālu vēstuli. 

Vienlaikus aģentūra informē, ka plānotās mācības programmas vadītājiem un mentoriem aģentūra organizēs 2015.gada III ceturksnī. Aicinām pašvaldību pārstāvjus laikā līdz sadarbības līguma slēgšanai un plānotājām mācībām turpināt darbu pie mentoru un programmas vadītāju piesaistes, apzināt mērķa grupas jauniešus, kurus iespējams iesaistīt projektā “PROTI un DARI!”, kā arī turpināt sadarbības veidošanu ar stratēģiskajiem partneriem.

 

Informācija publicēta 02. 06. 2015.

 

Kontaktinformācija:

Marta Meženiece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356248
Fakss: +371 67358060
marta.mezeniece[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv