Uzsāktas mācības mentoriem un turpinās mācības pašvaldību deleģētajiem programmu vadītājiem projektā “PROTI un DARI!”

Šī gada 18. janvārī projekta "PROTI un DARI!” ietvaros tika uzsāktas pirmās mācības “Mentorings darbā ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!”” pašvaldību deleģētajiem mentoriem.


Mācības tiek organizētas divās daļās – vebinārās mācības, kuru laikā mentori tiek iepazīstināti ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbību, ar projekta mērķiem, kā arī ar mentoringa pamatprincipiem. Savukārt otrā mācību daļa ir dalība vienas dienas neformālas izglītības mācībās Rīgā, kura laikā ar neformālo metožu palīdzību mentori apgūst tādas tēmas kā mērķa grupas jauniešu profila raksturojums un specifika, vērtības un pamatprincipi darbā ar mērķa grupas jauniešiem, konflikts un tā risināšana, kā arī citas svarīgas tēmas.

Pirmās klātienes mācības notika šī gada 26. janvārī un savu dalību tajās pieteica 23 mentori no 9 pašvaldībām. Veiksmīgi piedaloties vebinārā un vienas dienas mācībās, mentori paplašināja savas zināšanas, dalījās pieredzē, veidoja sadarbību un noslēgumā saņēma apliecības. Vebinārās un vienas dienas klātienes mācības mentoriem turpināsies arī š.g. februāri.

Vienlaikus šī gada 27. janvārī noslēdzās trešais mācību modulis  “Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!”” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanas un vadības personālam, pašvaldību deleģētajiem programmu vadītājiem.

Mācības pašvaldību deleģētajiem programmu vadītājiem tika organizētas 2015. gada novembrī, decembrī, kā arī šī gada janvārī. Kopumā mācības ilga 32 akadēmiskās auditoriju stundas (tai skaitā lekciju stundas, semināru un praktisko darbu stundas), kas ir pilnas 4 darba dienas, un 48 patstāvīgā darba stundas.

Mācības vadīja zinoši pasniedzēji ar ilggadēju pieredzi darbā ar sociālas atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem. Apvienojot lekcijas un praktiskās nodarbības, mācību laikā tika apgūtas tādas tēmas kā mērķa grupas jauniešu apzināšana, motivēšana un iesaiste projektā, prasmju attīstība un iesaistes veicināšana izglītības sistēmā, mērķa grupas jauniešu profilēšanas metodes un process, individuālās pasākumu programmas izstrāde, īstenošana, kā arī citas tēmas, kas ir vērstas, lai veicinātu veiksmīgu darbu ar mērķa grupas jauniešiem.

Kopumā trijos mācību moduļos piedalījās programmu vadītāji no 45 Latvijas pašvaldībām.

Mācību laikā pašvaldību deleģētie programmu vadītāji ne tikai apguva mācību saturu, bet arī aktīvi piedalījās pasniedzēju piedāvātajās aktivitātēs un praktiskajos darbos, kā arī apmainījās ar līdzšinējo pieredzi darbā ar sociālas atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem.

Kopumā mācības sekmīgi pabeidza un apliecības saņēma piecdesmit viens pašvaldību deleģētais programmu vadītājs, kas ir motivēts uzsākt darbu ar mērķa grupas jauniešiem.


Kontaktinformācija:
Alise Gedgauda
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

 


Informācija publicēta 28.01.2016.