Studiju vizīte "Democracy Reloaded"

Šī gada rudenī, no 22. līdz 27. oktobrim, Lisabonā, Portugālē norisināsies studiju vizīte par demokrātisku procesu attīstību sabiedrībā. Šīs studiju vizītes mērķis ir dalīties un sniegt atgriezenisko saiti par jaunatnes līdzdalības praksi vietējā līmeņa lēmumu pieņemšanā, lai diskutētu par šādas prakses kvalitāti. Pieteikšanās līdz 10. septembrim!

Tāpat studiju vizīte palīdzēs attīstīt dalībnieku kompetences efektīvi plānot, īstenot, ilgtspējīgi uzturēt un reformēt vietējās līdzdalības formas.

SALTO sadarbībā ar "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Nacionālajām aģentūrām ir uzsākusi ilgtermiņa projektu (2016-2018), kas nostiprinās stratēģisku pieeju darbam ar pašvaldībām demokrātiskas jaunatnes līdzdalības formas  plānošanā, attīstībā, sasniegšanā un reformēšanā.

Jauniešu iesaiste jaunatnes politikas attīstībā un lēmumu pieņemšanā ir kritiski nepieciešama, lai veicinātu piederības sajūtu un aktīvu līdzdalību vietējā kopienā. Iesaiste plašākā mērogā: kad jaunatne aktīvi iesaistās un ir būtisks spēlētājs vietējās kopienas attīstībā, lēmumu pieņemšanas procesos, veidojot vietējo politiku. Tas ļauj vietējām pašvaldībām un reģionālajām pārvaldes iestādēm pievērsties jauniešu vajadzībām un interesēm, tajā pašā laikā tas ļaus veiksmīgāk iesaistīt jauniešus kā aktīvus līdzdalībniekus savu problēmu risināšanā. Tāpēc ir būtiski attīstīt jaunu jauniešu līdzdalības kultūru, īpaši saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesiem par jautājumiem, kas ir tiešā sasaitē ar jauniešu interesēm. Uz jauniešiem būtu jāskatās kā uz risinājumu avotu mūsu sociālajām problēmām; viņu neparastā enerģija, radošums un izmaiņu potenciāls var būtiski ietekmēt mūsu kopienas attīstību.

Šī procesa ietvaros studiju vizīte ir turpinājums apmācībām "Democracy Reloaded", kas norisinājās 2016. gada beigās Budapeštā, Ungārijā.

Studiju vizīte dos iespēju jaunatnes līderiem, jaunatnes darbiniekiem, vietēja un reģionāla līmeņa valsts iestāžu darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem:

 • apdomāt un sniegt atgriezenisko saiti  par jaunatnes līdzdalības formu Portugālē,
 • izvērtēt šīs prakses, identificējot to stiprās un vājās puses, sniegtās iespējas un šķēršļus,
 • identificēt šo līdzdalības struktūru pamatkvalitātes,
 • dalīties savā personiskajā pieredzē, lai atrastu kopīgās un atšķirīgās lietas pieejās, kas ļaus dalībniekiem mācīties no apmaiņas pieredzes,
 • sniegt atgriezenisko saiti par pašvaldībām nesen izstrādāto kompetenču karti, jauniešu iesaistei pašvaldību lēmumos,
 • attīstīt izpratni par to, kā Strukturētais dialogs var tikt attīstīts, lai to abpusēji integrētu tādā demokrātiskas līdzdalības struktūrā vietējā un reģionālā līmenī, lai stiprinātu rezultātu kvalitāti nacionālā un Eiropas līmenī,
 • sniegt informāciju par programmas „Erasmus+” finansējuma mehānismu, konkrēti trešās pamatdarbības projektiem,
 • veidot sadarbību nākotnes „Erasmus+” projektiem, kas varētu atbalstīt stratēģiju attīstību un rīcības plānus, lai stiprinātu jaunatnes līdzdalības procesus un strukturētā dialoga struktūras un instrumentu attīstību.

Dalībnieku profils
Jaunatnes politikas veidotāji, ierēdņi no vietējām un reģionālajām iestādēm, kuras ir atbildīgas par jaunatnes lietām, jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi, projektu vadītāji, „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Nacionālo aģentūru strukturētā dialoga/ jauniešu līdzdalības projektu koordinatori.

Studiju vizīte ir paredzēta cilvēkiem, kuri strādā ar pašvaldību līdzdalības struktūrām (jaunatnes padome, jaunatnes forums, jaunatnes sadarbības pārvaldes iestādes) no pašvaldību puses vai jauniešu pārstāvjiem no NVO puses. Studiju vizītes mērķis ir ļaut pašvaldību pārstāvjiem un jaunatnes organizāciju pārstāvjiem strādāt kopā. Turklāt mēs mudinām jaunatnes organizācijas/institūcijas un pašvaldību pārstāvjus kopīgi pieteikties šai aktivitātei (piemēram, pašvaldības jaunatnes lietu speciālists kopā ar vietējās jauniešu organizācijas pārstāvi). Dalībnieku atlasē priekšroka tiks dota tiem, kas pieteiksies, veidojot sadarbību starp pašvaldību un jaunatnes/NVO sektoru.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 10. septembrim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloaded-study-visit.6624/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv