Starptautisks seminārs par jauniešiem pilsētās "Urban Solutions Seminar 2"

Jaunieši (no 18 gadiem), jaunatnes darbinieki, jaunatnes politikas veidotāji, jaunatnes jomas pētnieki un citi, kas strādā ar jauniešiem (skolotāji, sociālie darbinieki u.c.), aicināti pieteikties starptautiskam semināram „Urban Solutions Seminar 2 - Sharing Power with Young People”, kurā dalībnieki varēs uzzināt, kā pilsētās jauniešus iesaistīt lēmumu pieņemšanā un kā veicināt jauniešu līdzdalību un to, ka jaunieši izmanto savas iespējas. Piesakies semināram un iedvesmojies no jauniešu vietējās realitātes dažādās Eiropas pilsētās un Atēnās! Seminārs notiks 2013. gada 15. – 19. oktobrī Atēnās, Grieķijā. Pieteikšanās: līdz 20. augustam!

Seminārā „Urban Solutions Seminar 2” dalībniekiem būs iespēja izprast, kā iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesā  pilsētās un piepilsētās un atklāt, kāda ir loma jauniešiem, jaunatnes darbam un citām iesaistītajām pusēm, dodot iespējas un varu jauniešiem. Pirmais šāda veida starpsektorālās sadarbības seminārs par sociālajiem izaicinājumiem pilsētās notika 2012. gada maijā Lielbritānijā.

Semināra galvenie mērķi:
dialogs – dot iespēju jauniešiem nokļūt dialogā ar citiem iesaistītajiem pilsētas jaunatnes jomā un diskutēt par aktuālajiem jautājumiem  
analīze – sniegt labāku izpratni par to, kas jaunatnes jomā pēdējos gados noticis Atēnās un citās Eiropas lielajās pilsētās (politiskais konteksts, iesaistītās institūcijas)
vietājā realitāte – uzzināt dažādu valstu vietējo realitāti caur jauniešu stāstiem un projektu vizītēm
starpniecība – atklāt, kā jauniešu balsis var tikt sadzirdētas un kā varam iedrošināt jauniešus rīkoties
darbība  - veicināt nākotnes darbību un turpinājuma pasākumus (piemēram, darbības plānošana, rīcības uzsākšana, finansēšanas iespējas)

Semināra programmā:
-Pilsētu/priekšpilsētu rajoni (par šo tēmu tiks apskatīti dažādi jautājumi, piemēram, līdzības un atšķirības pilsētu/priekšpilsētu rajonos Eiropā; jaunieši  pilsētu/priekšpilsētu rajonos: problēmjautājumi, ko jaunieši dara pilsētās, kādu pilsētu viņi vēlētos)
-Iespēju došana jauniešiem un līdzdalība (termini un definīcijas: līdzdalība, pilsonība, demokrātija u.tml.; varas došana jauniešiem, uz līdzdalību vērsts lēmumu pieņemšanas process; politiskais konteksts un institūcijas, kurām ir vara pilsētā, jauniešu, jaunatnes darba un citu iesaistīto pušu loma)
-Labās prakses piemēri (seminārā būs iespēja dalīties labās prakses piemēros un metodēs, kā būt par starpnieku jauniešu dzīves uzlabošanai pilsētā; vietējo projektu vizītes un jauniešu stāsti; resursi līdzdalības projektiem pilsētu/priekšpilsētu rajonos; sociālo mediju izmantošana uz līdzdalību vērstajos jauniešu projektos)
-Sadarbības veidošana un darbība  (kā dažādas iesaistītās puses var vēl veiksmīgāk sadarboties; dažādu veidu sadarbība un darba organizācija pilsētā (starppersonu, grupas sadarbība, kustības, alianses); kur un kā atrast finansējumu jauniešu projektiem pilsētu/priekšpilsētu rajonos (ES programma „Jaunatne darbībā”); nākotnes projekti)

Dalībnieku profils:
-jaunieši (18 gadi un vecāki), kuriem ir pieredze līdzdalību veicinošā jauniešu projektā (dalībnieks, līderis; lokāls, reģionāls, starptautisks projekts)
-politikas veidotāji (vai valsts iestāžu darbinieki, kas īsteno politiku) no pilsētām un kuru darbs ir saistīts ar jauniešiem (pakalpojumi jauniešiem, nodarbinātība, pilsētu plānotāji u.c.)
-jaunatnes darbinieki, kas tieši strādā ar jauniešiem nelabvēlīgākos pilsētu/priekšpilsētu rajonos
-skolotāji, citi izglītības darbinieki, sociālie darbinieki, kas strādā ar jauniešiem nelabvēlīgākos pilsētu/priekšpilsētu rajonos
-policijas darbinieki nelabvēlīgākos pilsētu/priekšpilsētu rajonos
-pētnieki, kuriem saistošas ir tēmas „jaunieši pilsētu rajonos” un „jauniešu līdzdalība”
-ES programmas „Jaunatne darbībā” nacionālo aģentūru darbinieki, kuriem ir pieredze un motivācija strādāt ar semināra tēmu

Arī dalībnieki ar invaliditāti var pieteikties semināram – organizatori parūpēsies par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Organizators: ES programmas „Jaunatnes darbībā” Grieķijas Nacionālā aģentūra/ SALTO Iekļaušanas centrs
Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: LVL 20

20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.


Pieteikšanās iespējama līdz 2013. gada 20. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...
Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Sīkāka informācija: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/urb...

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069