Seminārs par jaunatnes projektiem "Erasmus+" ietvaros Alūksnē

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) aicina jauniešus, jauniešu organizāciju un neformālo grupu, skolu pārstāvjus un citas jaunatnes darbā iesaistītas personas piedalīties seminārā par programmu "Erasmus+" (jaunatnes sadaļu), aktualitātēm 2014. gadā, Eiropas Jaunatnes portālu, jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk un projektu pieteikuma veidlapu aizpildīšanu. Seminārs notiks 13. februārī no pulksten 12 līdz 15 MJIC "PaGALMS" (Dārza ielā 8a, Alūksnē).

ABJC jaunatnes lietu meto­diķe Ilze Zvejniece informē, ka semināra pirmajā daļā tiks sniegta vispārīga infor­mācija par programmu "Erasmus+" (jaunatnes sadaļu), aktualitātēm 2014. gadā, Ei­ropas Jaunatnes portālu un Eurodesk iespējām, savukārt otrajā daļā tiks parādīts, kā aizpildīt programmas "Erasmus+" jauniešu apmaiņas projektu pieteikuma veidla­pas, tiks skaidroti finansē­šanas noteikumi, kā arī snieg­tas atbildes uz jautājumiem.

"Aicinām pieteikties visus interesentus - jauniešus, ne­valstisko organizāciju pārstāv­jus, skolēnus, studentus, peda­gogus, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekus - ikvie­nu, kuram ir cieša saskarsme ar jauniešiem, interese un motivācija darboties neformā­lajā izglītībā," stāsta I. Zvej­niece un norāda, ka seminārs ir bez maksas. Interesentiem lūgums pieteikt savu dalību līdz 11. februārim, rakstot uz e-pastu jauniesi.abjc[at]gmail.com vai zvanot pa tālruni 64322402.

Programma "Erasmus+" sniedz iespēju darboties ne­formāli, veidot un īstenot pro­jektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jau­niešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Savukārt Eurodesk ir Eiropas informācijas tīkls jauniešiem. Tūkstošiem jau­niešu visā Eiropā ik gadu izmanto Eurodesk, lai meklē­tu informāciju par studiju, darba, ceļošanas iespējām Ei­ropā, arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus starptautiskiem pasākumiem.

Kontaktinformācija:
Ilze Zvejniece
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
jauniesi.abjc[at]gmail.com
Tālrunis: 64322402