Rēzeknes novadā atklāts Rogovkas Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centrs

Rogovkas jauniešu centrs ir ieguvis jaunu statusu – Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs! 18. jūnijā notika centra svinīgā atklāšana. Atnākušos rogovkiešus un ciemiņus ar uzrunām sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Anita Žogota, kā arī Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska.

Pēc svinīgās lentas griešanas un durvju atvēršanas koncertu sniedza Rogovkas jauniešu centra dalībnieki, prezentējot iegādātā aprīkojuma un inventāra iespējas.

Dienas gaitā apmeklētāji izmantoja arī piedāvātās radošās darbnīcas, savukārt vakarā varēja noklausīties koncertu, kurā spēlēja uzaicinātie ciemiņi – Daugavpils grupa „Dabasu Durovys” un „Ansamblis Manta” no Rīgas.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” ietvaros 2014. gada jūnijā tika noslēgts līgums ar Rēzeknes novada pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā” realizāciju. Projekta kopējā summa sastāda 87373,18 EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 5200 EUR.

Finansējums tika izlietots ēkas renovācijas darbiem un jauniešiem nepieciešamā inventāra un aprīkojuma iegādei. Tika iegādāts sporta inventārs, audio-video un datoraprīkojums, skaņas un gaismu aprīkojums, kā arī sadzīves iekārtas dažādu jauniešiem nepieciešamu prasmju apgūšanai un pilnveidošanai.

Projekta mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, piedāvājot iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, piedāvājot uz jauniešiem orientētu praktisku pasākumu ciklu organizēšanu labvēlīgā un draudzīgā vidē, izglītojoties neformāli.

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Vairāk foto.

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rasims
Rēzeknes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciālists