Projekta “PROTI un DARI!” vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) informē, ka ir apstiprināta vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika (turpmāk – metodika) projektā “PROTI un DARI!”.

Metodikas mērķis ir noteikt projekta finansēšanas mehānismu un apjomu, proti, noteikt vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un pamatot to piemērošanu, kā arī noteikt prasības sasniegto rādītāju pamatojošajai dokumentācijai un maksājumu nosacījumus projekta ietvaros. Ar metodiku iespējams iepazīties šeit.

Ņemot vērā to, ka metodika, kas tiek piemērota projektā “PROTI un DARI!”, ir relatīvi jauns un mazpazīstams finansēšanas mehānisms pašvaldībās Latvijā Eiropas Sociālā Fonda kontekstā, pašvaldībām, īstenojot projektu, jāņem vērā daži nosacījumi, lai nodrošinātu visu projekta ietvaros veikto izdevumu attiecināšanu.

Metodikas izmantošana projektā pašvaldībai sniedz vairākas priekšrocības:

a)    pašvaldība par katra mērķa grupas jaunieša iesaisti projektā saņem vienreizēju maksājumu 91,08 euro apmērā;
b)    pašvaldība par atbalsta sniegšanu katram mērķa grupas jaunietim saskaņā ar individuālo pasākumu programmu saņem konstantu summu 368,28 euro apmērā par katru mēnesi tik mēnešus, cik attiecīgais mērķa grupas jaunietis tiek iesaistīts projektā;
c)    pašvaldībai nav jāiesniedz reālo izmaksu pamatojošie dokumenti, tikai faktiski notikušo darbību un sasniegto rezultātu pamatojošie;
d)    aģentūra nepārbaudīs projekta ietvaros veikto reālo izmaksu pamatojošos dokumentus pašvaldībā.

Metodikas piemērošanā un izdevumu attiecināšanā pašvaldībai ir jāievēro arī vairāki nosacījumi:

a)    pašvaldības kā sadarbības partneri projekta īstenošanā var iesaistīt tikai tādus programmu vadītājus un mentorus, kuru iesaistei nav nepieciešams piemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu;
b)    projekta īstenošanā iesaistīto mērķa grupas jauniešu programmu vadītāju un mentoru darba samaksa ietver darba devēja nodokļus un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet neietver pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas;
c)    individuālo pasākumu programmu izstrādē un atbalsta sniegšanā mērķa grupas jauniešiem ir jāievēro, ka katram mērķa grupas jaunietim ir jāsniedz atbalsts ne mazāk kā 48 stundas mēnesī, no tām:
-    ne mazāk kā 20 stundas ir individuāls mentora atbalsts;
-    ne mazāk kā 4 stundas ir individuāls programmas vadītāja atbalsts;
-    ne mazāk kā 24 stundas ir dažādi atbalsta pasākumi mērķa grupas jaunietim, kas ietver sevī grupu aktivitātes, neformālo izglītību, speciālistu konsultācijas u.tml.
d)    lai pašvaldībai tiktu attiecinātas izmaksas par atbalsta sniegšanu mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar individuālajām pasākumu programmām, pašvaldībai, iesniedzot pārskatus aģentūrai, jāapliecina sniegtais atbalsts atbilstoši metodikā noteiktajam minimālajam stundu sadalījumam.

Par šiem un citiem metodikā minētajiem nosacījumiem, kā arī par pašvaldībām noteikto kvotu izpildi attiecībā uz mērķa grupas jauniešu iesaisti projektā, aģentūra informēs katru pašvaldību individuāli, piedāvājot iespēju apmeklēt aģentūras organizētās konsultācijas, kuru laikā tiks pārrunāti katrai pašvaldībai aktuālākie jautājumi pirms sadarbības līguma slēgšanas.

Kontaktinformācija:
Alise Gedgauda
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

 

 
Informācija publicēta 29.04.2016.