Projektā “PROTI un DARI!” iesaistītie jaunieši Ozolnieku novada pasākumā “Aktīvā Zīle 2017” tiek nominēti kā aktīvākie jaunieši

Līdz 2017. gada beigām projektā “PROTI un DARI!” Latvijā piedalījušies ap 800 jauniešu, no kuriem 19 jauniešu no Ozolnieku novada pašvaldības, 57 jaunieši no Jelgavas un 8 – no Jelgavas novada.  

Projekts ir uzrādījis augstus rezultātus, jo tā laikā no 2016. gada sākuma līdz 2017. gada beigām līdz 400 jauniešu projektu noslēguši ar pozitīvu rezultātu, piemēram, uzsākuši darba gaitas vai nodibinājuši savu uzņēmējdarbību. Arī šī gada 23.februārī  Ozolnieku novada pasākumā “Aktīvā Zīle 2017”, kur tika godināti aktīvie, iniciatīvas bagātie un drosmīgie jaunieši, nominācijas ieguva projektā “PROTI un DARI!” iesaistītie jaunieši - Santa Logina un Oskars Graudumnieks.

S. Logina ir jaunā māmiņa, kura projektā “PROTI un DARI!” iesaistījās četrus mēnešus. Projekta ietvaros, bez citām aktivitātēm, S. Logina uzsāka kursus bērnu uzraudzības apmācībā. Izglītības procesa rezultātā jauniete guva zināšanas, prasmes un iemaņas bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ieguva apliecību par  profesionālās pilnveides izglītību. Noslēdzot sadarbību ar S. Loginu projektā “PROTI un DARI!”, rezultāts ir vērtējams pozitīvs, jo jauniete projekta aktivitāšu laikā ir ieguvusi sev jaunu un nenovērtējamu pieredzi, prasmes un pats galvenais mērķi, kuru turpināt sasniegt, pilnveidojot sevi.

Otrs projekta dalībnieks O. Graudumnieks tiek raksturots ne tikai kā aktīvs dalībnieks jauniešu organizētos pasākumos un aktivitātēs, bet arī kā ideju autors, organizators un plānotājs. O. Graudumnieks, paralēli aktīvai darbībai projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, šai īsajā laika periodā ir paspējis piedalīties vēl vairākos projektos, kur ļoti atbildīgi pārstāv Ozolnieku novada pašvaldību. Pasākuma laikā tika teikts liels paldies O. Graudumniekam par pozitīvo priekšzīmi, ko viņš ar savu aktīvo līdzdarbošanos rāda citiem jauniešiem.

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām īstenotā projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Aicinām arī citus jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI!” un kļūt par aktīviem tā dalībniekiem!

Projekta plašāka informāciju, tai skaitā interaktīva karte ar projekta kontaktpersonām katrā pašvaldībā, kurā pašlaik projekts tiek īstenots, interesentiem pieejama: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Par projektu “PROTI un DARI!”

Projekts tiek īstenots no 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim. Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 8 999 975,19 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 649 978,91 EUR un valsts budžets – 1 349 996,28  EUR. Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Kontaktinformācija:
Inta Lagzdiņa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
inta.lagzdina@jaunatne.gov.lv

 

 

Informācija publicēta 05.03.2018.