Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste iepazina veiksmīgus jauniešu nodarbinātības piemērus Itālijā

No 14. oktobra līdz 17. oktobrim Latvijas delegācija septiņu cilvēku sastāvā piedalījās projekta „EmploYouth: Sustainable network of cities and regions tackling youth unemployment” konferencē. Projekta ideja ir ilgtspējīga pilsētu un reģionu sadarbības tīkla jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai izveide. Projekta sadarbības valstis ir Latvija, Zviedrija, Itālija, Spānija, Vācija un Austrija. Projekta uzdevums ir izpētīt projekta dalībvalstu labās prakses piemērus par jaunatnes nodarbinātības iespējām un saprast, kā šo labo praksi var ieviest savos reģionos citi projekta partneri.

Šī bija jau trešā dotā projekta konference, kura šoreiz norisinājies Itālijā, Reggio Emilia provincē. Latviju šajā konferencē pārstāvēja Daugavpils novada jauniešu projektu koordinatore Iluta Kriškijāne, Krāslavas novada projektu koordinatore Juta Bubina, Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, Riebiņu novada sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis, Daugavpils pilsētas domes starptautisko projektu koordinatore Jolanta Ūzuliņa, kā arī  Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne.

Četru dienu laikā konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem nodarbinātības veicināšanas jomā Reggio Emilia provincē.  Tika parādīts, kā darba tirgū tiek integrēti jaunieši ar ierobežotām iespējām – bijušie ieslodzītie, cilvēki ar mentālu un fizisku invaliditāti, kā arī jaunieši, kuri ārstējas no dažāda veida atkarībām. Viesojoties Reggio Emilia Nodarbinātības aģentūrā, projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar pastāvošo likumdošanu Itālijā, kas no 2000.gada paredz, ka uzņēmumos, kuri nodarbina vismaz 36 cilvēkus, ir  jārod iespēja nodarbināt noteiktu procentu jauniešu ar ierobežotām iespējām, par to saņemot arī nodokļu atvieglojumus. Šī likuma realizāciju bija iespējams redzēt, apmeklējot sociālos kooperatīvus „Ovile” un „Bettolino”. Tie ir uzņēmumi, kuros trīs līdz sešu mēnešu garumā jauniešiem tiek dota iespēja iziet praksi, apgūt dažādas iemaņas un saņemt arī samaksu par paveikto. Lai arī darba vieta vienam praktikantam nedrīkst pārsniegt divdesmit četrus mēnešu, taču šajā laikā jauniešiem ir iespēja sevi pierādīt darba devējam un turpmāk kļūt par pastāvīgu uzņēmuma darbinieku. 

Projekta dalībniekiem arī bija iespēja iepazīties un apmeklēt arī Reggio Emilia Inovāciju Centru, kurš pārsteidza ar radošo gaisotni, jauniešu  inovācijām atvērtu vidi un atbalstu jauniešu uzņēmējdarbībai. Šo Inovāciju centru var apmeklēt jebkurš interesents un izmantot tur esošās iekārtas savas idejas realizēšanai, kā arī gūt atbalstu un padomu no tur strādājošajiem speciālistiem, inženieriem, dizaineriem.  Par ES fondu līdzekļiem izveidotais inkubators sniedz vairākus pakalpojumus jauniešiem, ļaujot izmantot izveidotās laboratorijas. Vienu no laboratorijām „FABLAB” bija dota iespēja apmeklēt arī konferences dalībniekiem. Tajā varēja aplūkot un izmēģināt visiem interesentiem publiski pieejamu aprīkojumu:  gan 3 D printeri, gan citu inovatīva dizaina tehniku savas idejas realizēšanai.

Aizraujošs bija jaunā, enerģiskā uzņēmēja stāstījums par sava biznesa sākšanu. Inkubatorā tiek izveidoti pirmie uzņēmumi, kas tiek saukti par spin-off, nodrošinot, ka topošajam uzņēmējam vienu gadu ir iespēja darboties inkubatora paspārnē, saņemt ne tikai mentoru palīdzību biznesa plāna un sava topošā produkta izstrādē, bet arī, kā jaunajam uzņēmējam gadu saņemt atalgojumu, kamēr līdz galam tiek izstrādāta viņa jaunā prece vai pakalpojums. Liels atbalsts jaunajam uzņēmējam ir dažādu jomu pētnieku, profesionāļu, inženieru atbalsts, kas kopā ar jauno uzņēmēju strādā pie idejas īstenošanas līdz reālam uzņēmumam.

Reggio Emilia province izsludina vairākus projektu konkursus jauniešiem vecumā no 19 līdz 35 gadiem. Viens no tiem ir konkurss „Vecie arodi jauniešiem”, veicinot veco arodu popularitāti un mudinot jauniešus atkal apgūt tradicionālus amatus, tādus kā drēbnieks, kurpnieks, konditors u.c. Jauniešiem tiek dota iespēja trīs mēnešus iziet praksi sev izvēlētajā arodā un apgūt tā specifiku kopā ar savu meistaru. Kad jaunietis ir apguvis amata prasmes, tiek  uzsākts darbs pie biznesa plāna izstrādes un sniegts arī finansējums sava uzņēmuma atvēršanai.

Nākamā projekta dalībnieku tikšanās notiks nākamā gada februārī, dodoties pie projekta partneriem Spānijā Albasetes reģionā, kurā iepazīs jauniešu veiksmīgas nodarbinātības piemērus, kā arī apspriedīs turpmākā sadarbības tīkla veidošanu starp projekta dalībvalstīm.


Santa, Preiļu novada Jaunatnes lietu speciāliste

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija  atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.