Pieejamas programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jaunās projektu pieteikumu veidlapas angļu valodā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Erasmus+" katra projektu veida apakšsadaļā "Dokumenti" pieejamas 2016. gada 2. projektu konkursa projektu pieteikumu veidlapas.

Veidlapas pēc izvēles var aizpildīt gan angļu, gan latviešu valodā.

Atgādinām

  • ka, iesniedzot 1. pamatdarbības projekta pieteikumu, aktivitāšu laika grafiks jāpievieno katrai aktivitātei, t.sk. arī iepriekšējās plānošanas vizītei.
  • ja 1. pamatdarbības projektā tiek plānota mobilitātes aktivitāte "Eiropas Brīvprātīgais darbs", kurā plānots uzņemt brīvprātīgos, piemēram, 3 dažādās uzņēmējorganizācijās, aktivitāšu sadaļā G1. jāizdala 3 atsevišķas aktivitātes, iesniedzot projekta pieteikumu, katrai pievienojot atsevišķu aktivitāšu laika grafiku.
  • ja mobilitātes aktivitātē vismaz 1 partneris ir no ES kaimiņvalstīm, aktivitāšu sadaļā G1. jāizvēlas aktivitāte ar "Partnervalstīm".

Par finansējumu
2016. gada otrajā projektu konkursā 1. pamatdarbības projektiem pieejamais finansējums ir 634 370.00 eiro, t.sk. finansējums projektiem sadarbībā ar ES Kaimiņvalstīm 168 500 eiro, 2. pamatdarbības projektiem 106 440 eiro, 3. pamatdarbības projektiem 26 516.00 eiro.

Informējam, ka saskaņā ar ES programmas "Erasmus+" vadlīnijām jaunatnes jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu konkursa beigu termiņa (izņemot 2. pamatdarbības projektus, kurus var uzsākt ātrākais četrus mēnešus pēc projektu konkursa beigu termiņa).

Par atbalsta iespējām
Lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projekta pieteikumu līdz 2. projektu konkursa beigu termiņam – 26. aprīlim – aicinām konsultēties ar aģentūras darbiniekiem.

Ja, rakstot projektu pieteikumus, rodas papildus jautājumi, droši izmanto Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sniegtos atbalsta pasākumus: konsultācijas (tiešsaistē/klātienē); “atvērtās otrdienas” (katra mēneša pēdējā otrdiena no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00); informatīvos pasākumus un starptautiskās apmācības (par aktuālajām apmācībām un pasākumiem seko līdzi informācijai www.jaunatne.gov.lv/apmacibas).

Ir pieejamas arī video filmiņas - praktiska pamācība, kurā soli pa solim parādīts, kā pareizi aizpildīt projektu pieteikumu anketu tiešsaistē. Video filmiņas vari noskatīties: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas

Programma "Erasmus+" sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

2016. gads būs jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās : pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes aktivitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  ” Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Erasmus+". Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā "Erasmus+".