Pagarināts pašvaldību lēmuma iesniegšanas termiņš dalībai projektā “PROTI un DARI!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir pagarinājusi pašvaldību lēmuma un ar to apstiprināmā esošās situācijas apraksta iesniegšanas termiņu dalībai projektā “PROTI un DARI!” līdz 2015.gada 15.maijam.

Informējam, ka vēl arvien norit Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” projekta (turpmāk – MK noteikumu projekts) saskaņošanas process. Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas laiks ir 2015.gada aprīlis. 

Aģentūra ir pateicīga tām pašvaldībām, kas jau pieņēmušas pozitīvus lēmumus par dalību projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā un atsūtījušas tos aģentūrai. Savukārt tās pašvaldības, kas vēl nav pieņēmušas lēmumu, var izmantot šo laiku, lai apzinātu projektā iesaistāmo mērķa grupu, uzsāktu sadarbības veidošanu ar stratēģiskajiem partneriem (NVO, jauniešu centriem, sociālo dienestu u.c.), kā arī apzinātu un piesaistītu plānoto personālu projekta īstenošanai (programmas vadītājs, mentori). 

Informējam, ka aģentūra pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas un metodoloģisko vadlīniju pašvaldībām ar mērķa grupas jauniešiem izstrādes plāno organizēt reģionālos informatīvos seminārus par projekta īstenošanu, lai pašvaldībām būtu iespēja detalizētāk izprast projekta saturu, mērķa grupas specifiku, profilēšanas procesu un individuālo pasākumu programmu izstrādes procesu, kā arī uzdot visus sev interesējošos jautājumus. Aģentūra informēs visas pašvaldības tiklīdz MK noteikumu projekts tiks apstiprināts.   

Aicinām pašvaldību pārstāvjus konsultēties ar aģentūras Struktūrfondu daļu, ja rodas jebkādi jautājumi par projekta saturu vai lēmuma sagatavošanu.

 

Informācija publicēta 17. 03. 2015.

 

Kontaktinformācija:
Ieva Kulmane
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
ieva.kulmane[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv