NVO un pašvaldību stratēģisko partnerību veidošana projektā “PROTI un DARI!”

Publicitātes foto

2015. gada janvārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ar oficiālu vēstuli uzaicināja visas Latvijas pašvaldības kļūt par sadarbības partneriem un iesaistīties projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā. Pašvaldības aicinātas apzināt, kādus stratēģiskos partnerus iesaistīt projektā, noskaidrot esošo situāciju mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā un pieņemt domes lēmumu par dalību projektā līdz 2015. gada 15. maijam.

Papildus aģentūra ir informējusi katru pašvaldību par projekta īstenošanai pieejamo finansējuma apmēru un projektā iesaistāmo jauniešu skaita kvotu.

Lai kvalitatīvi īstenotu projektu, pašvaldībai projektā nepieciešams iesaistīt vismaz vienu stratēģisko  partneri, kas var būt nevalstiskā organizācija (NVO), t.i., biedrība vai nodibinājums, jauniešu centrs, sociālais dienests, izglītības vai sporta iestāde, vai arī cita organizācija, kas darbojas jaunatnes jomā. Stratēģiskie partneri, savstarpēji vienojoties ar pašvaldību, var palīdzēt tai projekta īstenošanā, nodrošinot mentora piesaisti, informēšanas pasākumus un mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes. 

NVO var piedāvāt mērķa grupas jauniešiem īstenot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, dalību NVO projektos un pasākumos, organizētajās apmācībās, nometnēs vai citos ar jaunatnes jomu saistītos pasākumos.  

Daudzas NVO, kas jau šobrīd strādā ar jauniešiem, var kļūt par pašvaldību stratēģiskajiem partneriem. Lai gan katrai pašvaldībai ir tiesības pašai nolemt, kādus stratēģiskos partnerus iesaistīt projekta īstenošanā, aģentūra aicina NVO pārstāvjus, kuriem ir interese piedalīties projektā, uzrunāt vietējo pašvaldību, lai piedāvātu sadarboties projekta ietvaros.

Pašvaldība, sadarbojoties ar biedrībām un nodibinājumiem, veidos tīklu, kas sniegs ne tikai savstarpēju zināšanu, prasmju un informācijas apmaiņu, bet nodrošinās kvalitatīvāku projekta īstenošanu, paverot iespējas NVO pārstāvjiem līdzdarboties projektā.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru 2014. gadā uzsākusi īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"" http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40346031 

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari 

 

Informācija publicēta 06. 02. 2015.

 

Kontaktinformācija:
Ieva Kulmane
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
ieva.kulmane[at]jaunatne.gov.lv