Latvijas-Šveices sadarbības programmas aktualitātes

Pirmais 2014.gada pusgads Latvijas-Šveices sadarbības programmā ir aizvadīts gan ar īstenotām apmācībām jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, gan ar veiksmīgi noorganizētu Vidzemes reģionālo jauniešu forumu „Ievirzi Vidzemi”.

Kas bija, kas būs?

Šajā pusgadā tika turpinātas vairākas jau iepriekšējos gados uzsāktās apmācības, piemēram, jauniešu vidū popularitāti ieguvušās apmācības par mērķu izvirzīšanu „Mērķē augstāk!” un apmācības jaunatnes darbiniekiem par koučingu „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni”. Tāpat tika turpināta skolu pašpārvalžu darbības stiprināšana, organizējot kopīgas apmācības skolu pašpārvalžu pārstāvjiem un to konsultantiem (pedagogiem).

Latvijas-Šveices sadarbības programmas 2014.gada pirmais pusgads noslēdzās ar 09.-10.maijā, Valmierā, organizēto Vidzemes reģionālo forumu „Ievirzi Vidzemi!”, kas pulcēja vienuviet100 aktīvus jauniešus, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai tiktos un diskutētu par jaunatnes jomā aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarbotos, kā arī interesanti un vērtīgi pavadītu laiku. Foruma „Ievirzi Vidzemi!” tēma bija jauniešu iniciatīvas un uzņēmējdarbības veicināšana.

Kā ierasts, arī šoreiz foruma atklāšanas neatņemama sastāvdaļa ir foruma organizatoru un tajā iesaistīto pušu uzrunas, kurām sekoja prezentācijas par aktualitātēm Vidzemes reģionā gan izglītības un uzņēmējdarbības jomā, gan arī sociālās uzņēmējdarbības jēdziena skaidrojums, ko veiksmīgi papildināja iedvesmojošie labās prakses piemēri noVidzemes reģiona. Sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāsti reģionā bija labs ievads, lai Vita Brakovska turpinājumā ar radošās domāšanas NEdarbnīcu „Lai ko Tu domā, domā CITĀDI*!” iedrošinātu un veicinātu sadarbību starp foruma dalībniekiem, attīstot dažu stundu laikā dažādus, pats galvenais, inovatīvus un konkurētspējīgus uzņēmējdarbības konceptus.Pirmā foruma diena tika aizvadīta radošuma un ideju ģenerēšanas noskaņās, savukārt vakars ar Valmieras iepazīšanu, jo vietējie brīvprātīgie jaunieši foruma dalībniekiem bija noorganizējuši neformālu dienas noslēguma pasākumu – foto-orientēšanos pilsētā.

Foruma „Ievirzi Vidzemi!” otrā diena iesākās ar iepriekšējā dienā izveidotām un rūpīgi pārdomātām uzņēmējdarbības konceptu prezentācijām, kurus vērtēja žūrija.Savukārt turpinājumā foruma dalībnieki diskutēja par jauniešu lomu Vidzemes reģiona attīstībā un darba grupās izstrādāja priekšlikumus, kā Vidzemei kļūt par jauniešu iniciatīvām draudzīgu reģionu (sīkāk ar priekšlikumiem var iepazīties http://ejuz.lv/vidzeme).

Lai bij’ jauki, kur bij’ jauki,
Forumā, tur bij’ jauki,
Kopā lietas „bīdījām”,
Radošumu dīdījām!

(no dalībnieku atziņām)

Forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību „Jaunatnes Līderu Koalīcija” un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Tuvākie pasākumi:

Reģionālā konference Latgales reģionā – Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos, 26.09.2014, viesnīca „Dinaburg”, Dobeles iela 39, Daugavpils

Starptautiskā konference Rīgas reģionā – Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā, 05.-07.11.2014., viesnīca „Lielupe”, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala

2014.gada otrajā pusgadā ir plānots Vidzemes un Latgales reģionā turpināt jau aizsāktās apmācības jaunatnes darbiniekiem par motivāciju un mērķu izvirzīšanu darbā ar jauniešiem. Savukārt, lai stiprinātu jauniešu centru darbību un savstarpējo sadarbību, un, lai atbalstītu jauniešu centru kopīgu iniciatīvu veidošanos, visos plānošanas reģionos tiks organizētas apmācības jauniešu centru darbiniekiem. 

Lai Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros turpinātu piedāvāt apmācības arī jauniešiem, šajā pusgadā ir paredzētas divas jaunas apmācības. Viena no tām ir apmācības jauniešiem par radošas domāšanas un inovatīvu ideju vai projektu attīstīšanu, kas norisināsies divās daļās. Otra apmācība ir paredzēta kā turpinājums Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros izstrādātajam metodiskajam materiālam braila rakstā par neformālo izglītību. Šajā apmācībā tiks iesaistīti jaunieši ar redzes traucējumiem ar mērķi sniegt praktisku ieskatu neformālās izglītības pamatos un metodēs.

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.