Latvijas-Šveices sadarbības programma 2014.gadā

Latvijas-Šveices sadarbības programmas ceturtais gads ir noslēdzies. Jau rudens žurnāla „Jaunatne” numurā rakstījām par aizvadīto Vidzemes reģionālo jauniešu forumu „Ievirzi Vidzemi”. Taču papildus tam šajā gadā tika noorganizēta Latgales reģionālā konference par jaunatnes darba nozīmi reģionos, kāarī viens no lielākajiem pasākumiem Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros – starptautiskā konference „Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”.

Tāpat gada laikā kopumā noorganizēta 31 apmācība gan jauniešiem, gandarbā ar jaunatni iesaistītajiem.

3 jauni apmācību koncepti

2014.gada otrajā pusgadā Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros aizvadītajās apmācībās attīstīti un īstenoti trīs jauni apmācību koncepti. Jaunatnes darbiniekiem apmācību „Neturi sveci zem pūra” laikā tika dota iespēja veidot savstarpēju sadarbību, apmainīties ar labās prakses piemēriem un vienoties par turpmākajiem pasākumiem. Savukārt, jauniešiem tika piedāvāts apgūt un izmēģināt dažādas radošās domāšanas metodes, ar kuru palīdzību apmācību „Radošums ir ledlauzis”laikāviņi izveidoja jaunas inovatīvas idejas, kuras vairāki jaunieši ir apņēmušies pilnveidot arī pēc apmācībām. Tāpat jauniešiem tika piedāvāta iespēja piedalīties apmācībās „Daudzveido savu rītdienu”, kuras bija paredzētas kā turpinājuma pasākums Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros izveidotajam metodiskajam materiālam Braila rakstā par neformālo izglītību. Apmācībās piedalīties tika aicināti jaunieši ar redzes traucējumiem un aktīvi jaunieši, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus. Gan apmācību vadītāji, gan dalībnieki atzina, ka tā ir bijusi lieliska pieredze.

Personīgā pieredze

„Man patika praktiskās nodarbības. Lielākais izaicinājums bija vadīt redzīgu jaunieti pa telpām, līdzdarboties ar citiem jauniešiem, komunicēt un iesaistīties komandas darbā. Man bija liels pārsteigums un prieks par atsaucīgiem jauniešiem, kuri mani atbalstīja ikdienas darbībā. Apmācības pamudināja mani iesaistīties dažādu ideju realizēšanā ikdienā.”

Apmācību programmas „Daudzveido savu rītdienu” dalībnieks Gatis Nierliņš, Dundaga, Liepājas Neredzīgo Biedrība.

2 nozīmīgas konferences

Papildus minētajām apmācībām Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros 2014.gadā norisinājās divas dažāda mēroga konferences. Viena no tām – Latgales reģionālā jaunatnes darba konference „Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos” jeb „IEVIRZI LATGALI!”, kas notika 26. septembrī Daugavpilī. Konferences mērķis bija noskaidrot, kāda ir jaunatnes darba loma un nozīme jauniešu aktivitātes veicināšanā Latgales plānošanas reģionā. Diskusiju un darba grupu rezultāti ir apkopoti un pieejami http://ej.uz/latgaleskonference.

Viens no lielākajiem Latvijas-Šveices sadarbības programmas pasākumiem – starptautiskā konference „Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”  tika aizvadīta Jūrmalā. Konference notika no 5.līdz 7.novembrim. To apmeklēja un tajā aktīvi piedalījās 250 personas – gan jaunieši un jauniešu organizāciju pārstāvji, gan arī pašvaldību iestāžu darbinieki un jaunatnes politikas attīstītāji Latvijā. Ņemot vērā, ka konferencē tika sniegts ieskats par notiekošo jaunatnes darbā citās Eiropas valstīs, tajā piedalījās praktiķi un jaunatnes darbinieki no Šveices, Austrijas, Beļģijas, Norvēģijas, Lietuvas un Igaunijas. Konferences laikā dalībnieki diskutēja, ieguva citu Eiropas valstu pieredzi par jaunatnes darbu un tā attīstību.Pārrunāja jauniešu centru sniegtās iespējas jauniešu aktivitātes un līdzdalības veicināšanā. Ar konferencē atklātajiem izaicinājumiemjauniešu līdzdalības veicināšanā pašvaldībās un valstī kopumā var iepazīties šeit: http://ej.uz/latvija-eiropa

Nākamā gada ieceres

2015.gada pirmajā pusgadā ir paredzēta reģionālā konference Kurzemes reģionā par jaunatnes darba nozīmi jauniešu iniciatīvu attīstībā Kurzemes plānošanas reģionā, kā arī 19 apmācības. Par radošo domāšanu un inovatīvu ideju attīstīšanu Latgales un Rīgas reģionos tiks turpinātas apmācības jauniešiem „Radošums ir ledlauzis”, savukārtLatgales, Zemgales un Vidzemes reģiona jauniešiem tiks piedāvāts piedalīties apmācībās „Daudzveido savu rītdienu”. Tāpat Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros tiks izstrādāti trīs jauni apmācību koncepti. Sekojiet Jaunatnes starptautisko programmu mājaslapā pieejamai informācijai un piedalieties.

Latvijas-Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.