Kopējās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmaiņas 2017. gadā

Ja plāno iesniegt projektu 2017. gadā, tad aicinām pievērst uzmanību izmaiņām programmas "Erasmus+" vadlīnijās, kuras ir veikusi Eiropa Komisija. Aktuālās programmas vadlīnijas un elektroniskās projektu pieteikumu veidlapas meklē attiecīgā projektu veida apakšsadaļā "Dokumenti".

Prioritātes

2017. gadā 1. pamatdarbības projektiem (Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD), Stratēģiskais EBD, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti) ir šādas prioritātes:

-    pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;

-    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2017. gadā 2. pamatdarbības projektiem “Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam” ir izvirzīta nacionālā prioritāte - kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana.

Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas:
- atbalsta jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanu, kā arī kapacitātes stiprināšanu jaunatnes darbā;
- atbalsta jaunatnes darbiniekus efektīvu metožu izstrādē un kopīgošanā, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
- veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un nodarbinātību (tostarp jaunieši NEET situācijās — kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās), īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, ietverot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
- veicina starpkultūru dialogu un nostiprina zināšanas un iecietību pret daudzveidību sabiedrībā;
- veicina starpnozaru sadarbību jaunatnes darbā;
- atvieglo jauniešu pāreju no jaunības uz pieaugušo pasauli, it sevišķi viņu integrāciju darba tirgū; attīsta viņu iemaņas, nosakot kvalitātes standartus, ētikas un profesionālās rīcības kodeksus;
- stiprina saiknes starp politiku, pētniecību un praksi;
- uzlabo zināšanas par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā, jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

Jauns projektu veids “Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti”

No 2017. gada programmas “Erasmus+” ietvaros varēs īstenot Stratēģiskos Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektus. Šajā projektu veidā finansējums tiks piešķirts akreditētām EBD koordinējošām organizācijām, kurām ir pozitīva pieredze EBD projektu īstenošanā. Stratēģiskajos EBD projektos EBD tiek izmantots kā instruments, lai stratēģiski risinātu kādu problēmu saskaņā ar programmas “Erasmus+” prioritātēm, tādējādi nodrošinot sistemātisku ietekmi vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.

Projekta ietvaros papildus standarta EBD aktivitātēm var īstenot arī citus pasākumus, kas vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu un ietekmes nodrošināšanu, piemēram, darba ēnošana semināri, konferences, darbnīcas, apmācības.

Sīkāka informācija par Stratēģiskajiem EBD projektiem te.

Mainīta 2. pamatdarbības projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

- Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 2017. gada 26. aprīlis (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).
- Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) - 2017. gada 2. februāris un 2017. gada 4. oktobris (līdz plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika).

Izmaiņas finansējumā

-    palielinātas ceļa izmaksu likmes Jauniešu apmaiņās un 3. pamatdarbības projektos;
-    diferencētas ceļa izmaksu likmes 2. pamatdarbības projektu apmācību aktivitātēs;
-    ieviesta jauna ceļa izmaksu likme Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos attālumam no 10 – 99 km;
-    ieviesta jauna ceļa izmaksu likme, ko varēs izmantot gadījumos, ja ceļošanas izmaksas vienas valsts ietvaros (uz lidostu vai no lidostas) pārsniegs 225 euro;
-    EBD projektos (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa) organizatoriskajam atbalstam un individuālajam atbalstam turpmāk tiks piemērota dienas likme (attiecīgi 19 euro/dienā un 3 euro/dienā), tādējādi nedaudz palielināsies mēnesī pieejamais organizatoriskā atbalsta finansējums ilgtermiņa EBD projektos.

Cita veida izmaiņas

Izmaiņas EBD projektos vērstas uz arvien lielāku jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu. Proti, EBD īstermiņa projektos iepriekšējās plānošanas vizītē (IPV) var piedalīties 1 dalībnieks no nosūtītājorganizācijas, taču dalībnieku skaitu var palielināt ar nosacījumu, ka visi papildu dalībnieki ir brīvprātīgie ar ierobežotām iespējām, kas piedalīsies aktivitātē. Savukārt īstermiņa EBD projektos, kuros iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, īpaši pamatotos gadījumos organizācijas var organizēt iebraukšanas apmācību, izmaksas sedzot no ārkārtas izmaksu pozīcijas.

2017. gada programmas vadlīnijās precizēta informācija par tiešsaistes valodas atbalsta (OLS) rīku EBD projektos, uzsverot, ka šī rīka galvenais mērķis nav dalībnieku valodas zināšanu pārbaude, bet gan valodas zināšanu uzlabošana. Atgādinām, ka, pieprasot finansējumu latviešu valodas apguvei, vienlaikus nevar pieprasīt OLS licenci valodas prasmju pārbaudei. Nosūtītājorganizācija ir atbildīga par atbalsta sniegšanu dalībnieka sagatavošanas procesā, t.sk. valodas apguvē.

Jauniešu apmaiņas projektos vienīgās izmaiņas saistītas ar IPV dalībniekiem. IPV no katras grupas var piedalīties 1 dalībnieks. Ja IPV piedalās 2 dalībnieki, otrajam dalībniekam jābūt jaunietim, kurš piedalīsies jauniešu apmaiņas aktivitātē un neveiks līdera vai trenera lomu. Savukārt Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos turpmāk apmācību treneri un fasilitatori varēs nepārstāvēt projektā iesaistītās partnerorganizācijas.

Nelielas izmaiņas ieviestas arī 2. pamatdarbības projektos, kuros tiek paredzēti īstermiņa kopīgi personāla apmācības pasākumi. 2017.gadā to ilgums var būt no 3 dienām līdz 2 mēnešiem, neskaitot ceļā pavadītās dienas.

 

Centralizēto projektu iesniegšanas termiņš Izpildaģentūrā: 2017. gada 8. marts