Kā noris projekts "Jūties kā mājās"?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra projekta pieteikumu "Jūties kā mājās!”, kas tika iesniegts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam atklātajā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.

Projekta "Jūties kā mājās!” vispārējais mērķis ir nodrošināt Tukuma novada pašvaldības jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai,  palielinot jauniešu izpratni un zināšanas par norisēm pašvaldībā, tās struktūru un jauniešu iespējām tajā, tādējādi tiks veicināta jauniešu iesaistīšanās sabiedrības aktivitātēs, politikā, uzņēmējdarbībā,  celta jauniešu piederības apziņa savai pašvaldībai.

Projekta aktivitātes ir saistītas ar pašvaldības galvenajiem darbības virzieniem darbā ar jaunatni:
-    pilnveidot pašvaldības struktūru darbā ar jaunatni,  veicināt jauniešu centra atpazīstamību un uzsākt jauniešu domes izveidi, lai jaunieši savā pašvaldībā tiešām justos kā mājās,
-    veicināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas, sekmēt līdzdalību lēmumu pieņemšanā,
-    veidot izpratni par neformālo izglītību un tās izmantošanas iespējām, veicinot jauniešu centra un skolu savstarpējo sadarbību.

Projekta laikā no šā gada 24.jūlija līdz septembrim tiks īstenotas dažādas aktivitātes:
-    6 apmācību cikls "No idejas līdz projektam”, kas sniegs izpratni, zināšanas un prasmes, kā gūt finansējumu savu ideju realizēšanai.
-    Jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās "Kafija ar politiķiem”. Savstarpējās sarunās tiks apspriestas tēmas par to, kas jāzina jaunietim par pašvaldību un pašvaldībai par jaunieti, kāda ir informācijas pieejamība pašvaldībā, kā vienlīdzīgi iesaistīt pilsētā un pagastos dzīvojošos jauniešus un kā noteikt brīvprātīgā darba statusu pašvaldībā.
-    Notiks jauniešu un jaunatnes darbinieku vizītes skolās gan pilsētā, gan lauku teritorijā. Tikšanās laikā skolēni un skolotāji tiks iepazīstināti jauniešu centru, dažādām centra aktivitātēm un līdzdalības iespējām pašvaldībā, ar mērķi veicināt skolu un jauniešu centra savstarpējo sadarbību.
-    Būs lēciens pretī piedzīvojumam LOVE EVERY CHALLENGE  – "LEC” jeb jauno līderu apmācības 3 dienu garumā, mudinot jauniešus veidot novada jauniešu domi.
-    Un visbeidzot - "Jūties kā mājās!” jeb jaunieši paši veidos sienu noformējumu jauniešu centra atpūtas istabā.

Kā teicis Valsts Prezidents Raimonds Vējonis – „Jaunieši, jūs esat mūsu valsts nākotnes vērtība un lepnums!” Spēcīga pašvaldība būs tā, kas sekmēs jauniešu iniciatīvas, attīstīs arvien jaunas pieejas un metodes darbā ar mainīgo jaunatnes mērķauditoriju, rosinās jauniešus būt aktīviem un vairāk līdzdarboties dažādos savas pašvaldības sabiedriskajos procesos.

Informācija par projekta aktivitātēm tiks publicēta jauniešu centra mājas lapā www.tukumajauniesucentrs.lv un Tukuma novada pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv

Informāciju sagatavoja: Dace Laukmane
Tukuma novada Izglītības pārvaldes
metodiķe jaunatnes lietu jautājumos
dace.laukmane@tukums.lv; 29176212