Kā Eiropas Brīvprātīgais darbs var atbalstīt jauniešus, kas nestrādā un nemācās? Piedāvājums organizācijām!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas organizācijas/iestādes, kas strādā vai ir ieinteresētas strādāt ar sociālās iekļaušanas mērķgrupām (īpaši – jauniešiem), iesaistīties ilgtermiņa programmā, lai atbalstītu jauniešu iesaistīšanu nodarbinātības, izglītības vai apmācību aktivitātēs ar Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD)* projektu palīdzību. Piesakies līdz 2014. gada 23. septembrim.

Programmu „Eiropas Brīvprātīgais darbs – instruments NEET** jauniešu atbalstam” (2014-2016) īsteno JSPA sadarbībā ar Igaunijas, Nīderlandes un Beļģijas (Flandrijas) Nacionālajām aģentūrām. 

*Eiropas Brīvprātīgais darbs ir viens no ES programmas „Erasmus+” Jauniešu mobilitātes projektu veidiem. Tā ietvaros organizācijas (piem., nevalstiskas organizācijas, pašvaldību iestādes u.c.) var uzņemt ārvalstu brīvprātīgos, iesaistot tos organizācijas aktivitāšu rīkošanā, vai nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm. Plašāka informācija pieejama JSPA mājas lapā: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs.

**Ar NEET apzīmē jauniešus, kas nemācās un nestrādā (no angļu val. – not in employment, education or training). Šīs programmas mērķauditorija ir tie NEET jaunieši:
-kas ir ilglaicīgi bezdarbnieki;
-kas nejauši kļuvuši par NEET (tā nav bijusi viņu apzināta izvēle);
-kam nepieciešams papildu atbalsts, lai uzsāktu darba gaitas vai mācības;
-kurus parasti ir sarežģīti sasniegt (tostarp sociāli izslēgti jaunieši un sociālajam riskam pakļautie jaunieši).

Programmas mērķis ir atbalstīt NEET jauniešus, iesaistot viņus nodarbinātības, izglītības vai apmācību aktivitātēs ar kvalitatīvu EBD projektu palīdzību.

Programmas uzdevumi:
-veicināt starptautiska EBD organizāciju, kas strādā ar NEET jauniešiem, tīkla izveidi;
-palielināt EBD iekļaušanas projektu, kuros iesaistīti NEET jaunieši, skaitu un kvalitāti;
-veicināt, uzsākt un atbalstīt EBD pieejas pielāgošanu, lai atbalstītu NEET jauniešu iesaistīšanos nodarbinātības, izglītības vai apmācību aktivitātēs, balstoties uz jauniešu vajadzībām un iespējām;
-veicināt nacionāla līmeņa sadarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm, kas iesaistītas NEET jauniešu atbalsta pasākumos un/vai strādā ar tiem. Vietēja līmeņa sadarbības tīklu izveide stiprinās dalību starptautiskos sadarbības tīklos. 

Plānotie programmas rezultāti:
-palielinājies NEET jauniešu skaits, kas piedalās EBD projektos;
-palielinājies organizāciju, kas iesaistās un īsteno EBD iekļaušanas projektus (ar NEET jauniešiem), skaits;
-palielinājušās organizāciju prasmes un kapacitāte pielietot EBD kā vienu no NEET atbalsta instrumentiem;
-izveidots starptautisks sadarbības tīkls ilgtspējīgu un kvalitatīvu EBD partnerību un projektu īstenošanai;
-izveidoti nacionāla vai vietēja mēroga tīkli, nodrošinot atbalstu un sadarbības iespējas organizācijām, kas stimulē NEET jauniešu iesaistīšanos nodarbinātības, izglītības vai apmācību aktivitātēs.

Aicinām piedalīties!

Programmas ietvaros plānots iesaistīt 4-5 Latvijas organizācijas, kas:
1)strādā ar NEET jauniešiem un vēlētos iesaistīties EBD vai;
2)ir pieredzējušas EBD projektu īstenotājas un vēlas strādāt ar NEET jauniešiem. 

Piedaloties programmā, Jūsu organizācija iegūs papildu atbalstu darbā ar NEET jauniešiem un EBD iekļaušanas projektiem, nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbības partnerus, iespēju piedalīties nacionāla un starptautiska mēroga apmācībās, izpētes vizītēs un citos atbalsta pasākumos.

Lai pieteiktos dalībai programmā, lūdzam līdz 2014. gada 23. septembrim aizpildīt pieteikuma anketu: http://ej.uz/neet 

Kontaktinformācija: 
Vladislava Šķēle
JSPA ES programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358069
vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv