Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra veiksmīgi noslēdz Latvijas - Šveices sadarbības programmu

No 2011. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. martam Latvijā tika īstenota Latvijas – Šveices sadarbības programma “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”, kas sniedza būtisku ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā. Programmas kopējais finansējums bija 4,4 miljoni eiro, tai skaitā Šveices Konfederācijas finansējums (85%) un Latvijas Republikas līdzfinansējums (15%).

Programmas galvenais mērķis bija veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Latvijā veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem.

Programmas ietvaros tika renovēti 26 multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri (sākotnēji plānoto 17 jauniešu centru vietā). Šādi jauniešiem tika nodrošinātas skaistas, renovētas telpas, kur pavadīt savu brīvo laiku, satikt savus vienaudžus, attīstīt savas kompetences, talantus un apgūt jaunas zināšanas, nodrošinot arī attiecīgu inventāru. Projektu realizācijai katrai pašvaldībai tika piešķirts finansējums 102 670 eiro apmērā.  2016. gada nogalē renovētie centri saņēma vēl papildu finansējumu inventāra iegādei, tādējādi piedāvājot jauniešiem jaunas, citādākas iespējas brīvā laika pavadīšanai.

Lai sniegtu arī saturisko atbalstu jaunatnes darba attīstībai, tika organizētas vairāk nekā 180 apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī reģionālas un starptautiskas konferences, reģionālie un nacionālie forumi. Tika izstrādāti 15 metodiskie materiāli, kuri ir tapuši visdažādākajos formātos: rokasgrāmatas, video filmiņas, interaktīvi materiāli, audio grāmata, izstrādāti arī mācību materiāli Braila rakstā.

Programmas ietvaros tika veikts pētījums par sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību. Pētījums izceļ aizvien pieaugošu jauniešu izpratni par neformālo izglītību un tās sniegtajiem ieguvumiem. Jaunieši ir pozitīvi noskaņoti: lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņu apmeklētais jauniešu centrs ir aktīvs un radošs, tajā var saturīgi pavadīt brīvo laiku, tāpat jaunieši ir pārliecināti, ka centrs pilnveido un palīdz attīstīt viņu prasmes un zināšanas. Jaunieši uzskata, ka centrs ir atvērts pilnīgi visiem jauniešiem.

Arī programmas ietvaros organizētajām apmācībām ir pozitīva ietekme: apmācības ir veicinājušas jauniešu spējas formulēt un pārstāvēt savu viedokli, prasmi pieņemt atšķirīgus viedokļus,  komunicēt, strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību. Tāpat arī jaunatnes darbiniekiem ir ļoti būtiska kopīga satikšanās ar saviem kolēģiem, pieredzes apmaiņa, jaunu kontaktu gūšana. Jaunatnes darbiniekiem apmācības ir viena no visbiežāk izmantotajām iespējām kā paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Latvijas–Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir atbildīgā par Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanu Latvijā.

Plašākai informācijai:
Dita Usāre
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
Projektu koordinatore
Tālr. nr. 67358063
e-pasts: dita.usare@jaunatne.gov.lv