Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzsāk projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (jaunieši NEET situācijās), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projektu "PROTI un DARI!" plānots īstenot sadarbībā ar pašvaldībām vai to apvienībām, kas savā pašvaldībā darbam ar mērķa grupas jauniešiem veidos stratēģiskās partnerības, projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistot biedrības, nodibinājumus (īpaši jauniešu organizācijas) un citas institūcijas (piemēram, jauniešu centrus, darba devēju organizācijas, probācijas dienestus, policiju, izglītības iestādes, sporta iestādes, uzņēmumus, nozaru asociācijas, sociālos dienestus u.c.).

Projektu kopumā plānots īstenot no 2014.gada septembra līdz 2018.gada decembrim. Projekta "PROTI un DARI!" īstenotājs ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Kopējais projekta finansējums ir 9 milj. EUR (t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 650 000 EUR un valsts budžeta finansējums – 1 350 000 EUR).

 

Informācija publicēta 31. 10. 2014.

 
Kontaktinformācija:

Marta Meženiece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Struktūrfondu daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr. 67356248
E-pasts: marta.mezeniece[at]jaunatne.gov.lv